BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XIII/94/2003

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska.
Na podstawie art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Białej Piskiej stanowi, co następuje:

§ 11. Przystępuje się do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska, uchwalonego uchwałą XXXV/248/2001 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29.06.2001r, na terenie Miasta i Gminy Biała Piska, określonym w załączniku graficznym
nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Celem zmiany studium jest umożliwienie lokalizacji:
- obwodnicy drogi krajowej na terenie Miasta.
- Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych nad brzegiem jeziora Roś.

§ 2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Białej Piskiej.

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: piątek, 7 lis 2003 07:13
Data opublikowania: piątek, 7 lis 2003 07:37
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1978 razy