BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwałą Nr XII/71/2003

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejsmkiej w Białej Piskiej kontroli w zakresie przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz zasad przekazywania mienia szkolnego.
Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591z późń.zm./ oraz § 75 ust.1 Uchwały Nr V/27/03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Biała Piska /Dz.Urz. Nr 34,poz.495/ – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej dokonanie kontroli w zakresie przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz przestrzegania zasad przekazywania mienia szkolnego.

§ 2Zezwala się Komisji Rewizyjnej na zasięgnięcie opinii biegłych.

§ 3Z dokonanej kontroli Komisja Rewizyjna przedłoży sprawozdanie Radzie Miejskiej w Białej Piskiej

§ 4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: środa, 1 paź 2003 14:27
Data opublikowania: środa, 1 paź 2003 14:44
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2034 razy