BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Otwarty Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie kultury fizycznej w 2010 roku

N podstawie Zarządzenia nr 223/1/10 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 05 stycznia 2010r. w sprawie w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie kultury fizycznej w 2010 roku

Burmistrz Białej Piskiej
ogłasza konkurs ofert na realizację zdania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie kultury fizycznej na 2010 rok.


Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom, prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska
w dziedzinie kultury fizycznej na 2010 rok.

Gmina Biała Piska w ramach realizacji zadania w/w konkursu przeznaczona, środki finansowe do kwoty ogółem 110.000,00 zł. (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy 00/100).
Przeznaczone środki finansowe realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w latach poprzednich:
 w 2007 roku kwota 70.000,00 zł.
 w 2008 roku kwota 80.000,00 zł.
 w 2009 roku kwota 110.000,00 zł.

Celem zadania jest propagowanie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek i zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych – popularyzacja różnych dyscyplin sportowych.
Przedsięwzięcia wymagane w ramach realizacji zadania:
a) organizowanie i uczestnictwo w imprezach rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
b) propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej.
Beneficjentami zadania są dzieci i młodzież oraz pozostali mieszkańcy Gminy Biała Piska.

Do konkursu przystąpić mogą podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873 z późn. zmianami), którzy złożą w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędzony i terminowy.
Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) statut podmiotu zatwierdzonego przez organ rejestrujący,
b) dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,
• w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualnego wypisu z właściwego organu rejestracyjnego (ważnego 6 m-cy od daty wystawienia),
• w przypadku pozostałych podmiotów – innych dokumentów właściwych dla podmiotu stanowiących o podstawie działalności oferenta potwierdzające status prawny i umocowanie osób go reprezentujących;
c) aktualnego pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy – w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej;
d) dokumentu upoważniającego daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu;
e) sprawozdania finansowego z działalności podmiotu za 2009 rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności sporządzonego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) – bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa;
f) dostarczenia zaświadczenia wystawionego przez bank o posiadanym koncie bankowym lub ewentualnie za zgodą oferenta kserokopii umowy z bankiem;
g) w przypadku składania wniosków, które będą realizowane w partnerstwie, należy załączyć umowę partnerską, bądź oświadczenie partnera.
W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru, który jest pobrania na stronie: www.bip.bialapiska.pl, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie kultury fizycznej na 2010 rok” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2010r. do godziny 12.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej przy ul. Pl. Adama Mickiewicza 25 lub przesłać pocztą na adres wskazany w ogłoszeniu.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
Nie przewiduje się możliwości uzupełniania i korygowania złożonej oferty, która
zawiera braki formalne.

Wybór ofert nastąpi w oparciu o ocenę formalną i ocenę merytoryczną projektu.
Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez powołaną Komisję Konkursową zgodnie z ustalonymi wymogami, tj:
a) złożenie kompletnej i prawidłowej oferty na obowiązującym formularzu
w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym;
b) w nazwie konkursu należy także, określić rodzaj zadania na jakie jest składana oferta, (np.: A. Upowszechnianie kultury fizycznej – 5. Organizacja w Gminie Biała Piska imprez sportowych o zasięgu gminnym);
Podmioty przygotowujące ofertę mogą korzystać z instrukcji wypełniania oferty. Treść instrukcji jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej: www.bip.bialapiska.pl.

Komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej zgodnie z Regulaminem.
Po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej Komisja Konkursowa wypełnia zbiorczą kartę oceny formalnej oraz przygotowuje dla Burmistrza Białej Piskiej wykaz ofert, które rekomenduje do udzielenia dotacji.

Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Białej Piskiej w formie zarządzenia.
W ramach Konkursu zostanie wybranych do realizacji więcej niż jedna oferta.
O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani na stronach internetowych Gminy Biała Piska.
Dla zarządzenia Burmistrza Białej Piskiej w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą – podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 12 sty 2010 10:51
Data opublikowania: wtorek, 12 sty 2010 10:53
Data przejścia do archiwum: środa, 12 gru 2018 13:17
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2054 razy