BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

SPRAWOZDANIE

z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA i GMINY BIAŁA PISKA w OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM (30 czerwca - 25 września2003 r.), A ZWŁASZCZA Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w BIAŁEJ PISKIEJ
      W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska , przy pomocy jednostek organizacyjnych gminy, wykonywał uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, kierując jednocześnie bieżącymi sprawami gminy
i reprezentując ją na zewnątrz.

Realizując roczny plan finansowy gminy uchwalony w drodze Uchwały Rady Miejskiej
w Białej Piskiej w dniu 24 lutego 2003 r. wydałem:
*Zarządzenie Nr 23)03 w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r.,
*Zarządzenie Nr 25)03 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2003 r. Zarządzenie to zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Olsztynie oraz Wysokiej Radzie celem zapoznania i analizy podczas dzisiejszych obrad
Sesji.
*przygotowałem projekt uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmian budżetu
gminy na bieżący rok budżetowy. Uzyskując akceptację proponowanych zmian
budżetowych Rada Miejska w Białej Piskiej w dniu 11 września 2003 r. podjęła uchwałę
w przedmiotowej sprawie .

Część uprawnień przewidzianych dla burmistrza w ustawach odnosi się do uprawnień burmistrza jako jednoosobowego organu administracji. Realizując zadania z zakresu administracji publicznej wydawano indywidualne decyzje z zakresu administracji publicznej w ilości:
- 643 zaświadczeń uprawniających podatników podatku rolnego do otrzymania bonów paliwowych na kwotę 336.540 zł.
- na potrzeby Agencji Rynku Rolnego wydano około 550 zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego z podaniem numeru NIP i PESEL podatnika. Zaświadczenia są niezbędne do przyznania i naliczenia tzw. ,,kwot mlecznych”,
- wydano 5 zaświadczeń wg. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązującej od 16 lipca 2003 r.
W analizowanym okresie przyjęto 365 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Rozpatrzono 282 wnioski. Na tej podstawie przygotowano i wydano dla wnioskodawców
i zarządców budynków 282 decyzje w tym : 270 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
7 decyzji odmownych, 3 decyzje o wstrzymaniu wypłat.

Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w Białej Piskiej z 18 grudnia 2002 r. w sprawach dotyczących ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2003 r., podjętej na mocy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Urząd Miasta i Gminy w Białej Piskiej egzekwował pobór podatków i opłat stanowiących dochód własny gminy.


Ponadto z uwagi na ważny interes podatnika i jego umotywowaną sytuację finansową wydałem decyzje o umorzeniach płatności rat podatku od nieruchomości w odniesieniu do :

 • osób fizycznych na ogólną kwotę 195,40.
 • jednostek i osób prawnych., tj. firmy ,,HOLZWERK” Sp. z O.O.w Drygałach. Umorzona należność główna stanowi kwotę 14.702,70 zł. plus odsetki w wysokości 412,70 zł.
  Ponadto dokonano:
 • umorzeń podatku rolnego na ogólną kwotę 2.314,60 zł.
 • odroczeń podatku rolnego na kwotę 2 468,90 zł.


  Z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami i podjętej na tej podstawie Uchwały Nr XXXI(158)2000 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska dokonano sprzedaży:

 • nieruchomości o numerach 230)5, 230)2 i 231)1 zabudowanej budynkiem sali kinowej
  w Białej Piskiej przy ul. Mickiewicza,
 • nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej na cele rolne położonej w Kumielsku na rzecz dzierżawcy,
 • działki budowlanej oznaczonej numerem 402 o powierzchni 900 m² położonej w Drygałach,
 • nieruchomości rolnej oznaczonej numerem 284 o pow. 3300 m² położonej w Drygałach przy ul. Kościuszki,
 • zamiany nieruchomości o numerach 93)3 i 93)5 stanowiących własność Gminy Biała Piska na nieruchomości o numerach 126)2, 141)2 i 141)3 położonych na terenie miasta Biała Piska,
  Ponadto podjęto prace mające na celu opracowanie wstępnej propozycji podziału terenu pod domkami letniskowymi w Sokołach Jeziornych oraz zapoznano z tą propozycją chętnych do nabycia poszczególnych działek letniskowych.
  Wszczęto czynności przygotowawcze dotyczące sprzedaży w trybie przetargowym działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Białej Piskiej przy ul. Prusa.
  Tutejszy Urząd rozpoczął procedurę przejęcia z zasobu WAM w Olsztynie nieruchomości zabudowanych trzema blokami mieszkalnymi położonymi w Bemowie Piskim i przejęcia do zasobu Gminy Biała Piska nieruchomości poszkolnych w Orłowie, w Monetach i Białej Piskiej przy ul. Konopnickiej 3.

