BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XI/64/2003

Uchwała Nr XI/64/2003r.

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia 11 września 2003

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:


§ 1


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu

 1. Zmniejszyć wydatki o kwotę 10.890 zł /zał. Nr 2/

 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 10.890 zł /zał. Nr 2/

 3. Z wydatków o których mowa w pkt.2

 • zwiększyć wydatki inwestycyjne o kwotę 5.000 zł /zał. Nr 4/


§ 2

Dokonać zmian w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4.§ 3

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik Nr 9)


§ 4

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

DOCHODY –19.849.641

WYDATKI – 19.777.324


§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XI(64/03

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia 11 września 2003r.WYDATKI

Dział

Rozdział

§

Plan

Zmniejszyć

Zwiększyć

Plan po zmianach

750

75023

4210

37.983

-

5.000

42.983


Rozdz. 75023


1.544.759

-

5.000

1.549.759

750

75047

4100

40.000

5.000

-

35.000


Rozdz. 75047


70.000

5.000

-

65.000


Dz. 750


1.938.669

5.000

5.000

1.938.669

853

85319

4300

9.000

890

-

8.110

853

85319

4580

-

-

890

890


Rozdz. 85319


194.140

890

890

194.140


Dz. 853


2.984.318

890

890

2.984.318

921

92109

4210

15.000

5.000

-

10.000

921

92109

6060

-

-

5.000

5.000


Rozdz. 92109


350.000

5.000

5.000

350.000


Dz. 921


600.000

5.000

5.000

600.000


Ogółem10.890

10.890


Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2003 rok


DO § 1 pkt. 1,2

W Dz. 750 – Administracja

 • zmniejszyć wydatki na wypłatę inkasa zobowiązań pieniężnych o kwotę 5.000 zł.

 • zwiększyć o kwotę 5.000 zł wydatki na zakup materiałów w urzędzie.


W Dz. 853 – Opieka Społeczna

 • zmniejszyć wydatki z usług Ośrodka Pomocy Społecznej a zwiększyć na opłatę odsetek dla ZUS za zaleganie składek na ubezpieczenia zdrowotne w okresie od stycznia do maja 2000r. z powodu braku środków finansowych z budżetu państwa, które były przekazywane z opóźnieniem.

W Dz. 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

 • zmniejszyć wydatki bieżące w ośrodku kultury o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputera.


Zał. Nr 4

 1. Zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne Dz. 921 o kwotę 5.000 zł.

 2. W związku z faktem przystąpienia do PROGRAMU SAPARD wprowadza się zmiany w zał. Nr 4 „Wydatki inwestycyjne” gminy w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.


Finansowanie niżej wymienionych inwestycji w roku 2004 przedstawia się zgodnie z przygotowanymi wnioskami o pomoc finansową w następujący sposób:

 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Myśliki, Wojny, Lipińskie, Dmusy:

wnioskowana dotacja – 840.000 zł

środki własne - 306.271 zł

 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Włosty, Rogale Wielkie, Sokoły Jeziorne.

wnioskowane dotacje – 816.836 zł

środki własne - 272.279 zł

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuchy:

wnioskowana dotacja – 310.360 zł

środki własne - 103.454 zł


 • Przebudowa ulic Placu Mickiewicza w Białej Piskiej.

wnioskowana dotacja – 153. 857 zł

środki własne - 51 286 zł

Załącznik Nr 9 – przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 1. Zwiększa się przychody o kwotę 8.000 zł z tytułu opłat na rzecz funduszu.

 2. Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 8.000 zł, z przeznaczeniem na:

 • opracowanie programu gospodarki odpadami dla gminy Biała Piska –

5.500 zł

 • awarie i remonty kanalizacji burzowej – 1.500 zł

 • wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych –1.000 złZałącznik Nr 9

do Uchwały Nr XI/64/03

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia. 11 września 2003r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ


L.p.

Wyszczególnienie

Plan na 2003

I.

Stan funduszy na początek roku , w tym:

2.517

1.

