BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XIII/92/2003

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142. Poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) art. 13 ust. 1, art. 34, ust. 1 pkt. 3 i art. 37 ust. 2, art. 68, ust.1 pkt.7, art. 70, ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874 i 124, poz. 1152 ) oraz Uchwały Nr XII/66/2003 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X(61)03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI(158)2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:

§ 1Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego jak niżej:

1. Lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 5, usytuowanym na działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 162/14 o powierzchni 206m2 wraz z udziałem w części ułamkowej w gruncie.

§ 2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

Drukuj