  Wykonując zadania odnoszące się do gospodarowania mieniem komunalnym gminy
  i Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy:

  -wypowiedziano umowy najmu dla 7 najemców lokali komunalnych zalegających z zapłatą czynszu na kwotę powyżej 3 000 zł. i zaproponowano im lokale zamienne.
  -ponadto kontynuowano windykację należności czynszowych po byłym zakładzie budżetowym ABK w Białej Piskiej. Przekazano do komornika 5 wyroków Sądu Rejonowego.
  Na podstawie Uchwały Nr X(58)03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska ogłoszono przetarg na remonty budynków komunalnych, rozstrzygnięto go i podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego.
  Urząd Miasta i Gminy w Białej Piskiej włączył się w organizację Ogólnopolskiej Akcji ,,Sprzątania Świata” i złożył wniosek o refundację kosztów oświetlenia ulicznego za miesiąc lipiec br.

  Realizując plan inwestycyjny gminy określony w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie budżetu gminy na 2003 r.
  -wykonywano remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Ruda i Radysy,
  -dokonano odbioru kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej z Kowalewa do Bełcząca
  -ogłoszono przetarg na remont dachu tzw. ,,Domu Emeryta”. Z uwagi na inne przeznaczenie środków finansowych na remonty budynków komunalnych, przetarg został unieważniony.
  Ponadto przygotowano dokumentację:
  - dotyczącą przekazania I transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
  - dokumentację do odbioru częściowego budynku 2 A Publicznego Gimnazjum w Białej Piskiej,
  - dokumentację do odbioru końcowego budowy drogi gminnej Biała Piska – Szkody,
  Przygotowano i złożono wniosek o płatność z Programu SAPARD na drogę Biała Piska – Szkody.
  Przygotowano i złożono wniosek o dotację do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie na salę gimnastyczną w Białej Piskiej.

  Przygotowano cztery wnioski o pomoc finansową z Programu SAPARD na wodociągi:
  -Myśliki, Lipinskie, Dmusy, Wojny,
  -Włosty, Rogale Wielkie, Sokoły Jeziorne
  oraz inwestycje drogowe w Kożuchach i Plac Mickiewicza w Białej Piskiej.

  Odnośnie realizacji zadań z zakresu spraw rolnych dokonano na terenie gminy badania:
  *stanu pogłowia bydła w wylosowanych 13 gospodarstwach rolnych,
  *badania stanu pogłowia trzody chlewnej w wylosowanych 10 gospodarstwach rolnych,
  *badania użytkowania gruntów w wylosowanych 31 gospodarstwach rolnych,
  *badania zużycia i zagospodarowania nawozów mineralnych w wylosowanych
  40 gospodarstwach rolnych.
  W miesiącach lipiec sierpień br. dokonano:
  -szacowania plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w zakresie szacunku wstępnego i przedwynikowego.
  -szacowania powierzchni plonów i zbiorów łąk trwałych w indywidualnych gospodarstwach
  rolnych
  -szacowania plonów i zbiorów upraw ogrodniczych i sadowniczych w gospodarstwach indywidualnych.
  W analizowanym okresie dokonano także szacowania szkód wyrządzonych przez bobry na terenie wsi Kruszewo, Lisy i Włosty.

  Realizując zadania przypisane burmistrzowi w art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy o samorządzie gminnym, w drodze zarządzeń, powierzyłem pełnienie obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Drygałach Pani Wiesławie Grońskiej na okres 6 miesięcy, tj. od dnia
  01 września 2003 r. do 29 lutego 2004 r. oraz powierzyłem Pani Wiesławie Siemion stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kumielsku na okres 5 lat szkolnych, tj. od 01 września 2003 r. do 31 sierpnia 2008 r.  Realizując ustalenia organu stanowiącego gminy w zakresie drogownictwa realizowano harmonogram remontów dróg na 2003 r. w zakresie:
  -cząstkowych remontów nawierzchni dróg żwirowych na drogach gminnych : Kumielsk- Grodzisko, Pogorzel Wielka – Nitki, droga Biała Piska- Komorowo, droga dojazdowa
  w Konopkach i w Bełczącu.
  Profilowano nawierzchnię dróg gminnych od Nr 4005001-40050017 oraz dojazdowe
  w sołectwach gminy Biała Piska.

