BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie

z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w Białej Piskiej za okres międzysesyjny, tj. od 30 grudnia 2002r. do 24 lutego 2003r.

Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
Szanowni Państwo!Po raz pierwszy w historii polskiej samorządności lokalnej po roku 1990 organ wykonawczy gminy jest jednoosobowy.
Cóż to oznacza i jakie będą implikacje wprowadzenia takiego rozwiązania ustrojowego ? Odpowiedzi na pytania o faktyczny kształt gminnej samorządności w nowej kadencji udzieli nam dopiero praktyka.
Wykonując zadania przewidziane ustawą z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym w drodze zarządzeń ustaliłem:
1.liczbę Zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska określając, że
w tutejszej gminie będzie jeden zastępca,
2.z dniem 01 stycznia 2003r. powołałem Pana Zbigniewa Żbikowskiego
na Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska.
Realizując zadania związane z finansami gminy w drodze zarządzenia z dnia 31 grudnia 2002r. dokonałem zmian budżetu gminy na 2002r.
Z zakresu spraw związanych z powoływaniem osób na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Biała Piska zatwierdziłem Regulamin konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola, powołałem komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej
i wyłonionemu w drodze konkursu kandydatowi P.Markowi Konopka powierzyłem stanowisko dyrektora wyżej wymienionej szkoły na okres 5 lat szkolnych.
Ponadto zarządziłem wybory do organów samorządu mieszkańców Gminy Biała Piska.
Realizując terminarz wyborczy w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Biała Piska dokonano wyboru sołtysów i rad sołeckich sołectw oraz przeprowadzono konsultacje społeczne proponowanych zapisów statutów dla poszczególnych sołectw. W związku z odwołaniami mieszkańców w sołectwie Ruda i Lisy odbędą się ponowne wybory do organów sołectwa w dniu jutrzejszym i następnym tego tygodnia.
W tym miejscu składam serdeczne podziękowania wszystkim dotychczasowym sołtysom, gratuluję wyboru nowym sołtysom i dziękuję wszystkim radnym biorącym udział w wyborczych zebraniach sołeckich.


Ponadto w drodze zarządzeń wewnętrznych dokonałem :
1.podziału spraw, których prowadzenie Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska powierza Wiceburmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska oraz Sekretarzowi Gminy Biała Piska.
I tak P.Z.Żbikowski będzie prowadził i nadzorował w moim imieniu sprawy dotyczące:
1.kultury i oświaty, w tym szkoły, przedszkole i gimnazja,
2.kultury fizycznej, sportu i reakreacji,
3.zdrowia i opieki społecznej, w tym zadania z zakresu dodatków
mieszkaniowych,
4.gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
5.ochrony przeciwpożarowej,
6.drogi, ulice, mosty i place,
7.cmentarze komunalne i wojskowe,
8.handel i usługi, w tym drobna wytwórczość i tragowiska,
9.zieleni gminnej i zadrzewień,
10.organizację ruchu drogowego,
11.oświetlenia miasta i gminy,
12.bezpieczeństwo i porządek w mieście i gminie,
13. bezrobocia i roboty publiczne.

Sekretarz Gminy odpowiada za:
1.organizację i funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy w Białej Piskiej,
2.profilaktykę zdrowotną i społeczną,
3.zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego,
4.sprawy obywatelskie,
5.promocję gminy.

