BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr III/13/2002

Uchwała III/13/2002
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 18 grudnia 2002r.

w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.5 ust. 1, art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska
w Białej Piskiej uchwala, co następuje :

§ 1
Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości :
1. Od budynków :
a) mieszkalnych lub ich części od 1 m ² powierzchni użytkowej 0,26 zł.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² pow. użytkowej – 10,73 zł.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m ² pow. użytkowej - 5,06 zł.
d)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 3,00 zł.
2.Od pozostałych budynków lub ich części, w tym :
a) gospodarcze – 2,89 zł.
b) garaży - 4,14 zł.
c) letniskowo – rekreacyjnych - 4,14 zł.
d) innych pozostałych - 2,82 zł.
3.Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust. 3 – 7 ustawy
4.Od 1 m² powierzchni gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni - 0,39 zł.
b) działki siedliskowej i budowlanej – 0,06 zł.
c) działki letniskowo-rekreacyjnej - .0,06 zł.
d) innych pozostałych - 0,06 zł.

§ 2
Zwalnia się od podatku :
1.budynki i grunty lub ich części zajęte na cele publiczne przez gminne jednostki budżetowe,
instytucje kultury, tworzone przez gminę,
2.hale sportowe,
3.boiska, stadiony, które nie są związane z działalnością gospodarczą.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
i obowiązuje od 01 stycznia 2003r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Dobrzycki
Data powstania: poniedziałek, 23 cze 2003 18:25
Data opublikowania:
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2205 razy