BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywałem zadania kierownika Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, realizowałem uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie
i w granicach upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:
Podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą w zakresie przygotowania projektów
uchwał, które były przedmiotem ponadplanowej i są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
Wydawałem akty normatywne, tj. zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących:
1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2009 r.,
2.zmiany Zarządzenia Nr 162/1/09 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej. Mając na
uwadze oszczędności w administracji, unieważniłem nabór na stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej ds. gospodarki rolnej i leśnej i dokonałem
reorganizacji struktury wewnętrznej Urzędu poprzez nowy podział obowiązków
pracowniczych pomiędzy referatami i pracownikami.P. Krzysztof Nosek otrzymał zadania
z zakresu gospodarki rolnej i leśnej i określiłem ramy współpracy w realizacji zadań
nałożonych na Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami i Referat Robót
Publicznych i Gospodarki Komunalnej.
3. Powołania Jednostki Realizującej Projekt pt. ,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla
Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Biała Piska” oraz Pełnomocnika do spraw Realizacji
Projektu. W skład Jednostki Realizującej w/w Projekt powołałem:
1) Kierownika Jednostki w osobie Zastępcy Burmistrza Białej Piskiej P. Wojciecha
Stępniaka realizującego jednocześnie zadania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu,
2) Zespół Organizacyjno – Prawny,
3) Zespół Finansowy,
4) Zespół Techniczny,
5) Koordynatora Programu
i określiłem zadania poszczególnych członków Jednostki Realizującej Projekt wynikające
z umowy z 12 października 2008 r. z Fundacją Wielkich Jezior Mazurskich.
4. Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na 2009 r., w dniu 31 grudnia 2009 r.
odbyłem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o. w Białej Piskiej oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białej Piskiej,
i tym samym wydałem zarządzenia oraz uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników w/w Spółek w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, tj. kapitał
zakładowy ZEC Sp. z o.o. w Białej Piskiej został podwyższony o kwotę 8 tys. zł
z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza do budynku przy ul. Słowackiego 4 w Białej
Piskiej, kapitał zakładowy ZWiK Sp. z o.o. w Białej Piskiej został podwyższony o kwotę
7 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie prac niezbędnych przy przejęciu sieci
wodociągowej w Bemowie Piskim.

W okresie sprawozdawczym, jako kierownik jednostki organizacyjnej gminy Biała
Piska, wydawałem zarządzenia w sprawach dotyczących:
1) powołania komisji do odbioru:
a) robót budowlano – konserwacyjnych polegających na wykonaniu remontu gminnego
budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Białej Piskiej przy ul. Plac Adama
Mickiewicza 14,
b) częściowego odbioru robót budowlanych związanych z budową Sołeckiego Centrum
Kultury w Drygałach,
c) robót remontowo – budowlanych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kumielsku,
d) prac związanych z wykonaniem systemu miejskiego monitoringu miasta Biała Piska.
2) ogłoszenia konkursu na stanowisko specjalisty ds. drogownictwa Urzędu Miejskiego
w Białej Piskiej. W celu przeprowadzenia naboru na w/w stanowisko urzędnicze
w drodze kolejnego zarządzenia powołałem komisję rekrutacyjną.
3) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa – etyliny bezołowiowej 95 i 98,
oleju napędowego oraz olejów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację niżej wymienionych zadań, tj. :

1. Remont gminnych budynków mieszkalnych w Drygałach przy ul. Grunwaldzkiej 5 i 13, ul. Kościuszki 11, ul. Sienkiewicza 4 (blachodachówka).
2. Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.
3. Remont dróg gminnych o nawierzchni żwirowej.
4. Remont gminnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Plac Mickiewicza 14
w Białej Piskiej.
5. Remont świetlic wiejskich zlokalizowanych w miejscowościach: Kowalewo, Myszki, Zalesie, Kruszewo.
6. Budowę drewnianych wiat zlokalizowanych w miejscowościach: Orłowo, Pogorzel Wielka, Sulimy wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynków w/w świetlic.
7. Remont chodników oraz utwardzenie nawierzchni przy ulicach: Słowackiego, Kościuszki i Kajki w Białej Piskiej.
8. Instalację sieci monitoringu miejskiego w Białej Piskiej.
9. Przygotowano dokumentację na oznakowanie szlaku rowerowego Biała Piska - Bełcząc-Kowalewo – Mikuty - Długi Kąt (Brama Św. Gaju Galindów) Kumielsk – Szkody – Biała Piska.
10. Przygotowano dokumentację dotycząca remontu drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej do miejscowości Komorowo.

Po przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu wybrano wykonawcę i podpisano umowy na :
1. Remont fontanny zlokalizowanej przy ul. Plac Mickiewicza w Białej Piskiej.
2. Modernizację stadionu Miejskiego w Białej Piskiej.
3. Utwardzenie nawierzchni przy ulicy Tatarskiej (działka nr 183/11), dojście do budynku wielorodzinnego przy ulicy Kościuszki ( działki nr 60/6, 60/7) budowa parkingu do 10 miejsc postojowych i ciągu pieszo - jezdnego (ul. Słowackiego).

W trakcie rozpatrywania jest przetarg na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach stanowiących własność Gminy Biała Piska.

Przygotowano i ogłoszono przetargi na dostawę paliwa – etyliny bezołowiowej 95 i 98, oleju napędowego oraz olejów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

W trakcie przygotowywana jest dokumentacja do ogłoszenia przetargów na:
1. Remont budynku po byłym przedszkolu w miejscowości Drygały z przeznaczeniem na lokale mieszkalne.
2. Remont drogi dojazdowej do miejscowości Radysy (I etap).
Z zakresu spraw dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych:

Sporządzono wykazy na sprzedaż 6 lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielorodzinnych w Białej Piskiej ul. Konopnickiej, ul. Kościuszki, w Monetach, w Bemowie Piskim ul. Kętrzyńskiego i na nieruchomość zabudowaną budynkiem użytkowym wybudowanym ze środków własnych dzierżawcy, położoną w Białej Piskiej przy ul. Tatarskiej.

Sporządzono ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na nieruchomości niezabudowane położone: w Rogalach Wielkich z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i w Bemowie Piskim z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.

Dokonano sprzedaży w formie zawartych aktów notarialnych:
1. nieruchomości niezabudowanych położonych w Konopkach i w Guzkach z przeznaczeniem na cele rolne,
2. dokonano zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej w Białej Piskiej przy ul. Słowackiego 7.
3. wydano 5 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych.

Okresie sprawozdawczym zatrudniono 60 osób w ramach robót publicznych. Z tytułu zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu, tutejszy Urząd był zobowiązany do zatrudnienia 30 osób na okres 7 dni w 2010 r., tj. od dnia 01 stycznia do dnia 7 stycznia 2010 r.

Informuję, że z dniem 01 stycznia 2009 r. Urząd Miejski w Białej Piskiej oddał Powiatowemu Urzędowi Pracy w Piszu do bezpłatnego użytkowania lokal w Referacie Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej (ul. Sikorskiego 21) na cele utworzenia Lokalnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego. Wspomniany Punkt realizował będzie zadania z zakresu udzielania osobom zainteresowanym oraz pracodawcom informacji o możliwościach
i zakresie udzielania pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Utworzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjno Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu w gminie Biała Piska to przede wszystkim wielka pomoc osobom poszukującym pracy i zobowiązanym do potwierdzania gotowości do podjęcia pracy.


Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski
Data powstania: środa, 13 sty 2010 14:25
Data opublikowania: środa, 13 sty 2010 14:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:29
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1493 razy