  Wykonano i komisyjnie odebrano drogę na odcinku Biała Piska – Szkody.


  Na podstawie Uchwały Nr X(63)03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Piszu wykonywano zadania związane z wydawaniem druków i przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na ławników.


  Z zakresu zadań przypisanych administracji rządowej, a odnoszących się do spraw obywatelskich
  wydano decyzje oraz wezwania dotyczące nałożenia świadczeń osobistych na rzecz obronności kraju. Wydano decyzje dotyczące uznania żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
  Przygotowano również rejestr, wezwania i potwierdzenia stawiennictwa do rejestracji przedpoborowych, która odbędzie się w dniach 7 – 9 października 2003 r.
  Przygotowano sprawozdawczość za okres II kwartału br. do Krajowego Biura Wyborczego oraz opracowano dokumentację dla Terenowego Banku Danych w Olsztynie i Departamentu MSWiA w Warszawie.
  Ponadto wydano Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania,
  a także Regulaminu tego Zespołu.
  Z dniem 01 stycznia 2004 r. mina termin ważności dowodów osobistych wydanych
  w latach 1962 do 1972 r. W związku z powyższym w analizowanym okresie przyjęto około 200 wniosków o wymianę dowodów.
  Poza tym przez cały analizowany okres wydawane były zaświadczenia o zatrudnieniu
  i zatrudnieniu celem ustalenia kapitału początkowego pracowników jednostek organizacyjnych gminy i pracowników byłych zakładów, dla których gmina była organem założycielskim.

  Informuję, że trwają prace aktualizacyjne informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznych oraz usprawnienia technicznego obsługi Biuletynu.

  Po długim okresie starań Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpatrzył wniosek Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z O.O. w Białej Piskiej
  i zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, ustalił współczynniki korekcyjne Xw określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła, które zostały zawarte w cenach i stawkach opłat zatwierdzonych niniejszą decyzją, ustalił okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw do dnia
  30 września 2004 r.
  Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Przedsiębiorstwie. Emitowana jest również przez lokalną telegazetę.

  W okresie sprawozdawczym w ramach różnych form zatrudnienia (roboty publiczne, prace interwencyjne, umowy podpisane z Zakładem Doskonalenia Zawodowego ) pracowało :
  w miesiącu czerwcu -37 osób bezrobotnych,
  w miesiącu lipcu - 38 osób bezrobotnych,
  w miesiącu sierpniu - 32 osoby bezrobotne,
  we wrześniu br. 46 osób bezrobotnych.

  W analizowanym okresie miały miejsce dwie kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez Archiwum Państwowe w Suwałkach w zakresie kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Białej Piskiej oraz archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,
  Kontrola przeprowadzona przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie dotyczyła prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

  W ramach swoich kompetencji przygotowywałem też projekty uchwał przedkładając je poszczególnym komisjom, samej radzie celem analizy i wprowadzenia pod obrady Sesji Rady. Skierowane przeze mnie projekty uchwał zostały uwzględnione w dzisiejszym porządku plenarnych obrad Sesji

  Po wielu staraniach mieliśmy możliwość goszczenia na naszym terenie delegacji z Niemiec. Wizyta miała na celu poznanie Gminy Biała Piska oraz omówienie zagadnień związanych
  z nawiązaniem umowy partnerskiej między naszą gminą a Związkiem Gmin Tarp.

  Informacyjnie, a zarazem w formie przypomnienia, podaję że w okresie za które przedkładane jest sprawozdanie podejmowaliśmy prace mające na celu przygotowanie uroczystości:
  -Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2003)2004 w Publicznym Gimnazjum w Białej
  Piskiej,
  -64 rocznicy wybuchu II wojny światowej,
  -Gminno – Dekanalnych Dożynek w Drygałach.
 • Data powstania: czwartek, 2 paź 2003 07:38
  Data opublikowania: czwartek, 2 paź 2003 07:41
  Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:25
  Opublikował(a): Damian Modzelewski
  Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
  Artykuł był czytany: 2731 razy