BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej za okres od 01 lipca 2009 r. do 25 września 2009 r.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
w okresie sprawozdawczym, jako Burmistrz Białej Piskiej, nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywałem zadania kierownika Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, realizowałem uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie
i w granicach upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:
1.Podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą w zakresie przygotowania projektów
uchwał, które były przedmiotem dwóch ponadplanowych i są przedmiotem dzisiejszych obrad
Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
2.Wydawałem akty normatywne, tj. zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących:
1) zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na 2009 r.,
2) opracowania materiałów dotyczących projektu budżetu gminy Biała Piska na 2010 rok,
3) rozstrzygnięcia konkursów pn.: ,,Najładniejsza jednostka pomocnicza gminy Biała Piska”
i pn. ,, Piękna nasza gmina cała” na najpiękniejszą posesję w gminie Biała Piska.
Laureaci konkursów zostali przedstawieni Państwu podczas Dożynek Gminnych w dniu
23 sierpnia 2009 r. Zwycięzcom gratuluję i w dalszym ciągu zachęcam do podejmowania
działań w zakresie poprawy estetyki naszych sołectw i posesji.
4)przedstawienia Radzie Miejskiej w Białej Piskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Biała Piska za I półrocze 2009 r.

3. Jako kierownik jednostki organizacyjnej gminy Biała Piska wydałem zarządzenia
w sprawach dotyczących:
1) powołania komisji przetargowych do przeprowadzenia postępowania przetargowego
o udzielenie zamówień publicznych na:
a) remont świetlic wiejskich zlokalizowanych w miejscowości: Zalesie (wraz z budową
ogrzewania kominkowego), Kowalewo i Kruszewo,
b) remont budynku Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej,
c) remont chodników oraz utwardzenie nawierzchni przy ulicach: Słowackiego, Tatarska, Kajki,
Kościuszki w Białej Piskiej,
d) remont drogi dojazdowej do miejscowości Radysy ( I etap),
e) budowę wiat drewnianych przy świetlicach wiejskich zlokalizowanych w miejscowościach:
Pogorzel Wielka (wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych świetlicy), Orłowo i Sulimy,
f) Budowę Sołeckiego Centrum Kultury w Drygały – budowę świetlicy wiejskiej wraz
z zagospodarowaniem terenu.
2.Odwołania podanego do publicznej wiadomości wykazu o sprzedaży nieruchomości
niezabudowanej położonej w Białej Piskiej przy ul. Batorego.
3.Ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa na etat inspektora lub
podinspektora lub specjalisty ds. drogownictwa Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej. Z uwagi na
brak zgłoszeń kandydatów nie przeprowadzono procedury konkursowej.
4.Powołania komisji do odbioru robót budowlanych polegających na remoncie gminnych budynków
mieszkalnych.

W oparciu o powyższe uregulowania wewnętrzne i plan inwestycyjny gminy Biała Piska na 2009 r. w analizowanym okresie sprawozdawczym zakończono realizację następujących zadań, tj.:
1. Remont gminnych budynków mieszkalnych w Białej Piskiej przy ul. Sikorskiego 5 i 9 oraz remont budynków w Bemowie Piskim przy ul. Lipowej 93 i 95 (blachodachówka).
2. Remont gminnych budynków mieszkalnych w Białej Piskiej: ul. Moniuszki 5, 6, 8, 12,
ul. Mickiewicza 6, 20, ul. Sienkiewicza 7, ul. Żeromskiego 4 (dachówka ceramiczna).
3. Likwidację barier architektonicznych na terenie Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej – zakup i montaż windy.
4. Remont Szkoły Podstawowej w Skarżynie.
5. Remont Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim.
6. Wykonanie placu manewrowego przy Publicznym Gimnazjum w Białej Piskiej.
7. W ramach porozumień realizowanych wspólnie z Powiatem Piskim zakończono:
remont ciągów pieszych na ul: Kajki, Sikorskiego, Różanej, Wiśniowej, Słonecznej, Krótkiej i Dolnej w Białej Piskiej oraz remont drogi na odcinku od drogi krajowej nr 58 w kierunku miejscowości Świdry Kościelne, Cibory.
8. W ramach porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Olsztynie wykonano remont ciągu pieszego na ul. Moniuszki w Białej Piskiej.
9. Zamontowano urządzenia zabawowe na placach zabaw zlokalizowanych w miejscowościach: Biała Piska – Osiedle Witosa, Osiedle Robotnicze, Nowe Drygały, Kowalewo, Kaliszki, Sokoły Jeziorne, Świdry Kościelne, Szkody, Kożuchy, Rakowo Małe, Kruszewo, Monety, Szymki, Orłowo .
10. Wybudowano pomost oraz zjazd wodowania łodzi na plaży miejskiej w Rudzie.
11. Zagospodarowano plażę miejską nad jeziorem Roś w pobliżu miejscowości Ruda oraz nad jeziorem Borowe w miejscowości Sokoły Jeziorne.
12. Zakupiono specjalny samochód pożarniczy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kumielsku.


