BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej za okres od 30 października 2009 r. do dnia 02grudnia 2009 r.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywałem zadania kierownika Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, realizowałem uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie
i w granicach upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:
1. Podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą w zakresie przygotowania projektów
uchwał, które są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
2.Wydawałem akty normatywne, tj. zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących:
1) zmiany budżetu gminy Biała Piska na 2009 r.,
2) zmiany Zarządzenia Nr 150/1/09 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie określenia stawek
bazowych czynszu za lokale użytkowe na terenie Gminy Biała Piska.
Informuję, że w związku z zamiarem Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu w sprawie
utworzenia w Białej Piskiej Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego realizującego na
terenie miasta i gminy Biała Piska zadania w zakresie udzielania osobom
zainteresowanym oraz pracodawcom informacji o możliwościach i zakresie udzielania
pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
rejestrowania bezrobotnych, poszukujących pracy i wystosowaną w w/w sprawie
prośbą, zwolniłem w/w Punkt Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu z opłat mediów
i dostępu do linii telefonicznej (internetu).
3. W okresie sprawozdawczym, jako kierownik jednostki organizacyjnej gminy Biała
Piska, wydawałem zarządzenia w sprawach dotyczących:
1) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację stadionu w Białej Piskiej,
2) powołania komisji do odbioru częściowego prac budowlanych związanych z remontem
chodnika przy ul. Kajki w Białej Piskiej,
3) zmiany Zarządzenia z dnia 02 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
powołanej do przeprowadzania przetargów oraz rokowa ń na zbycie nieruchomości. Powyższe dotyczyło powołania do komisji przetargowej P. Doroty Jagier,
4) powołania komisji konkursowej do spraw naboru kandydata na stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej ds. dzierżawy zasobów komunalnych. Informuję, że
na ogłoszony na to stanowisko nabór, odpowiedziało 11 kandydatów. Obecnie trwa
postępowania konkursowe.
5) powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej aktowej
zdeponowanej przez Referat Finansowy i Referat Spraw Obywatelskich w archiwum
zakładowym Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
6) ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej ds.
gospodarki rolnej i leśnej. Informuję, że w związku z przejściem P. Franciszka
Klimaszewskiego na rentę chorobową pojawił się wakat na w/w stanowisku pracy i zaszła
konieczność ogłoszenia naboru. Termin składania ofert upływa dnia 11 grudnia
2009 r.
7) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wymianę stolarki okiennej i drzwi
balkonowych w obiektach Gminy Biała Piska.

Informuję, że w okresie sprawozdawczym (w miesiącu listopadzie 2009 r.) zatrudnienie uzyskało:
1. w ramach robót publicznych - 102 osoby,
2. w ramach prac interwencyjnych na pełny etat – 3 osoby,
3. w ramach prac interwencyjnych na ½ etatu – 2 osoby,
4.w ramach staży absolwenckich – 3 osoby,
5. w ramach prac społeczno – użytecznych – 175 osób,
6. w ramach zobowiązań z tytułu uprzednio podpisanych umów z PUP w Piszu – 2 osoby.
W w/w okresie zatrudniono ogółem – 331 osób.
Informuję, że w miesiącu grudniu 2009 r. zatrudniono ogółem 321 osoby, w tym 141 osób w ramach robót publicznych i 146 osób w ramach prac społeczno – użytecznych.

Realizacja zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:
W trakcie realizacji są następujące zadania:
1.Remont gminnych budynków mieszkalnych w Białej Piskiej przy ul. Różanej 2, w Drygałach
przy ul. Grunwaldzkiej 5 i 13, ul Kościuszki 11, ul. Sienkiewicza 4 (blachodachówka),
2.Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej wraz z zagospodarowaniem terenu,
3.Remont dróg gminnych o nawierzchni żwirowej,
4.Remont gminnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Białej Piskiej
przy ul. Mickiewicza 14,
5.Remont świetlic wiejskich zlokalizowanych w miejscowościach: Kowalewo, Myszki,
Zalesie, Kruszewo,
6.Budowa wiat drewnianych zlokalizowanych w miejscowościach: Orłowo, Pogorzel Wielka,
Sulimy,
7.Remont chodników w Białej Piskiej oraz utwardzenie nawierzchni przy ulicach: Kajki,
Słowackiego,
8.Instalacja sieci monitoringu w Białej Piskiej.