- środki pieniężne

2.517

2.

- należności

-

3.

- zobowiązania

-

4.

- materiały

-

II.

Przychody

53.000

1.

§ 083 – Wpływy z usług

-

2.

§ 069 – Różne opłaty

53.000

3.

§ 092 – Odsetki

-

4.

§ 296 – Przelewy redystrybucyjne

-

III.

Wydatki

53.517

1.

Wydatki bieżące

53.517


§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

-


§ 4210 – Materiały i wyposażenie

1.517


§ 4270 – Usługi materialne

42.000


§ 4300 – Usługi niematerialne

10.000


§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych

na realizację inwestycji j.s.t.

-


§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne

-

2.

Wydatki majątkowe

-


§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy

celowych

§ 6120 – zakupy inwestycyjne funduszy celowych

--

IV.

Stan funduszy na koniec roku , w tym:

2.000

1.

- środki pieniężne

2.000

2.

- należności

-

3.

- zobowiązania

-Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XI(64/03

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia 11 września 2003r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych


Dział

Rozdz.


Nazwa

zadania

inwestycyjnego

i okres realizacji w latach

Łączne

Nakłady finansowe

(5+8+9+10)

PLANOWANE NAKŁADY


JEDNOSTKI

ORGANIZAC.

REALIZUJĄC.

ZADANIEROK

budżetowy

2003


(6+7)

W TYM

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA


ŚRODKI

POCHODZĄCE

Z INNYCH

ŹRÓDEŁ2004r.2005ŚRODKI

WŁASNEKREDYTY

I POŻYCZKI,

DOTACJE CELOWE


1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

11


Środki pochodzące z innych źródeł

Środki własne010


01010

Budowa wodociągów

wiejskich

387.000

187.000

187.000

-

-200.000

Urząd Miasta

i Gminy w Białej Piskiej


010

01010

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłaczami, Myśliki, Wojny, Lipińskie, Dmusy

1.146.271

-

-

-

-

840.000

306.271

-

j.w.


010

01010

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Włosty, Rogale Wielkie, Sokoły Jeziorne

1.089.115

-

-

-

-

816.836

272.279

-

j.w.


600

60016

Budowa dróg gminnych

455.000

-

-

-

-

-

-

455.000

j.w.


600

60016

Budowa drogi gminnej Biała Piska- Szkody

807.439,47

807.439,47

313.152,15

494.287,32

-

-

-

-

j.w.


600

60016

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuchy


413.814

-

-

-

-

310.360

103.454

-

j.w.


600

60016

Przebudowa ulic Placu Mickiewicza w Białej Piskiej

205.143

153.857

51.286

-

j.w.710


71004

Plan Zagospodarowania

Przestrzennego

180.000

60.000

60.000

-

-

-

50.000

70.000

j.w.


750

75023

Zakupy inwestycyjne

7.500

7.500

7.500

-

-

-

-

-

j.w.801


80110

Budowa Gimnazjum z salą gimnastyczną i segmentem żywieniowym w Białej Piskiej

6.100.000

836.145

836.145

-

4.363.855

-

900.000

-

j.w.900


90001

Kanalizacja sanitarna

w Białej Piskiej, Drygałach

630.000

350.000

150.000

200.000

100.000

-

180.000

-

j.w.


900

90001

Kanalizacjia Bemowo Piskie- Drygały wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej

600.000

-

-

-

-

-

200.000

400.000

j.w.


900

90015

Budowa nowych punktów świetlnych

86.500

86.500

-

86.500

-

-

-

-

j.w.


921

92109

Zakupy inwestycyjne

5.000

5.000

5.000

-

-

-

-

-

j.w.


Ogółem:

12.112.782,47

2.339.584,47

1.558.797,15

780.787,32

4.463.855

2.121.053

2.063.290

1.125.000

j.w


Data powstania: poniedziałek, 15 wrz 2003 09:16
Data opublikowania: poniedziałek, 15 wrz 2003 11:18
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2287 razy