BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwala Nr XII/70/2003

w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ,Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 119, 120, 121, 122 i 123 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) -Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I

§ 11.Miasto i Gmina Biała Piska samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy.
2. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.
3. Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

§ 21. Procedura uchwalania budżetu jest jawna.
W szczególności jawność postępowania realizowana jest poprzez:
1/ przyjmowanie wniosków do budżetu,
2/ konsultowanie projektu budżetu z mieszkańcami wspólnoty samorządowej,
3/ jawność debaty budżetowej i debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu,
4/ publikowaniu uchwały budżetowej oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
5/ podawanie do publicznej wiadomości kwoty dotacji udzielonej z budżetu,
6/ udostępnianie corocznych sprawozdań z wykonania budżetu.

§ 31. Podstawą do opracowania projektu uchwały budżetowej są zadania i wnioski wynikające z
realizacji:
l/ zadań statutowych,
2/ zadań zleconych,
3/ wnioski budżetowe skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska od:
- Przewodniczącego Rady,
- Radnych,
- Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, referatów, samodzielnych stanowisk,
- innych podmiotów realizujących zadania samorządu.
- Sołtysów i Rad Sołeckich.


ROZDZIAŁ II
Czynności przygotowawcze§ 4l. Do dnia l5 sierpnia Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska wysyła do osób wykazanych w
§ 3 pisma informujące o rozpoczęciu przyjmowania wniosków do projektu uchwały
budżetowej na nadchodzący rok budżetowy.
2. Wnioski należy składać Skarbnikowi Gminy Biała Piska w terminie do dnia 30 września
roku poprzedzającego rok budżetowy. Skarbnik przedkłada je Burmistrzowi Miasta i
Gminy Biała Piska do analizy i informuje o przyjęciu lub nie do projektu uchwały
budżetowej.
3. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia
zysku, ubiegające się o dotację z budżetu Gminy na realizacje jej zadań własnych,
określonych w ustawach składają wnioski wg zasad i trybu postępowania określonego
uchwałą Rady Miejskiej.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w
terminie do dnia 10 października roku poprzedzającego rok budżetowy projekty planów
rzeczowo-finansowych swoich jednostek wraz z częścią opisową w szczególności i na
zasadach określonych w § 15 niniejszej uchwały.
5. Każdy złożony wniosek powinien zawierać szczegółową informację rzeczową oraz zakres
finansowy.
6. Wnioski złożone po terminie określonym w ust.2 i 3 nie będą rozpatrywane.

§ 51. Na podstawie otrzymanych wniosków, planów finansowo-rzeczowych, materiałów
własnych i analiz Skarbnik Gminy opracowuje zbiorcze zestawienie możliwości
dochodowych Gminy oraz zestawienie potrzeb po stronie wydatków.
2. Zbiorcze zestawienie dochodów i analiz Skarbnik Gminy przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska w celu ich analizy do dnia 25 października roku poprzedzającego rok budżetowy.
3. W przypadku braku informacji o wysokości dotacji i subwencji na zadania własne i zlecone do projektu przyjmuje się przewidywane wykonanie budżetu roku bieżącego.

§ 61. Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska po dokonaniu analizy i merytorycznej oceny
materiału zebranego w toku prac przygotowawczych opracowuje projekt uchwały
budżetowej.
2. Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska dołącza objaśnienia oraz informację o stanie mienia komunalnego.
3. Projekt uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
4. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska jest obowiązany przedstawić Radzie Miejskiej przed uchwaleniem budżetu.
5. Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska informuje w sposób zwyczajowo przyjęty mieszkańców Gminy o projekcie uchwały budżetowej.

§ 71. Przewodniczący Rady Miejskiej przesyła niezwłocznie projekt uchwały budżetowej wraz z
załącznikami do zaopiniowania stałym komisjom Rady.
2. Komisje Rady w terminie 14 dni opracowują i przekazują pisemne opinie o projekcie uchwały budżetowej Burmistrzowi Miasta i Gminy i Przewodniczącemu Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i ds. Bezrobocia Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
3. Komisja proponująca zwiększenie wydatków lub wprowadzenie nowego zadania pociągającego za sobą zwiększenie wydatków w stosunku do przewidzianych w projekcie, obowiązkowo wskaże źródło pokrycia.
4. Komisja proponująca zmiany powodujące zmniejszenie dochodów obowiązkowo wskaże, które wydatki mają ulec zmniejszeniu.
5. Wnioski, które nie będą spełniały warunków określonych w ust.3 i 4 nie będą rozpatrywane.
6. Bez zgody Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska Rada Miejska nie może wprowadzać w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetowego.

§ 81. Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i ds. Bezrobocia lub jego zastępca w oparciu o opinie poszczególnych komisji przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy ostateczną opinię Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i ds. Bezrobocia co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem sesji budżetowej.

§ 9l. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Miejskiej
Burmistrz Miasta i Gminy przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.
2.Jednostki, o których mowa w ust. 1 opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymanych danych, o których mowa w ust.1 nie później jednak niż do 22 grudnia.

