BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej za okres od 26 września 2009 r. do 30 października 2009 r.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywałem zadania kierownika Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, realizowałem uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie
i w granicach upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:
1. Podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą w zakresie przygotowania projektów uchwał, które są przedmiotem ponadplanowej i dzisiejszych obrad Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
2.Wydawałem akty normatywne, tj. zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących:
1) przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Obrony Cywilnej na temat ,,Organizowanie
zbiorowej ochrony ludności i likwidacja skutków zdarzenia kryzysowego”,
2) zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na 2009 r.

3. Jako Burmistrz Białej Piskiej, a zarazem kierownik jednostki organizacyjnej gminy,
wydawałem zarządzenia w sprawach dotyczących:
1) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pospółki do wykonania bieżących
remontów dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni żwirowych,
2) ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. dzierżawy zasobów komunalnych.
Informuję, że w związku ze złożonym w dniu 01 grudnia 2008 r. przez P. Stanisławę
Węglarz podaniem o rozwiązanie umowy o pracę z uwagi na zamiar przejścia na
emeryturę z dniem 01 stycznia 2010 r. i potwierdzeniem ustnym powyższej decyzji w dniu
06 października 2009 r. zachodzi konieczność przeprowadzenia procedury naboru na
stanowisko podinspektora ds. dzierżawy zasobów komunalnych Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej i obsady w/w
stanowiska urzędniczego.
3) powołania komisji do odbioru prac budowlanych wykonanych w świetlicach wiejskich
w Kowalewie, w Myszkach, w Kruszewie i w Zalesiu,
4) powołania komisji do odbioru prac budowlanych wykonanych w budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Drygałach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Piskiej,
5) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
o udzielenie zamówienia publicznego na remont chodników oraz utwardzenie nawierzchni
przy ulicach: Tatarska (działka nr 183/11), dojście do budynku wielorodzinnego przy
ulicach: Kościuszki (działka nr 60/6, 60/7), budowa parkingu do 10 miejsc postojowych
i ciągu pieszo – jezdnego (ul. Słowackiego działki nr 174/6, 175/18, 181/3) w Białej Piskiej,
6) powołania komisji do częściowego odbioru prac budowlanych wykonanych w budynku
Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej. Odbiór częściowy dotyczył: robót rozbiórkowych dachu,
robót rozbiórkowych elementów elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację następujących zadań inwestycyjnych gminy:

1. Remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Piskiej.
2. Wykonania ogrzewania kominkowego wraz z remontem świetlic wiejskich
w miejscowościach: Kumielsk, Ruda, Cibory, Sulimy, Kózki, Skarżyn, Kożuchy, Rakowo Małe, Orłowo, Kruszewo.
W trakcie realizacji są następujące zadnia:

1. Remont gminnych budynków mieszkalnych. w Białej Piskiej przy ul. Różanej 2,
Remont budynków w Drygałach przy ul. Grunwaldzkiej 5 i 13, ul. Kościuszki 11,
ul. Sienkiewicza 4 (blachodachówka).
2. Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.
3. Remont dróg gminnych o nawierzchni żwirowej.
4. Remont gminnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Plac Mickiewicza 14
w Białej Piskiej.
5. Remont świetlic wiejskich zlokalizowanych w miejscowościach: Kowalewo, Myszki, Zalesie, Kruszewo.
6. Budowa drewnianych wiat zlokalizowanych w miejscowościach: Orłowo, Pogorzel Wielka, Sulimy.
7. Remont chodników oraz utwardzenie nawierzchni przy ulicach: Słowackiego i Kajki w Białej Piskiej.
W trakcie rozpatrywania jest przetarg na:
1. Budowę Sołeckiego Centrum Kultury w Drygałach – budowa świetlicy wiejskiej wraz
z zagospodarowaniem terenu.