W trakcie rozpatrywania jest przetarg na:
1.Remont fontanny zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza w Białej Piskiej,
2.Utwardzenie nawierzchni przy ul. Tatarskiej – dojście do budynku wielorodzinnego
przy ul. Kościuszki, budowa parkingu do 10 miejsc postojowych i ciągu pieszo – jezdnego
(ul. Słowackiego).

Przygotowano i ogłoszono przetargi na:
1.Remont drogi dojazdowej do miejscowości Radysy (I etap),
2. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach stanowiących własność Gminy
Biała Piska,
3.Modernizację Stadionu Miejskiego w Białej Piskiej.

W trakcie przygotowywania jest dokumentacja do ogłoszenia przetargów na remont budynku po byłym przedszkolu w Drygałach z przeznaczeniem na lokale mieszkalne.

Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Kruszewo.


Realizując zadania z zakresu gospodarki rolnej i leśnej oraz dotyczące mienia komunalnego gminy, w okresie sprawozdawczym:
1. przedłużono 12 umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym oraz 2 umowy
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
2. ogłoszono przetarg nieograniczony na grunt pod budowę garażu w Bemowie
Piskim,
3. analizowano złożone podania i wydano decyzje o usunięcie drzew będących
własnością:
a) osób fizycznych - 11 wydanych decyzji,
b) instytucji - 1 wydana decyzja.


W zakresie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów dokonano zaktualizowania ewidencji ( zestawień, wykazów rejestru) o nowych użytkowników wieczystych, tj. osoby fizyczne ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Białej Piskiej) po nabyciu przez nich prawa własności lokalu mieszkalnego).
Realizując zadania z gospodarki łowieckiej – rozpatrzono wniosek o mediacje pomiędzy rolnikiem z Orłowa a Kołem Łowieckim CYRANKA z Orzysza.

Sporządzono 3 wykazy na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokali mieszkalnych:

a) nr 2 w budynku wielorodzinnym w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 13,
b) nr 1 w budynku wielorodzinnym w Kowalewie pod numerem 16,
c) nr 1 w budynku wielorodzinnym w Białej Piskiej przy ul. Konopnickiej 5.


Sporządzono ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych:

a) na nieruchomość niezabudowaną numer 20/131 o powierzchni 3060 m2 położoną w Bemowie Piskim,
b) na nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerami 134/7 i 134/8 o powierzchni 1853 m2, położoną w Białej Piskiej przy ul. Prusa, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
c) na nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem 141/3 o powierzchni 1862 m2 położoną w Białej Piskiej przy ul. Prusa, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

W formie zawartych aktów notarialnych sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne nieruchomości niezabudowane położone w Kózkach, Pogorzeli Wielkiej i w Danowie.

Ponadto w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy sprzedano lokal mieszkalny numer 25 w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 173.

Ponadto pozyskano grunty do Zasobu Gminy Biała Piska, tj. nabyto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach nieruchomości niezabudowane stanowiące drogi o charakterze gminnym w liczbie 51 działek o powierzchni ogólnej 15 ha, położone na terenie gminy Biała Piska w obrębach: Bełcząc, Cibory, Kaliszki, Kowalewo, Kukły, Kumielsk, Monety, Oblewo, Sokoły Jeziorne, Sulimy, Szkody i Świdry.

Wydano 4 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych.

Sporządzono 2 wnioski o założenie Ksiąg Wieczystych na nieruchomości stanowiące własność Gminy Biała Piska.


Ponadto w okresie sprawozdawczym:

1. w związku z decyzją P. Stanisławy Węglarz o przejściu na emeryturę i decyzją
P. Franciszka Klimaszewskiemu o skorzystaniu ze świadczenia rentowego i tym
samym zakończeniu pracy zawodowej, w dniu 27 listopada 2009 r. odbyło się
uroczyste pożegnanie długoletnich pracowników Urzędu Miejskiego w Białej
Piskiej,
2.w dniu 30 listopada 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej miała miejsce
wizyta duszpasterska Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura.

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia na dzień 6 grudnia 2009 r. o godz. 15.00 dzieci z gminy Biała Piska zapraszam na spotkanie z Mikołajem na plac przy fontannie w Białej Piskiej.

W dniu 17 grudnia 2009 r. (czwartek) o godz.16.00, mieszkańców miasta i gminy Biała Piska, zapraszam do Publicznego Gimnazjum w Białej Piskiej na wspólne świąteczne spotkanie opłatkowe.

Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir SzumowskiData powstania: czwartek, 10 gru 2009 11:40
Data opublikowania: czwartek, 10 gru 2009 11:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:28
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1391 razy