BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej za okres 31 marca 2009 r. do 30 kwietnia 2009 r.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywałem zadania kierownika Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, realizowałem uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie
i w granicach upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:
1. Podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą w zakresie przygotowania projektów uchwał, które są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
2.Wydawałem akty normatywne, tj. zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących:
1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2009 r.,
2) przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania zadań własnych gminy w zakresie
kultury fizycznej.
3. Jako Burmistrz Białej Piskiej, a zarazem kierownik jednostki organizacyjnej gminy
wydawałem zarządzenia w sprawach dotyczących:
1) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pospółki do wykonania bieżących
remontów dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni żwirowej,
2) zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy do domu,
3) zasad korzystania z sal konferencyjnych Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
4) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu pożarniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kumielsku,
5) wprowadzenia do stosowania przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy
Biała Piska Zarządzenia Nr 168/2/09 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 09 marca 2009 r.
w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej.

4.Realizując zadania z zakresu przygotowania gminy Biała Piska do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wezwałem komitety wyborcze do zgłaszana kandydatów do obwodowych komisji wyborczej. W siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej i na stronie www.bip.bialapiska.pl w zakładce ,,Wybory” dostępne są druki zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Termin zgłaszania kandydatów mija w dniu 8 maja 2009 r.
Informuję, że w skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 11 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnionych przez nich osób (tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców gminy), w tym jedną osobę wskazaną przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta spośród pracowników urzędu.
Ponadto w celu zapewnienia warunków i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego ustanowiłem:
1.koordynatora gminnego,
2.operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych,
3.operatora obsługi informatycznej pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej.
Informuję, że głosowanie będzie odbywać się w lokalach obwodowych komisji wyborczych wyznaczonych na terenie gminy Biała Piska i tylko w jednym dniu, tj. 7 czerwca 2009 r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 22.00.

Realizacja zadań inwestycyjnych gminy Biała Piska w analizowanym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco, tj.:
1. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisano umowy na :
1) Wykonanie ogrzewania kominkowego wraz z remontem świetlic wiejskich
w miejscowościach: Kumielsk, Ruda, Cibory, Sulimy, Kózki, Skarżyn, Kożuchy,
Rakowo Małe, Orłowo, Kruszewo.
2) Świadczenie usług transportowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
w 2009 r. Chodzi o usługi transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych
i wewnętrznych gruntowych oraz wykonanie innych prac transportowych.
2. Przygotowano i ogłoszono przetargi na:
1) „ Likwidację barier architektonicznych na terenie Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej”
– zakup i montaż windy. Już dokonano wyboru wykonawcy.
2) Remont gminnych budynków mieszkalnych w Białej Piskiej: ul. Moniuszki 5,6,8,12, Mickiewicza ul. 6,20,24 ul. Sienkiewicza 7, ul. Żeromskiego 4. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 11.05.2009 r.
3) Zakup pospółki do wykonania bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych
o nawierzchniach żwirowych. Dokonano wyboru wykonawcy.
4) Zakup specjalnego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Kumielsku. Informuję, że z powodu nie spełnienia przez oferentów warunków określonych w SIWZ nie dokonano wyboru wykonawcy.
3.W trakcie przygotowywana jest dokumentacja do ogłoszenia przetargów oraz
zapytań ofertowych na:
1) Dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych
w miejscowościach: Biała Piska – Osiedle Witosa, Osiedle Robotnicze, Nowe Drygały, Kowalewo, Kaliszki, Sokoły Jeziorne, Świdry Kościelne, Szkody, Kożuchy, Rakowo Małe, Kruszewo, Monety, Szymki, Orłowo.
2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji:„Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich
– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich” Gmina Biała Piska.
Zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej”.
3) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji: „Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich
– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich” Gmina Biała Piska.
Zadanie „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Białej Piskiej”.
4) Remont gminnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 14
w Białej Piskiej.
5) Remont fontanny zlokalizowanej przy ul. Plac Mickiewicza w Białej Piskiej.
6) Zagospodarowanie plaży miejskiej nad jeziorem Roś w miejscowości Ruda.

