BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr III/17/2002

Uchwała Nr III/17/2002
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 18 grudnia 2002r.


w sprawie
określenia wzorów formularzy dotyczących wymiaru i poboru podatku
od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn . zm.) oraz art. 6 ust.13 ustawy z dnia12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje :


§ 1
Określa się wzory formularzy w brzmieniu stanowiącym
1) Załącznik Nr 1 – Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
2) Załącznik Nr 2 - Deklaracja na podatek od nieruchomości
do niniejszej uchwały .

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2003r.

Przewoniczący Rady Miejskiej
Jerzy Dobrzycki

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 23 cze 2003 18:34
Data opublikowania:
Data edycji: poniedziałek, 23 cze 2003 00:00
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2252 razy
Ilość edycji: 2