BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej za okres od dnia 08 stycznia 2010 r. do dnia 01 lutego 2010 r.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
mam dla Państwa bardzo dobrą wiadomość. Po rocznym okresie dyskusji w miniony czwartek zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w sprawie możliwości dotowania przez gminę Biała Piska, Gminnej Spółki Wodnej w Białej Piskiej.
W/w Sąd uznał, że gmina może dotować Spółkę i tym samym rozwiązał ten problem. Trzeba było poświęcić dużo czasu na przygotowanie się do rozprawy sądowej. Osoba, która ,,manipulowała” w tym temacie wyrządziła dużą krzywdę rolnikom bo prowadzone postępowanie sądowe oraz brak jednoznacznego stanowiska w/w temacie uniemożliwił wykonanie w pełni zadań zaplanowanych na 2009 r. w zakresie melioracji. Gmina dotowała w roku ubiegłym i nadal w roku 2010 będzie dotować Gminną Spółkę Wodną w Białej Piskiej. Zachęcam naszych rolników do płacenia składek. Wkład finansowy rolników na 2010 r. to będzie kwota ok. 14 tys. zł. Mam nadzieję, że w tym roku na terenie gminy Biała Piska, będzie zmeliorowanych ok. 30 – 40 % rowów.
Szanowni Państwo,
w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywałem zadania kierownika Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, realizowałem uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:
Podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą w zakresie przygotowania projektów
uchwał, które są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
Wydawałem akty normatywne, tj. zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących
ogłoszenia Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biała Piska
w zakresie:
1) kultury fizycznej w 2010 r.,
2) medycznej i pielęgnacyjnej opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i osobami
w starszym wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej, długoterminowa
pielęgniarska opieka domowa.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w konkursów zostały zamieszczone na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
Wyznaczyłem P. Krzysztofa Noska jako mediatora w sprawach polubownego rozstrzygania sporów o wysokość odszkodowań za szkody łowieckie.

W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację techniczną na:
• Remont elewacji oraz wymianę stolarki okiennej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej.
• Wykonanie zadaszenie przy scenie w Parku Miejskim w Białej Piskiej.
Po pozytywnej weryfikacji i ocenie w dniu 18 stycznia 2010 r. podpisano umowę
o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej inwestycji pn; „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Orłowo – Zabielne – Oblewo”
Całkowity koszt inwestycji – 1.450,000 zł
Kwota dofinansowania – 777.808,00 zł.

Przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla niżej wymienionych zadań:
• Remont elewacji (termomodernizacja) oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej.
• Wykonanie zadaszenia wraz z oświetleniem przy scenie w parku miejskim w Białej Piskiej.
W trakcie przygotowywana jest dokumentacja aplikacyjna do złożenia wniosków o dofinansowanie niżej wymienionych zadań:
• Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaliszki.
• Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorowo.
• Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymki.
• Oczyszczenie i umocnienie nabrzeża oraz zagospodarowanie małej architektury jeziora Biała Piska (staw w Białej Piskiej).
Po przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu wybrano Wykonawcę
i podpisano umowy na:
• dostawę paliwa – etyliny bezołowiowej 95 i 98, oleju napędowego oraz olejów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach stanowiących własność Gminy Biała Piska.
W trakcie przygotowywana jest dokumentacja do ogłoszenia przetargów na:
• Remont budynku po byłym przedszkolu w miejscowości Drygały z przeznaczeniem na lokale mieszkalne.
• Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami Orłowo – Zabielne – Oblewo.
• Remont drogi dojazdowej do miejscowości Radysy (I etap).

W zakresie realizacji zadań dotyczących gospodarki rolnej i nieruchomościami:
• Przygotowano 4 decyzje na wycinkę drzew.
• Wszczęto 7 postępowań związanych z wycinką drzew w zadrzewieniach.
• Uczestniczono w 8 wizjach lokalnych oraz czynnościach związanych z uzyskaniem zezwoleń na usuniecie drzew na gruntach gminnych, prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Piszu.
• Wystąpiono o wydanie pozwoleń na budowę oświetlenia:
- ciągu rowerowo-pieszego pomiędzy ulicami Konopnickiej i Sikorskiego,
- ul. Prusa,
- ul. Zielonej w Drygałach,
- w Komorowie.
Sporządzono wykaz na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 26 m² zabudowanej budynkiem użytkowym, wybudowanym ze środków własnych dzierżawcy, położonej w Białej Piskiej przy ul. Mickiewicza.

