BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XII/65/2003

w sprawie uchwalenia programu gospodarczego dla Miasta i Gminy Biała Piska na lata 2003-2006.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591,Dz.U. z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717) – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

Drukuj