BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr III/14/2002

Uchwała Nr III/14/2002
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 18 grudnia 2002r.

w sprawie
poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz
terminu rozliczania się z inkasa


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 z późn. zm.), art. 6 ust.8 ustawy z 28.09.1991r. o lasach (Dz.U.
z 2000r. nr 56,poz.679 z późn. zm.), art. 65 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. nr 94,poz.431 z późn. zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje :


§ 1
Ustala się pobór w formie inkasa należności podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2
Do poboru powyższych należności upoważnia się sołtysów w obrębie ich sołectw .

§ 3
Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie
z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 4
Ustala się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 15 % zainkasowanej sumy.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
i obowiązuje od 01 stycznia 2003r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Dobrzycki
Data powstania: poniedziałek, 23 cze 2003 18:27
Data opublikowania: poniedziałek, 23 cze 2003 18:56
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2201 razy