Przygotowano i ogłoszono przetargi na:
1. Remont fontanny zlokalizowanej przy ul. Plac Mickiewicza w Białej Piskiej.
2. Remont drogi dojazdowej do miejscowości Radysy (I etap).
3. Zakup pospółki do wykonania remontów bieżących dróg gminnych.
4. Utwardzenie nawierzchni przy ulicy Tatarskiej (działka nr 183/11), dojście do budynku wielorodzinnego przy ulicy Kościuszki ( działki nr 60/6, 60/7) budowa parkingu do 10 miejsc postojowych i ciągu pieszo - jezdnego (ul. Słowackiego).

W trakcie przygotowywana jest dokumentacja do ogłoszenia przetargów na:
Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach stanowiących własność Gminy Biała Piska.
Remont budynku po byłym przedszkolu w miejscowości Drygały z przeznaczeniem na lokale mieszkalne.
Modernizację stadionu Miejskiego w Białej Piskiej.
Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie:

1. Remontu ulicy Sportowej w Białej Piskiej. Dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”
 całkowity koszt realizacji zadania około 500.000 zł.
 wnioskowana kwota dofinansowania 250.000 zł.
 wkład środków gminy Biała Piska 250.000 zł

Ponadto na bieżąco prowadzony jest nadzór i kontrola realizowanych inwestycji i remontów. Rozwiązywane są problemy i zagadnienia wynikłe na etapie realizacji.

Informuję, że Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego Uchwałą Nr 67/782/09/III z dnia 26.10.2009 r. zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW na lata 2007-2013, a tym samym zatwierdził wniosek gminy Biała Piska o nazwie ,,Budowa Sołeckiego Centrum Kultury w Drygałach – budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”.
W związku z powyższym w dniu 3 listopada br. podpisywana będzie umowa pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego, a gminą Biała Piska. Łączna wartość przyznanej pomocy to kwota 423 977 zł.
Informuję, że w okresie sprawozdawczym zatrudnienie uzyskało:
1. we wrześniu 2009 roku:
> w ramach robót publicznych – 94 osoby,
> w ramach prac interwencyjnych na cały etat etatu – 3 osoby,
> w ramach prac interwencyjnych na ½ etatu – 36 osób,
> w ramach staży do 6 m-cy – 1 osoba,
> w ramach staży absolwenckich – 3 osoby,
> w ramach prac społecznie – użytecznych – 132 osoby,
> jako kontynuacja uprzednio podpisanych umów z PUP w Piszu – 4 osoby.
Łącznie we wrześniu 2009 r. zatrudniono 273 osoby.

2. w październiku 2009 r. zatrudniono:
> w ramach robót publicznych – 135 osoby,
> w ramach prac interwencyjnych na cały etat etatu – 3 osoby,
> w ramach prac interwencyjnych na ½ etatu – 46 osób,
> w ramach staży do 6 m-cy – 1 osoba,
> w ramach staży absolwenckich – 3 osoby,
> jako kontynuacja uprzednio podpisanych umów z PUP w Piszu – 3 osoby.
Łącznie w październiku 2009 r. zatrudniono 191 osób, a w całym okresie sprawozdawczym 464 osoby.

Z zakresu spraw związanych z gospodarką nieruchomościami informuję, że w okresie sprawozdawczym:
1. Wpłynęły 94 podania o przedłużenie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na grunt pod budowę garaży w Bemowie Piskim.
3. Sporządzono 9 wykazów na sprzedaż nieruchomości położonych w Białej Piskiej przy
ul. Prusa, w Rogalach Wielkich, w Bemowie Piskim przy ul. Bema, ul. Pocztowej i na
3 lokale mieszkalne położone w budynkach wielorodzinnych w Białej Piskiej przy
ul. Sienkiewicza 8, 9 i 13.
4. Pozyskano grunty do zasobu gminy Biała Piska, tj. nieodpłatnie nabyto od Agencji
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach oraz Powiatu
Piskiego na własność Gminy Biała Piska:
1) nieruchomości niezabudowane położone Komorowie obręb Bełcząc, w Radysach –
obręb Szkody, w Szymkach - obręb Kukły, przeznaczone na urządzenie boisk
sportowych,
2) nieruchomości niezabudowane położone na terenie obrębu wsi Sokoły Jeziorne,
przeznaczone na teren urządzeń sportowych dla potrzeb mieszkańców.
3) nieruchomości niezabudowane położone w Komorowie obręb - Bełcząc, przeznaczone
pod budowę świetlicy,
4) nieruchomości niezabudowane położone w Świdrach Kościelnych – obręb Cibory,
przeznaczone na urządzenie placu zabaw i terenu rekreacyjnego.
5) pozyskano udział wynoszący 253/1000 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym
82/44 o powierzchni 1,1554 ha, położonej na terenie obrębu wsi Kowalewo, stanowiącej
teren osiedlowy wspólnego użytkowania dla mieszkańców.
6) nieruchomości zabudowane obiektem stadionu sportowego oznaczone numerem część
działki 273/3/19 o powierzchni ok. 2,5000 ha położone w Białej Piskiej przy
ul. Sikorskiego.
5. Wydano 8 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych.
6. Sporządzono 1 wniosek o założenie Ksiąg Wieczystych na nieruchomość stanowiącą
własność Gminy Biała Piska.