W omawianym okresie spółka gminna - Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sikorskiego 10 ogłosił przetarg nieograniczony na docieplenie i pomalowanie budynku. Koszty powyższego remontu
w 75,22 % pokrywa gmina, a w 24 % właściciele.

4.Zlecono przygotowanie kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji
technicznej na:
1) Remont Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej - etap II.
2) Opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego remontu i adaptacji na cele mieszkalne pomieszczeń budynku (byłego przedszkola) zlokalizowanego
w miejscowości Drygały.
3) Zagospodarowanie plaży miejskiej w miejscowości Sokoły Jeziorne.
4) Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu świetlicy wiejskiej
w miejscowości Kowalewo (remont dachu oraz elewacji zewnętrznej budynku).
5) Remont budynku (byłego punktu odbioru mleka) w miejscowości Myszki
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

W analizowanym okresie zatrudniono:
1) W ramach robót publicznych – 51 osób,
2) Prac interwencyjnych – 7 osób,
3) Staży absolwenckich – 14 osób,
4) Prac społeczno – użytecznych – 130 osób,
5) Z tytułu zobowiązań zawartych umów – 3 osoby na pełny etat i 3 osoby na ½ etatu.
W okresie sprawozdawczym Urząd Miejski w Białej Piskiej włączył się w akcje profilaktyczno- zdrowotne organizowane dla mieszkańców gminy Biała Piska, tj. badania mammograficzne w dniu 16 kwietnia 2009 r. i badania ciśnienia krwi w dniu 21 kwietnia
2009 r.

Ponadto na potrzeby Urzędu Statystycznego dokonano zbierania danych z zakresu produkcji rolnej od rolników indywidualnych gospodarstw rolnych. Urząd Statystyczny dokonał wskazania gospodarstw rolnych.

W zakresie gospodarki leśnej i ochrony przyrody:
1.sprawdzono zasadność złożonych podań o usunięcie drzew. Obręb: Monety, Kowalewo, Giętkie, Biała Piska ( przy ZOZ i Stacji CPN), Kumielsk i Orłowo.

Sporządzono wykazy na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, tj.:
1.nieruchomości niezabudowanych położonych w Bemowie Piskim przy ul. Pocztowej
z przeznaczeniem na powiększenie działek,
2.nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym położoną w Białej Piskiej przy
ul.Kajki,
3.lokale mieszkalne położone w Drygałach przy ul. Kolejowej 2 i ul. Sienkiewicza 18.

Ponadto:
1. Wydano 5 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych.
2.Sporządzono 3 wnioski o założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości stanowiące
własność Gminy Biała Piska,
3.Prowadzono aktualizację rejestru gruntów stanowiących mienie komunalne: obręb miasta
i gminy Biała Piska.

W terminie od 18 maja do 21 maja 2009 r. będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Osoby, które objęte są kwalifikacją wojskową, na wezwanie i bez wezwania, winne stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w Piszu przy ul. Warszawskiej 1.

Wszystkich Państwa, a za Państwa pośrednictwem Mieszkańców Miasta i Gminy Biała Piska, zapraszam do wzięcia udziału w Majówce zaplanowanej w dniu 2 maja 2009 r. (sobota) w Parku Miejskim w Białej Piskiej.
W programie m.in.:
1. Gminny Turniej Sołectw. Panie i Panowie Sołtysi otrzymali stosowny regulamin turnieju i zachęcam do sportowej rywalizacji.
2. Występ: Kapeli ,,Klika” i Zespołu Cygańskiego ,,Nazir”.
3. Do wczesnych godzin rannych przewidziana jest dla Państwa zabawa taneczna przy Zespole muzycznym ,,AMERIKANOS”.
W imieniu własnym i organizatorów serdecznie zapraszam.

Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski
Data powstania: czwartek, 9 lip 2009 10:44
Data opublikowania: czwartek, 9 lip 2009 10:46
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1358 razy