W trakcie realizacji są następujące zadania:

1. Remont gminnych budynków mieszkalnych w Białej Piskiej przy ul. Różanej 2, w Drygałach przy ul. Grunwaldzkiej 5 i 13, ul. Kościuszki 11, ul. Sienkiewicza 4 (blachodachówka).
2. Wykonanie ogrzewania kominkowego wraz z remontem świetlic wiejskich
w miejscowościach: Kumielsk, Ruda, Cibory, Sulimy, Kózki, Skarżyn, Kożuchy, Rakowo Małe, Orłowo, Kruszewo.
3. Remont dróg gminnych o nawierzchni żwirowej.
4. Remont gminnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Plac Mickiewicza 14
w Białej Piskiej.
5. Remont świetlic wiejskich zlokalizowanych w miejscowościach: Kowalewo, Myszki, Zalesie, Kruszewo.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej dokonano wyboru wykonawcy na remont budynku Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej etap II.

Przygotowano i ogłoszono przetargi na:
1. Remont fontanny zlokalizowanej przy ul. Plac Mickiewicza w Białej Piskiej.
2. Remont drogi dojazdowej do miejscowości Radysy (I etap).
3. Budowę drewnianych wiat zlokalizowanych w miejscowościach: Orłowo, Pogorzel Wielka, Sulimy.
4. Budowę Sołeckiego Centrum Kultury w Drygałach, tj. budowę świetlicy wiejskiej wraz
z zagospodarowaniem terenu.
5. Remont chodników oraz utwardzenie nawierzchni przy ulicach: Słowackiego, Tatarskiej, Kajki, Kościuszki w Białej Piskiej.
Zadanie pierwsze: Remont chodników oraz utwardzenie nawierzchni przy ulicy Słowackiego (działka 226/27), ul. Słowackiego (działka nr 224/9, 226/27 , 226/9), ul. Kajki (działka nr 106/60)
Zadanie drugie: Utwardzenie nawierzchni przy ulicy Tatarskiej (działka nr 183/11), dojście do budynku wielorodzinnego przy ulicy Kościuszki ( działki nr 60/6, 60/7) oraz budowa parkingu do 10 miejsc postojowych i ciągu pieszo - jezdnego (ul. Słowackiego).

W trakcie przygotowywana jest dokumentacja do ogłoszenia przetargów na:
1. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach stanowiących własność Gminy Biała Piska.
2. Remont budynku po byłym przedszkolu w miejscowości Drygały z przeznaczeniem na lokale mieszkalne.

W trakcie przygotowywania jest też dokumentacja na remont dróg o nawierzchni asfaltowej w miejscowościach: Orłowo i Pogorzel Wielka oraz do miejscowości Komorowo.

Przygotowano dokumentację techniczną na wykonanie remontów elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Biała Piska, tj.:

a) w Białej Piskiej Plac Mickiewicza 6 i 24, Moniuszki 5,6, 8 i 12, Różana 2, Sikorskiego 5, 9, 7,
Żeromskiego 4,
b) w Drygałach Sienkiewicza 4, Kościuszki 11, Grunwaldzka 5 i 13.

Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie:

1.Budowy sieci wodociągowej na odcinku Orłowo – Zabielne – Oblewo. Instytucja
wdrażająca Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 Całkowity koszt realizacji zadania 1.450,000 zł.
 Wnioskowana kwota dofinansowania 891 393 zł.
 Przewidywany wkład środków własnych 558 607 zł.
(Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu grudzień 2009 r.)

1. W trakcie przygotowywana jest dokumentacja do złożenia wniosku o dofinansowanie dla zadania Remont ulicy sportowej w Białej Piskiej. Dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

 Całkowity koszt realizacji zadania około 500.000 zł,
 Wnioskowana kwota dofinansowania 250.000 zł,
 Wkład środków gminy Biała Piska 250.000 zł.

Jednocześnie informuje, że na bieżąco prowadzony jest nadzór i kontrola realizowanych inwestycji i remontów. Rozwiązywane są problemy i zagadnienia pojawiające się na etapie realizacji poszczególnych inwestycji.

W okresie sprawozdawczym sporządzono 17 wykazów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych położonych na terenie Miasta i Gminy Biała Piska, zarówno w trybie bezprzetargowym na powiększenie działek, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i na rzecz najemcy.

Przygotowano dokumentację do zawarcia dwóch aktów notarialnych i wysłano ponowne oferty do najemców w związku z przygotowaną dokumentacją do zawarcia aktu notarialnego. Sprzedano 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz 3 nieruchomości zabudowane i niezabudowane przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Wydano 6 decyzji oraz 4 postanowienia w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych. Sporządzono 3 wnioski o założenie Ksiąg Wieczystych na nieruchomości stanowiące własność Gminy Biała Piska.

W okresie sprawozdawczym Urząd Miejski w Białej Piskiej niósł pomoc osobom poszukującym pracy w postaci zatrudnienia w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, staży absolwenckich i prac społeczno – użytecznych. W okresie 01 lipca d0 25 września 2009 r. ogółem
uzyskało zatrudnienie:
- w ramach robót publicznych – 335 osób,
- w ramach prac interwencyjnych na pełen etat – 9 osób,
- w ramach prac interwencyjnych na ½ etatu – 118 osób,
- w ramach staży absolwenckich – 15 osób,
- w ramach staży do 6 miesięcy – 13 osób,
- w ramach zobowiązań Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej z tytułu uprzednio zawartych umów
z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu – 15 osób,
- w ramach prac społeczno – użytecznych – 385 osób
Łącznie w analizowanym okresie uzyskało zatrudnienie w w/w formach zatrudnienia 890 osób, tj. średnio ok. 300 osób w miesiącu.

Jak już Państwa wcześniej informowałem w Drygałach będzie modernizowana sieć ciepłownicza. Szacunkowy koszt inwestycji to suma ok. 120 tys. zł. Planowana jest modernizacja instalacji technologicznej kotłowni znajdującej się w Drygałach przy ul. Mickiewicza oraz podłączenie siecią cieplną proizolowaną budynków straży pożarnej oraz budynku dawnego przedszkola. Dzięki tym działaniom zostanie wyłączona z eksploatacji kotłownia Zespołu Szkół w Drygałach, a cała miejscowość będzie ogrzewana tylko z jednej kotłowni, co przyczyni się do stabilizacji cen ciepła w miejscowości Drygały.

Jak Państwu wiadomo w okresie lata 2009 r. na terenie Miasta i Gminy Biała Piska odbywały się liczne uroczystości i imprezy gminne. Wśród nich odbyły się Dożynki Gminne i uroczystości z okazji wybuchu II wojny światowej. Dziękując Państwu za udział w tych uroczystościach w dniu 26 września 2009 r. zapraszam do Bemowa Piskiego na Święto Pieczonego Ziemniaka, a w dniu 8 listopada 2009 r. na uroczystość patriotyczną z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.


Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski
Data powstania: czwartek, 8 paź 2009 14:20
Data opublikowania: czwartek, 8 paź 2009 14:21
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1447 razy