BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XIII/95/2003

z dnia 30 października 2003 Rady Miejsiej w Białej Piskiej w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm., oraz art. 128 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych *j.t. Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz. 148) - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:


§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetu

  • 1. Zwiększyć dochody o kwotę 100.000 zł (zał. Nr 1)


§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu

  1. Zmniejszyć wydatki o kwotę 52.657 zł (zał. Nr 2)

  2. Zwiększyć wydatki o kwotę – 152.657 zł (zał. Nr 2)

  3. Z wydatków o których mowa w pkt. 1,2

  • zmniejszyć wydatki inwestycyjne o kwotę – 35.000 zł (zał. Nr 4)

  • zwiększyć wydatki inwestycyjne o kwotę – 15.000 zł (zał. Nr 4)


§ 3

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

DOCHODY –20.011.476

WYDATKI – 19.939.159


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Załącznik Nr 1DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Plan

Zmniejszyć

Zwiększyć

Plan po zmianach

758

75801

292

8.265.559

-

100.000

8.365.559


Rozdz. 75801


8.265.559

-

100.000

8.365.559


Dz. 758


12.168.102

-

100.000

12.268.102


Ogółem-

100.000


Załącznik Nr 2


WYDATKI

Dział

Rozdział

§

Plan

Zmniejszyć

Zwiększyć

Plan po zmianach

710

71004

6050

60.000

35.000

-

25.000


Rozdz. 71004


60.000

35.000

-

25.000


Dz. 710


120.000

35.000

-

85.000

750

750

750

75023

75023

75023

4210

4260

4300

45.073

35.000

145.652

-

-

-

10.000

15.000

10.000

55.073

50.000

155.652


Rozdz. 75023


1.549.759

-

35.000

1.584.759


Dz. 750


1.938.669

-

35.000

1.973.669

801

801

801

80101

80101

80101

4210

4270

6060

295.411

220.039

-

15.000

-

-

-

100.000

15.000

280.411

320.039

15.000


Rozdz. 80101


5.495.888

15.000

115.000

5.595.888


Dz. 801


9.761.854

15.000

115.000

9.861.854

853

85319

3020

-

-

2.250

2.250

853

85319

4210

5.000

2.250

-

2.750


Rozdz. 85319


194.140

2.250

2.250

194.140

853

853

853

85328

85328

85328

3020

4010

4440

-

17.317

659

-

407

-

390

-

17

390

16.910

676


Rozdz. 85328


22.650

407

407

22.650


Dz. 853


3.020.379

2.657

2.657

3.020.379


Ogółem52.657

152.657Załącznik Nr 4

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych


Dział

Rozdz.


Nazwa

zadania

inwestycyjnego

i okres realizacji w latach

Łączne

Nakłady finansowe

(5+8+9+10)

PLANOWANE NAKŁADY


JEDNOSTKI

ORGANIZAC.

REALIZUJĄC.

ZADANIEROK

budżetowy

2003


(6+7)

W TYM

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA


ŚRODKI

POCHODZĄCE

Z INNYCH

ŹRÓDEŁ2004r.2005ŚRODKI

WŁASNEKREDYTY

I POŻYCZKI,

DOTACJE CELOWE


1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

11


Środki pochodzące z innych źródeł

Środki własne010


01010

Budowa wodociągów

wiejskich

387.000

187.000

187.000

-

-200.000

Urząd Miasta

i Gminy w Białej Piskiej


010

01010

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłaczami, Myśliki, Wojny, Lipińskie, Dmusy

1.146.271

-

-

-

-

840.000*

306.271

-

j.w.


010

01010

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Włosty, Rogale Wielkie, Sokoły Jeziorne

1.089.115

-

-

-

-

816.836*

272.279

-

j.w.


600

60016

Budowa dróg gminnych

455.000

-

-

-

-

-

-

455.000

j.w.


600

60016

Budowa drogi gminnej Biała Piska- Szkody

807.439,47

807.439,47

313.152,15

494.287,32

-

-

-

-

j.w.


600

60016

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuchy


413.814

-

-

-

-

310.360*

103.454

-

j.w.


600

60016

Przebudowa ulic Placu Mickiewicza w Białej Piskiej

205.143

153.857

51.286

-

j.w.710


71004

Plan Zagospodarowania

Przestrzennego

145.000

25.000

25.000

-

-

-

50.000

70.000

j.w.


750

75023

Zakupy inwestycyjne

7.500

7.500

7.500

-

-

-

-

-

j.w.


801

80101

Zakupy inwestycyjne

15.000

15.000

15.000

-

-

-

-

-

j.w.801


80110

Budowa Gimnazjum z salą gimnastyczną i segmentem żywieniowym w Białej Piskiej

6.100.000

836.145

836.145

-

4.363.855

-

900.000

-

j.w.900


90001

Kanalizacja sanitarna

w Białej Piskiej, Drygałach

630.000

350.000

150.000

200.000

100.000

-

180.000

-

j.w.


900

90001

Kanalizacja Bemowo Piskie- Drygały wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej

600.000

-

-

-

-

-

200.000

400.000

j.w.


900

90015

Budowa nowych punktów świetlnych

86.500

86.500

-

86.500

-

-

-

-

j.w.


921

92109

Zakupy inwestycyjne

5.000

5.000

5.000

-

-

-

-

-

j.w.


Ogółem:

12.092.782,47

2.319.584,47

1.538.797,15

780.787,32

4.463.855

2.121.053

2.063.290

1.125.000

j.w


* Wnioskowane środki z PROGRAMU SAPARD

Ethan Frome

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2003 rok


Do § 1 pkt. 1

Zwiększa się dochody kwotę 100.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji dla gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie placówek oświatowych zgodnie z pismem Ministra Finansów St5-4820-25g/2003 z dnia 28-08.2003r.


Do § 2 pkt. 1,2,3

W dz. 710 – Działalność usługowa

  • zmniejsza się planowane środki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego o kwotę 35.000 zł, które nie zostaną wykorzystane do końca roku. Zawarte umowy wyniosą kwotę 25.000 zł. Powyższe środki przenieść do dz. 750 – Administracja z przeznaczeniem na zakup materiałów – 10.000 zł, zakup usług – 10.000 zł., zakup energii cieplnej – 15.000 zł.

W Dz. 801 – Oświata

  • zmniejszyć wydatki z zakupu materiałów w szkole Biała Piska o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego (wniosek ZOPO)

  • otrzymaną subwencję 100.000 zł przeznacza się na remonty placówek oświatowych.


W Dz. 853 – Opieka Społeczna

  • zmniejszyć wydatki o kwotę 2.657 zł z zakupu materiałów – 2.250 zł, funduszu płac – 407 zł, a zwiększyć wydatki na zakup odzieży ochronnej przysługującej pracownikom zgodnie z ustawą – 2.640 zł, odpis na FŚS – 17 zł.


Do załącznika Nr. 4

W rubryce 9 środki pochodzące z innych źródeł przy kwotach 840.000, 816.836, 310.360 wstawić znak gwiazdki co oznaczałoby wnioskowane środki z Programu SAPARD.


Data powstania: piątek, 7 lis 2003 12:21
Data opublikowania: piątek, 7 lis 2003 12:24
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1983 razy