BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XII/68/2003

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy miejscowości
Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t.. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 , poz. 1568 )- Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

Drukuj