BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr III/15/2002

Uchwała Nr III/15/2002
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 18 grudnia 2002r.

w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od posiadania psówNa podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(j. t. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych ( j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje :

§ 1
Ustala się roczne stawki podatku od posiadania psów w wysokości 20 zł. za każdego psa.

§ 2
Pobór podatku od posiadania psów następuje w drodze inkasa.

§ 3
1.Inkasentem podatku od posiadania psów może być osoba, która jest :
1)obywatelem polskim i posiada zdolność do czynności prawnych,
2)nie była karana,
3)złoży przyrzeczenie o zachowaniu tajemnicy skarbowej.
2.Na inkasentów podatku od psów wyznacza się :
1) na terenie wiejskim – sołtysów w obrębie ich sołectw,
2) w mieście - administratorów zasobów mieszkaniowych.

§ 4

Ustanawia się wynagrodzenie za inkaso od posiadania psów w wysokości 40 % zainkasowanej sumy.

§ 5
1.Podatek od posiadania psów jest płatny bez wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku lub w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego.
2.Zainkasowane kwoty podatku od posiadania psów inkasenci wpłacają bezpośrednio na konto Urzędu
lub za pośrednictwem poczty.

§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
i obowiązuje od 01 stycznia 2003r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Dobrzycki
Data powstania: poniedziałek, 23 cze 2003 18:29
Data opublikowania:
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2161 razy