Sporządzono ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość o powierzchni 197 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym parterowym w zabudowie bliźniaczej przeznaczonym do rozbiórki, położoną w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki 14.

Dokonano sprzedaży, w formie zawartych aktów notarialnych, dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w Białej Piskiej przy ul. Prusa, sprzedanych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego,


Wydano 2 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych.

Wszczęto postępowanie rozgraniczeniowe gruntów położonych w Pogorzeli Wielkiej i w Kumielsku.

Sporządzono 5 projektów uchwał w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

W związku z utrzymującymi się ekstremalnymi warunkami pogodowymi stwarzającymi bezpośrednie zagrożenie dla życia, w okresie sprawozdawczym zarówno ja, jak i jednostka opieki społecznej, zintensyfikowaliśmy działania podejmowane wobec osób starszych, mieszkających samotnie i niepełnosprawnych. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu w/w osobom potrzeb opałowych, zwiększeniu zakresu usług opiekuńczych i ciągłym monitorowaniu sytuacji bytowej tych osób. Także i do Państwa zwracam się z apelem o zainteresowanie się losem sąsiada. Zwyczajna ludzka troska i uwaga mogą bowiem zapobiec tragicznym skutkom zimy.
Informuję, że we współpracy z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Piszu w dniach:
23.03.2010 r. w godz. 800 – 1400 w świetlicy osiedlowej w Bemowie Piskim,
24.03.2010 r. w godz. 800 - 1400 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry Kościelne,
31.03.2010 r. w godz. 900 - 1300 w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej (sala ślubów)
podatnicy z terenu gminy Biała Piska będą mogli składać zeznania podatkowe za rok 2009. Serdecznie zapraszam do skorzystania z tej dogodności w w/w miejscach na terenie naszej gminy.

Do Pań i Panów Sołtysów kieruję ponowną prośbę o poinformowanie mieszkanek sołectw o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych, które zaplanowano w dniu 9 lutego 2009 r. w Białej Piskiej (wtorek). Badaniami objęte są Panie w wieku 50 – 69 lat, które w ciągu 24 miesięcy nie miały wykonywanego badania mammograficznego. Badania są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i będę wykonywane przez firmę Fado z Gdyni. Panie, które nie są objęte w/w Programem Profilaktycznym mogą skorzystać z badań odpłatnie, tj. na podstawie skierowania od lekarza dowolnej specjalności, w cenie 80,00 zł.

W analizowanym okresie Urząd Miejski w Białej Piskiej, dyrektorzy szkół i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej, przygotował oferty zajęć na czas ferii zimowych. W ramach
programu pn. ,,Lodowisko przy każdej szkole” w naszej gminie powstało 5 lodowisk zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej w: Białej Piskiej, Drygałach, Bemowie Piskim, Skarżynie i przy świetlicy w Kumielsku. Koordynatorem tego programu był Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej i dyrektorzy w/w szkół. Z budżetu gminy 2010 r. zakupiono łyżwy, które przekazano do dyspozycji wychowanków naszych placówek oświatowych. Atrakcje feryjne przygotowały samodzielnie także szkoły i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej. Organizatorom lodowisk i wypoczynku zimowego dziękuję za zaangażowanie i włożoną pracę.

Informuję, że wyznaczyłem 18 miejscowości, w których odbywały się i jeszcze w okresie karnawałowym będą odbywały się choinki noworoczne dla dzieci z miasta i ze wszystkich sołectw z terenu gminy. Dziękując instytucji kultury, Paniom i Panom Sołtysom za zaangażowanie przy organizacji w/w choinek, w dalszym ciągu zapraszam wszystkie dzieci w wieku od 0 do VI klasy szkoły podstawowej na spotkanie z Mikołajem i odebranie specjalnie przygotowanych dla nich paczek.

Informuję, że w sprawie zimowego utrzymania dróg podjąłem decyzję o zakupie pługa wirnikowego do ciągnika. Tam gdzie dodatkowo zawiewa z pól będzie możliwość odśnieżenia dróg poprzez uruchomienie dmuchawy. Informuję, że do remontu kapitalnego została oddana równiarka będąca na stanie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej. Sprzęt zostanie wyremontowany, nowy zakupiony i mam nadzieję, że będzie nam dobrze służył.

Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski
Data powstania: piątek, 5 lut 2010 14:28
Data opublikowania: piątek, 5 lut 2010 14:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:29
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1426 razy