BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej za okres od 01 maja 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
w okresie sprawozdawczym, jako Burmistrz Białej Piskiej, nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywałem zadania kierownika Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, realizowałem uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie
i w granicach upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:
1. Podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą w zakresie przygotowania projektów uchwał, które były przedmiotem ponadplanowej i są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
2.Wydawałem akty normatywne, tj. zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących:
1) zmiany uchwały budżetowej gminy na 2009 r.,
2) wykonywania zadań z zakresu organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego, tj. powołania obwodowych komisji wyborczych, powołania operatorów obsługi
informatycznej obwodowych komisji wyborczych. Wybory przebiegły sprawnie i bez zakłóceń.
Wszystkim członkom obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia
wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r. składam serdeczne
podziękowania,
3) wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego gminy z zakresu kultury fizycznej
w 2009 r. Kwotę dotacji w wysokości 110 tys. zł rozdysponowano i przyznano 6 klubom
sportowym działającym na terenie gminy Biała Piska,
4) ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i dyrektorów jednostek
organizacyjnych gminy Biała Piska. Powyższe wynika z ustawy o pracownikach samorządowych,
5) przedłużenia do dnia 30 czerwca 2009 r. terminu zgłoszeń udziału w konkursie na najładniejsze
sołectwo i osiedle w gminie Biała Piska. W dalszym ciągu zachęcam jednostki pomocnicze gminy
Biała Piska do uczestnictwa w konkursie. Na zwycięzców czekają cenne nagrody,
6)powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na remont gminnych budynków mieszkalnych. W ramach tego
postępowania wyznaczono budynki w Białej Piskiej przy ul. Mickiewicza 6,20,24, przy ul.
Sienkiewicza 7, przy ul. Żeromskiego 4, przy ul. Moniuszki 5,6,8,12,
7)ustalenia normy paliwa (oleju napędowego) dla ciągnika rolniczego Urzędu Miejskiego w Białej
Piskiej typu Zefir – 85 we współpracy z zamiatarką,
8)powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych w miejscowościach: Biała Piska –Osiedle Witosa, Osiedle Robotnicze, Nowe
Drygały, Kowalewo, Kaliszki, Sokoły Jeziorne, Świdry Kościelne, Szkody, Kożuchy, Rakowo Małe,
Kruszewo, Monety, Szymki, Orłowo,
9)powołania komisji do odbioru boisk gminnych w Skarżynie, Myszkach, Zalesiu, Konopkach,
Pawłocinie, Bełczącu, Kruszewie, Kowalewie, Kózkach, Kumielsku, Rakowie Małym, Orłowie,
Sulimach, Zabielnym, Bemowie Piskim, Kożuchach. Do składów komisji powołałem radnych
z danego okręgu wyborczego i sołtysów w/w sołectw,
10)powołania komisji do odbioru samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kumielsku. W minioną sobotę odbyło się uroczyste przekazanie samochodu strażackiego,
a dnia 28 czerwca br. w Białej Piskiej miały miejsce Gminne Zawody Strażackie. Uczestniczącym
jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnej składam podziękowania za udział w zawodach,
a słowa gratulacji kieruję do zwycięzców zawodów Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewie,
11)powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację fontanny przy Placu Mickiewicza w Białej Piskiej,
12) ustalenia trybu postępowania przy zwrocie pracownikom Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego.

W okresie sprawozdawczym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Białej Piskiej została przeprowadzona kontrola w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk
oraz kontrola problemowa obejmująca wykonywanie przez Urząd Miejski w Białej Piskiej zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Z zakresu zadań inwestycyjnych realizowane są następujące zadania:
1. Remont gminnych budynków mieszkalnych w: Białej Piskiej przy ul. Różanej 2,
ul. Sikorskiego 5 i 9, remont budynków w Drygałach przy ul. Grunwaldzkiej 5 i 13,
ul. Kościuszki 11, ul. Sienkiewicza 4 oraz remont budynków w Bemowie Piskim przy
ul. Lipowej 93 i 95. (blachodachówka).
2. Remont gminnych budynków mieszkalnych w Białej Piskiej: ul. Moniuszki 5, 6, 8, 12,
ul. Mickiewicza 6,14,20, ul. Sienkiewicza 7, ul. Żeromskiego 4 (dachówka ceramiczna).
3. Wykonanie ogrzewania kominkowego wraz z remontem świetlic wiejskich
w miejscowościach: Kumielsk, Ruda, Cibory, Sulimy, Kózki, Skarżyn, Kożuchy, Rakowo Małe, Orłowo, Kruszewo.
4. W ramach zadania „Likwidacja barier architektonicznych na terenie Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej” zakupiono i zamontowano windę w budynku Ośrodka.
5. Remont Szkoły Podstawowej w Skarżynie.
6. We współpracy z Powiatem Pisz realizowany jest:
1) Remont ciągów pieszych na ul: Kajki, Sikorskiego, Różanej, Wiśniowej, Słonecznej, Krótkiej i Dolnej w Białej Piskiej,
2) Remont drogi na odcinki od drogi krajowej nr 58 w kierunku miejscowości Świdry Kościelne, Cibory. Remont został wykonany, a droga służy mieszkańcom Świder Kościelnych, Cibor i wszystkim korzystającym z drogi.
7. Remont ciągu pieszego na ul. Moniuszki w Białej Piskiej. Jest to zadanie remontowane w porozumieniu z GDDKiA Oddział w Olsztynie .
8. Rozpoczęto remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisano umowy na :
1. zakup pospółki do wykonania bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych
o nawierzchniach żwirowych.
2. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji: „Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich
– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich” Gmina Biała Piska. Zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej”.
3. Zakup specjalnego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP Kumielsk.

