BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XII/66/2003

w sprawie zmiany Uchwały Nr X(61)03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2003r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI(158)2000 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz. z 2001r Nr 142, poz.1591, Dz. U z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 ) oraz art. 13 i 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz.543, z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003r Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717,720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152) - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala , co następuje:

§ 2W uchwale Nr X(61)03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2003r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI(158)2000 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 kwietnia 2000r w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska zmienić §1 w ten sposób , że otrzymuje on brzmienie:

„W uchwale Nr XXI(158)00 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 kwietnia 2000 w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska skreśla się § 1,2,3, w § 4 ust 2 wyrazy „Zarząd Miasta i Gminy” zastępuje się wyrazem „Burmistrz” , w § 5 skreśla się podpunkt 5 , skreśla się .§ 9 , w .§ 10 skreśla się liczbę „9”, w § 13 wyrazy „Zarządowi Miasta i Gminy w Białej Piskiej „ zastępuje się wyrazem „Burmistrzowi”

§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: środa, 1 paź 2003 14:11
Data opublikowania: środa, 1 paź 2003 14:40
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2107 razy