BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XII/72/2003

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym gminy za pracę w organach gminy oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
Na podstawie art. 25 ust 4,6,7,8 oraz art. 37 b ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /j.t Dz. U. z 2001r .Nr 142, poz. 1591 z 2002r Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003r Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 80, poz. 717)- Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1W uchwale Nr II(8)2002r. z dnia 9 grudnia 2002r. Rady Miejskiej w Białej Piskiej, zmienionej Uchwałą Nr IV(25)2002r. z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym gminy za pracę w organach gminy oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy zmienia się § 1pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
1.Radnym za udział w pracy organów gminy za udział w obradach Sesji przysługują zryczałtowane miesięczne diety w wysokościach:
1/ Radnym- 20 % maksymalnej wysokości diety.
2/ Radnym - Przewodniczącym komisji z wyłączeniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej -50 %maksymalnej wysokości diety.
3/ Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej Piskiej -100 % maksymalnej wysokości diety.
4/ Zastępcom Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej Piskiej - 50 % maksymalnej wysokości diety.
5/ Radnemu -Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej -60% maksymalnej wysokości diety.
6/ Radnym -Zastępcom Przewodniczących Komisji -40% maksymalnej wysokości diety.

§ 2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Białej Piskiej.

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 19.11.2003r.i x/ podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Białej Piskiej.

X/ rozplakatowano w dniu 30.09.2003r.
Data powstania: środa, 1 paź 2003 14:29
Data opublikowania: środa, 1 paź 2003 14:45
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2138 razy