BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XIII/97/2003

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2003r. w sprawie wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości
      Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz.558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) w związku z art.8 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz.1612) – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 11.Występuje się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w sprawie zmiany nazwy miejscowości z obecnego brzmienia Sokoły - Jeziorno na nowe brzmienie Sokoły Jeziorne.
2.Zmiany nazwy dokonuje się zgodnie z przeprowadzoną wśród uprawnionych mieszkańców konsultacją społeczną.

§ 2Uzasadnienie wystąpienia o zmianę nazwy wsi stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

§ 4Traci moc Uchwała Nr XII(68)2003 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 września 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy miejscowości.

§ 5Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/97/2003
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 października 2003r.

Uzasadnienie wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości

      Miejscowość Sokoły Jeziorne została wpisana do Urzędowego Spisu Miejscowości w Polsce w brzmieniu ,,Sokoły - Jeziorno”. Na terenie tutejszej gminy, jak i według danych ewidencyjnych Urzędu Miasta
i Gminy w Białej Piskiej, ciągle stosowano nazwę Sokoły Jeziorne.
Mieszkańcy wyżej wymienionej miejscowości posiadają meldunek w brzmieniu ,,Sokoły Jeziorne’’. Według ewidencji już w 1957 r. figuruje pierwszy meldunek w miejscowości Sokoły Jeziorne.
W wyżej wymienionej miejscowości zamieszkuje 115 mieszkańców. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosi 77.
Mieszkańcy Sokół Jeziornych w dniu 03 sierpnia 2003 r. przeprowadzili konsultację społeczną będącą podstawą do uruchomienia dalszej procedury legislacyjnej. Na zebraniu było 64 mieszkańców Sokół Jeziornych.
Na 77 osób uprawnionych do głosowania ,,za” wnioskiem w sprawie zmiany nazwy miejscowości z brzmienia ,,Sokoły - Jeziorno” na brzmienie Sokoły Jeziorne głosowały 64 osoby. Nie było osób ,,wstrzymujących się” od głosu i osób ,,przeciw” wnioskowi. Tym samym wniosek w przedmiotowej sprawie został podjęty jednomyślnie.
      Głównym zajęciem mieszkańców Sokół Jeziornych jest rolnictwo. Konieczność ustalenia jednolitego brzmienia nazwy miejscowości podyktowana jest podaniem właściwych danych do centralnej bazy danych opracowywanych dla osób ubiegających się o kwoty mleczne, dopłaty dla rolników, prowadzoną identyfikację i rejestrację zwierząt (AJAKAS).
      Zmiana nazwy wsi z brzmienia ,,Sokoły - Jeziorno” na obecne i ciągle stosowane brzmienie ,,Sokoły Jeziorne” nie będzie skutkowała żadnymi wydatkami finansowymi zarówno ze strony mieszkańców, jak i gminy.
Data powstania: piątek, 7 lis 2003 07:23
Data opublikowania: piątek, 7 lis 2003 07:38
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2163 razy