BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XII/69/2003

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV (244) 2001 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 maja 2001r. w sprawie wyboru Komitetu Sterującego pracami wprowadzającymi Strategię Rozwoju Zrównoważonego Miasta i Gminy Biała Piska na lata 2001-2015
Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002r Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)- Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 2Traci moc § 1 Uchwały Nr XXXIV(244)2001 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 maja 2001r w sprawie wyboru Komitetu Sterującego pracami wprowadzającymi Strategię Rozwoju Zrównoważonego Miasta i Gminy Biała Piska na lata 2001-2015.

Drukuj