Niewątpliwie decyzje w stosunkach majątkowych gminy pozostały prawie niezmienione. Gospodarując według ustawy mieniem komunalnym w dniu
17 lutego 20003r. został przeznaczony do sprzedaży na podstawie wykazu lokal mieszkalny numer 1 w budynku czterorodzinnym w Białej Piskiej przy
ul. Sienkiewicza 23 na rzecz najemcy Heleny Mocarskiej.
W dniu 17 lutego 20003r. zostały przeznaczone do sprzedaży na podstawie wykazów nieruchomości gruntowe położone w obrębie wsi Kumielsk, a mianowicie:
1.działka rolna numer 11/12 o powierzchni 1 100m² na rzecz dzierżawcy
Jadwigi Skweres,
2.działka rfolna numer 11/11 o powierzchni 2 999 m ² na rzecz dzierżawcy
Jadwigi Kuliś,
3.działka rolna numer 11/7 o powierzchni 2 145 m² na rzecz dzierżawcy
Mariana Kamińskiego,
4.działka rolna numer 11/9 o powierzchni 1 063 m² na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej numer 11/3 stanowiącej własność
Mariana Kamińskiego,
5.działka rolna numer 11/13 o powierzchni 3 327m² na rzecz dzierżawcy
Bogdana Jastrzębskiego,
6.działka budowlana numer 11/8 o powierzchni 1 358 m² w przetargu ustnym
nieograniczonym.
W dniu 18 lutego 2003r. została przeznaczona do sprzedaży działka rolna nr 86 o powierzchni 1,39 ha w przetargu ustnym nieograniczonym.
Część uprawnień przewidzianych dla burmistrza w ustawach odnosi się do uprawnień burmistrza jako jednoosobowego organu administracji. W tej roli burmistrz wydaje indywidualne, konkretne decyzje z zakresu administracji publicznej.
I tak w analizowanym okresie:
- wydano zgodę na zamianę mieszkań pomiędzy dwoma lokatorami,
- złożono wniosek o refundację kosztów oświetlenia ulicznego,
- wydano 5 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- wydano 5 postanowień o podziale działek,
- wydano 7 wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała Piska,
- rozpoczęto przygotowania do powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
- zakończono procedury przetargowe na zakup materiałów biurowych i paliwa dla potrzeb Urzędu,
- dokonano rozliczenia otrzymanej dotacji państwowej na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnej budowa kanalizacji w Białej Piskiej i w Drygałach oraz rozliczenia końcowego z otrzymanej dotacji z Kontraktu Wojewódzkiego na wodociągi zbiorowe,
- złożono zweryfikowany wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
- rozpoczęto przygotowanie do procedury przetargowej w ramach programu SAPARD
- prowadzona była bieżąca ściągalność za przyłącza wodociągowe.
Burmistrz wydaje decyzje indywidualne w zakresie wszystkich zadań powierzonych gminie, to znaczy zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych.
W zakresie wymienionych zadań dokonano:
-sporządzenia imiennych wykazów sześciolatków rocznik 1997 na potrzeby
szkół podstawowych i dzieci rocznika 1990 dla gimnazjów,
-rozpoczęto prowadzenie dwóch postępowań administracyjnych w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego,
-przygotowano wniosek do Sądu Rejonowego w Piszu o wyznaczenie przedstawiciela dla osób nieobecnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych,
-opracowano rejestr poborowych dla potrzeb Wojskowej Komendy Uzupełnień do przeprowadzenia poboru rocznika 1984.
-przygotowano dokumentację dla Terenowego Banku Danych w Olsztynie i Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych w Warszawie.
Ponadto wydałem zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu OC. W dniu 06 stycznia br. dokonano inwentaryzacji w/w sprzętu.
Zatwierdziłem :
-roczny plan zamierzeń szkoleniowych formacji OC na 2003r.
-kalendarzowy plan działania zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych Miasta i Gminy Biała Piska na 2003r.
Dokonano przeglądu i aktualizacji :
-planu obrony cywilnej dotyczącego ujęć wody na terenie Miasta i Gminy Biała
Piska,
-planu reagowania kryzysowego Miasta i Gminy Biała Piska,
-stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska,
-planu ochrony Urzędu Miasta i Gminy w Białej Piskiej,
Ponadto wysłano do sołtysów, jak również podano do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty obwieszczenia o terminie poboru rocznika 1984.
Poza tym wydałem nowe zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Biała Piska oraz pobrano opłatę za posiadane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych od wszystkich podmiotów gospodarczych.
Dokonano sprawdzenia dokumentacji oznaczonej klauzulami tajności oraz dokonano zamknięcia ksiąg na dzień 31.12.2002r.
Data powstania: czwartek, 2 paź 2003 07:48
Data opublikowania: czwartek, 2 paź 2003 07:52
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:25
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 5472 razy