Przygotowano i ogłoszono przetargi oraz wystosowano zapytania ofertowe na:
1. Remont fontanny zlokalizowanej przy ul. Plac Mickiewicza w Białej Piskiej. Na dzień 1 lipca 2009 r. wyznaczono termin otwarcia.
2. Remont gminnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Plac Mickiewicza 14
w Białej Piskiej.
3. Dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych
w miejscowościach: Biała Piska – Osiedle Witosa, Osiedle Robotnicze, Nowe Drygały, Kowalewo, Kaliszki, Sokoły Jeziorne, Świdry Kościelne, Szkody, Kożuchy, Rakowo Małe, Kruszewo, Monety, Szymki, Orłowo. Już dokonano wyboru wykonawcy.

W trakcie przygotowywana jest dokumentacja do ogłoszenia przetargów oraz zapytań ofertowych na:
1. Remont Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej etap II.
2. Remont świetlic wiejskich zlokalizowanych w miejscowościach: Kowalewo, Myszki, Zalesie, Kruszewo.
3. Remont drogi od drogi powiatowej do miejscowości Radysy.

Jednocześnie informuję, że na bieżąco prowadzony jest nadzór i kontrola realizowanych inwestycji i remontów. Rozwiązywane są problemy i zagadnienia wynikłe na etapie realizacji.W okresie sprawozdawczym sporządzono wykazy na sprzedaż:
a) dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w Białej Piskiej przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na powiększenie działek,
b) sześciu lokali mieszkalnych położonych w Drygałach i w Białej Piskiej na rzecz najemców.

Dokonano sprzedaży:
a)trzech nieruchomości niezabudowanych położonych w: Bemowie Piskim, Białej Piskiej
i w Drygałach na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej, w tym jednej na cele rolne,
b) lokalu mieszkalnego w Drygałach w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Ponadto:
1. Wydano 2 decyzje oraz 7 postanowień w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych.
2. Sporządzono 2 wnioski o założenie Ksiąg Wieczystych na nieruchomości stanowiące własność Gminy Biała Piska.

Informuję, że został wyłożony do publicznej wiadomości na okres od 18 czerwca 2009 r. do
18 lipca 2009 r. spis inwentaryzacyjny mienia podlegający komunalizacji z wniosku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, położonych w Bemowie Piskim. W okresie wyłożenia spisu inwentaryzacyjnego mienia będą udzielane informacje oraz zbierane zgłoszone zastrzeżenia.

W analizowanym okresie zatrudnienie uzyskało:
1. w ramach robót publicznych 74 osoby w maju i 123 osoby w czerwcu
2. w ramach prac interwencyjnych w maju 3 osoby, w czerwcu 3 osoby,
3. w ramach prac interwencyjnych w maju 6 osób, w czerwcu 40 osób,
4.w ramach straży 14 osób w maju i 13 osób w czerwcu,
5. z tytułu zobowiązań zawartych umów – 2 osoby w maju i 3 osoby w czerwcu,
6.w ramach prac społeczno – użytecznych – 131 osób w maju i 131 osób w czerwcu.
W okresie sprawozdawczym łącznie zatrudnienie uzyskały 543 osoby.

Szanowni Państwo,

mając na uwadze okres wakacyjny oraz zagrożenia, które mogą pojawić się w tym okresie, zwracam się za Państwa pośrednictwem do wszystkich mieszkańców naszej gminy o zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywającym dzieciom i młodzieży, a szczególnie bezpieczeństwa przy pracach polowych i w wodzie. Ubiegłoroczne statystyki wskazują na zwiększone zagrożenie w tym obszarze.


W okresie wakacyjnym zapraszam Państwa do udziału w kulturalnych imprezach gminnych. Informuję, że:
11 lipca i 15 sierpnia br. zaplanowano Wakacyjne Wieczory taneczne
24 lipca br. Maraton rockowy
26 lipca br. Mazurskie spotkanie z folklorem
23 sierpnia br. Dożynki Gminne
31 sierpnia br. Uroczystości związane z upamiętnieniem rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Serdeczne zapraszam.

Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski
Data powstania: czwartek, 9 lip 2009 10:46
Data opublikowania: czwartek, 9 lip 2009 10:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:28
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1467 razy