Przypominam , że od stycznia 2008 r. do końca 2009 r. wszystkie podmioty, które muszą mieć kod PKD, mają go zmienić na nowy, zgodnie z nową Polską Klasyfikacją Działalności. Nowa klasyfikacja, zwana PKD 2007, różni się bardzo od obowiązującej dotychczas wersji PKD 2004, jest ona rozszerzona o podklasy (określane literką dodaną na końcu kodu PKD). Podmioty podejmujące dopiero działalność od razu dostają kody zgodne z klasyfikacją PKD 2007. Żeby jednak nie miały problemów z działalnością w okresie przejściowym, czyli do końca 2009 r., otrzymują też kod zgodny z wcześniejszą klasyfikacją PKD 2004. Zmiana kodów nie powoduje zmiany numeru REGON, nie trzeba więc będzie wymieniać firmowych druków i pieczątek.

W zakresie profilaktyki zdrowotnej, w dniach od 12 do 13 października 2009 r. w Białej Piskiej przeprowadzono kolejne bezpłatne badania mammograficzne obejmujące Panie od 50 do 69 rocznika życia. Badania przeprowadziła firma FADO S.A. Centrum Usług Medycznych w Gdyni.

Mając na uwadze rozpoczęcie sezonu grzewczego 2009/2010, a przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców gminy Biała Piska, uprzejmie proszę o przestrzeganie elementarnych zasad właściwego eksploatowania urządzeń grzewczych. W tej sprawie w dniach 2,4,6 listopada 2009 r. w godz. 10.00 – 15.00 zostanie uruchomiona bezpłatna infolinia pod numerem telefonu 0–800-606-646 obsługiwana przez dyżurujących specjalistów z Warmińsko – Mazurskiej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Spółdzielni Kominiarz w Olsztynie, Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olsztynie.

Informuję, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu 0 800 165 320, w okresie od 1 listopada 2009 r. do 31 marca 2010 r. funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób zainteresowanych informacją na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa.

Wszystkich Państwa, a za Państwa pośrednictwem mieszkańców miasta i gminy Biała Piska, zapraszam na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości zaplanowane w Białej Piskiej w dniu 08 listopada 2009 r.(niedziela). Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 Mszą św. w Kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej, po czym nastąpi przemarsz ulicami miasta i kontynuacja programu uroczystości przed Pomnikiem na Placu Mickiewicza, tj. okolicznościowe przemówienia, Apel Pamięci, Salwa Honorowa i składanie wieńców przed pomnikiem, po czym dalszy ciąg programu: występ orkiestry dętej z Białegostoku i Kapeli Klika będzie miał miejsce w Publicznym Gimnazjum w Białej Piskiej. Na godz. 17.00 zapraszam na koncert na fortepian i skrzypce do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej, a ok. 18.20 na pokaz fajerwerków.


Burmistrz Bialej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski
Data powstania: piątek, 6 lis 2009 15:17
Data opublikowania: piątek, 6 lis 2009 15:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:28
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1451 razy