BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XIII/96/2003

Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny.
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym /tj. Dz.U.z 2001 r: Nr 142. poz. 1591, z 2002 r: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r: Nr 80 poz. 717/, w związku z art. 3 ust.7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia /Dz.U.Nr 73, poz. 764 z 2001 r, Nr 46 poz. 392 z 2003r/ - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:

§ 1


Akceptuje się zmianę charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Białej Piskiej.

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Do Uchwały Nr XIII/96/2003

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia 30 października 2003 r.
Z E S T A W I E N I E


Powierzchni i działek wg. wniosków o zmianę charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny na terenie Gminy Biała Piska.
Lp.

Położenie działki

/ Obręb - wieś /

Nr działki / działek /

Pow. do zamiany użytk. z roln. na leśny

1

Drygały

Nr: 331; 343, 299,

6,11 ha

2

Drygały

Nr: 350, 359, 436,

4,96 ha

3

Drygały

Nr 556, 557, 554, 555/2,

5,38 ha

4

Drygały

Nr 224,

1,56 ha,

5

Szkody

Nr 10,

4,89 ha,

6

Danowo

Nr 67,

3,92 ha,

7

Bełcząc

Nr 144,

0,76 ha,

8

Konopki

Nr 40/15,40/17,

10,00 ha,

9

Kruszewo

Nr 7,

3,00 hs,

10

Lisy

Nr 81/1,97/1, 114/1

15,84 ha,

11

Pogorzel Wielka

Nr 57, 56,

8,80 ha,

12

Skarżyn

Nr 5, 26, 100/1, 211/4,

8,77 ha,

x

x

R a z e m

73,99

ha

Data powstania: piątek, 7 lis 2003 08:01
Data opublikowania: piątek, 7 lis 2003 08:11
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2035 razy