§ 101. Ostateczną wersję projektu uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada Radzie Miejskiej na 14 dni przed ustalonym terminem sesji budżetowej z uzasadnieniem wprowadzonych zmian i źródeł ich pokrycia.

§ 111. Sesja, na której rozpatrywany jest projekt uchwały budżetowej powinna odbyć się do dnia
31 grudnia przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach-nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego następującym
porządkiem:
1/ przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy projektu uchwały budżetowej wraz z
uzasadnieniem,
2./odczytanie opinii Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i ds. Bezrobocia Rady
Miejskiej,
3/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4/ przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie opinii Komisji Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i ds. Bezrobocia i Regionalnej Izby Obrachunkowej o
przedłożonym projekcie budżetu,
5/ dyskusję nad wniesionymi poprawkami i ich głosowania.
6/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 121. W terminie 21 dni od uchwalenia uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu, przekazuje jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w ich budżetach oraz o wysokości kwot dotacji i wpłat do budżetu Gminy. Jednostki te dostosowują projekty swoich planów do uchwały budżetowej.
2. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy uwzględnia się wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

§ 131. Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego za I półrocze wg danych określonych odrębną uchwałą oraz roczne sprawozdanie z wykonania budżetu w terminie do 31 marca roku następnego.
2. Rada Miejska rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

ROZDZIAŁ III
Rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

§ 141. Projekty planów rzeczowo-finansowych, o których mowa w § 4 ust.4 opracowywane są na
podstawie:
1/ kalkulacyjnej planowanej liczby etatów oraz limitu wynagrodzeń.
2/ środków pieniężnych niezbędnych na sfinansowanie odpraw, nagród jubileuszowych i
innych wypłat z funduszu płac,
3/ naliczeń dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
4/ odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oparciu o obowiązujące przepisy
prawa,
5/ wydatków i środków na realizowane inwestycje w oparciu o posiadane materiały z
podaniem wartości kosztorysowej, okres realizacji, źródeł pokrycia itp.
6/ wydatków rocznych w oparciu o skalkulowane potrzeby jednostek i Urzędu
zabezpieczających oszczędną ale nieprzerwaną realizację zadań z wykazem rzeczowym
zamawianych usług przewidzianych do realizacji w roku budżetowym.
2. Projektu planów należy dołączyć szczegółowe preliminarze zarówno dochodów jak i
wydatków.
3. Wskaźniki do projektu budżetu określi Skarbnik na podstawie danych do założeń budżetu
Państwa na rok budżetowy i przekaże je poszczególnym jednostkom organizacyjnym.

§ 151. Projekt uchwały budżetowej powinien określać w szczególności:
1) prognozowane dochody wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej,
2) wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z
wyodrębnieniem:
a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
b) dotacji udzielanych z budżetu,
c) wydatków na obsługę długu,
d) wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
e) wydatków majątkowych,
3) przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego i
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej,
4) zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu przewidywanego na koniec
roku poprzedzającego rok budżetowy,
5) zadłużenie gminy z tytułu nieopłaconych zobowiązań z roku poprzedzającego rok
budżetowy,
6) wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych z wyodrębnieniem
zadań,
7) przychody i wydatki jednostek i środków specjalnych,
8) zakres i kwoty przedmiotowych dotacji i Stawek jednostkowych, na podstawie których
dotacje te są udzielane,
9) projekt planu przychodów i wydatków z funduszy celowych,
10) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
11) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i
porozumień powierzonych gminie do realizacji przez inne jednostki samorządu
terytorialnego,
12) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Projekt uchwały może także zawierać:
1) upoważnienia do Burmistrza Miasta i Gminy do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
budżetowego deficytu budżetu Gminy,
b) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości określonej przez Radę Miejską,
c) udzielania pożyczek oraz udzielania poręczeń do wysokości kwoty określonej przez
Radę Miejską,
d) dokonywania zmian w wydatkach z wyłączeniem przeniesień między działami,
e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków niż bank
sprawujący obsługę budżetu,

§ 161. Objaśnienia do projektu budżetu winny zawierać w szczególności:
a) główne założenia na rok budżetowy, na podstawie których przyjęto w projekcie
budżetu zarówno wielkość dochodów jak i wydatków,
b) omówienie ważniejszych źródeł dochodów i wydatków gminy z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych,
c) szczegółowe objaśnienie przyjętych w projekcie wielkości,
d) informacje dotyczące zadań i wielkości dotacji na te zadania, które będą wykonywane
przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych,
e) syntetyczną informację o wykonaniu budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy.
2. Informacja o stanie mienia komunalnego załączona do projektu uchwały winna w
szczególności zawierać:
a) dane o przysługujących gminie prawach własności i innych niż własność praw majątkowych,
b) dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania praw, o których mowa w ust.2 lit.a
c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.
3. Dane o stanie mienia komunalnego powinny być przedstawione w formie opisowej i tabelarycznej.

§ 17Traci moc Uchwała Nr IV(37)94 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 października 1994r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 18Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 19Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Białej Piskiej.
Data powstania: środa, 1 paź 2003 14:21
Data opublikowania: środa, 1 paź 2003 14:44
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2700 razy