BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane-WM ul. Słowackiego 6

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. SŁOWACKIEGO 6, 12-230 BIAŁA PISKA Numer ogłoszenia: 216084 - 2009; data zamieszczenia: 01.07.2009
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wspólnota Mieszkaniowa , ul. Słowackiego 6, 12-230 Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4239003, faks 087 4239003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. SŁOWACKIEGO 6, 12-230 BIAŁA PISKA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 6, 12-230 Biała Piska. Zakres prac obejmuje:wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe;wymiana okien zespolonych na okna PCV;ocieplenie budynku metodą lekką mokrą;wykonanie na gotowym podłożu tynków;obróbki blacharskie, wykonanie rur spustowych; fluatowanie powierzchni zewnętrznych;docieplenie stropu nad piwnicą;docieplenie stropodachu wentylowanego; modernizacja instalacji c.o. - wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne z głowicą termostatyczną oraz wymiana zaworów podpionowych zwykłych na regulacyjne;malowanie. Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarze robót oraz w projekcie technicznym (projekt do wglądu w siedzibie ZEC Sp. z o.o.).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.00.00.00-7, 45.26.21.00-2, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.44.21.10-1, 45.41.00.00-4, 45.32.40.00-4, 45.26.21.00-2, 45.23.24.60-4, 45.26.00.00-7, 45.42.11.30-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
NIE DOTYCZY

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w rozdziale IX pkt 3 SWIZ oraz złożenie oświadczenia określonego w rozdziale IX pkt 4 SIWZ. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie - w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali roboty budowlane odpowiadające swoim zakresem rzeczowym i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu (zakresu), inwestora, dat wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. Wymagane minimum: trzy termomodernizacje budynków mieszkalnych dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą stosowne uprawnienia kierownika budowy, która posiada aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w rozdziale IX pkt 5,6,7,11 SWIZ oraz złożenie oświadczenia określonego w rozdziale IX pkt 4 SIWZ. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w rozdziale IX pkt 8 SWIZ oraz złożenie oświadczenia określonego w rozdziale IX pkt 4 SIWZ. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w rozdziale IX pkt 4 SIWZ. Spełnienie warunków musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami i oświadczeniami dołączonymi do oferty (zgodnie z rozdziałem IX SIWZ). Ocena spełnionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełniają wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (Załącznik nr 1 do SIWZ). (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument należy złożyć wspólnie). 2.Formularz cenowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument należy złożyć wspólnie). 3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich). 4.Oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ). (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich). 5.Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim zakresem rzeczowym i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu (zakresu), inwestora, dat wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. Wymagane minimum: trzy termomodernizacje budynków mieszkalnych (Załącznik nr 4 do SIWZ). (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny oraz doświadczenie). 6.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, w tym osoby posiadającej uprawnienia kierownika budowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokument składa ten z Wykonawców, który spełnia warunek udziału w postępowaniu lub ci którzy Wykonawcy, którzy łącznie spełnią warunek udziału w postępowaniu). 7.Dokumenty stwierdzające, że osoby o których mowa w pkt. 6, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz aktualny dokument stwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 8.Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnienie danego warunku). 9.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 10.Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 11.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - wymagane jeśli Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy pomocy innych podmiotów. 12.Parafowany wzór umowy. 13.Kosztorys ofertowy wykonany na bazie przedmiaru robót..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.bialapiska.pl/index.php?k=365.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o., ul. TARGOWA 1, 12-230 BIAŁA PISKA.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2009 godzina 11:00, miejsce: ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o., ul. TARGOWA 1, 12-230 BIAŁA PISKA.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 1 lip 2009 08:25
Data opublikowania: środa, 1 lip 2009 08:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 maj 2010 13:50
Opublikował(a): Agnieszka Szumowska
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 1346 razy