BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr III/18/2002

Uchwała Nr III/18/2002
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 18 grudnia 2002r.


w sprawie
określenia wzorów formularzy dotyczących wymiaru i poboru podatku
leśnego


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn . zm.) oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 28 września 1991r.
o lasach (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 56 , poz. 679 z późn. zm) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje :

§ 1

Określa się wzory formularzy w brzmieniu stanowiącym
3) Załącznik Nr 1 – Informacja w sprawie podatku leśnego
4) Załącznik Nr 2 - Deklaracja na podatek leśny
do niniejszej uchwały .

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2003r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Dobrzycki

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 23 cze 2003 18:38
Data opublikowania: poniedziałek, 23 cze 2003 18:55
Data edycji: poniedziałek, 23 cze 2003 00:00
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2217 razy
Ilość edycji: 1