BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

Biała Piska: REMONT ELEWACJI ŁĄCZNIE Z OCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU MIESZKALNEGO WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. SIKORSKIEGO 10 W BIAŁEJ PISKIEJ
Numer ogłoszenia: 99368 - 2009; data zamieszczenia: 09.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wspólnota Mieszkaniowa , ul. Sikorskiego 10, 12-230 Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4239003, faks 087 4239003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT ELEWACJI ŁĄCZNIE Z OCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU MIESZKALNEGO WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. SIKORSKIEGO 10 W BIAŁEJ PISKIEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest: Remont elewacji łącznie z ociepleniem ścian budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej w Białej Piskiej przy ul. Sikorskiego 10 Zakres prac obejmuje: - remont elewacji budynku, - obróbki blacharskie, - renowacja i częściowa wymian stolarki okiennej, - ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejowych, - dwukrotne malowanie elewacji..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.21.00-2, 45.41.00.00-4, 45.26.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.44.21.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.07.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w rozdziale IX pkt 3 SWIZ oraz złożenie oświadczenia określonego w rozdziale IX pkt 4 SIWZ. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: -posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie - w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali roboty budowlane odpowiadające swoim zakresem rzeczowym i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu (zakresu), inwestora, dat wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. Wymagane minimum: trzy remonty elewacji łącznie z ociepleniem budynku - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą stosowne uprawnienia kierownika budowy, która posiada aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w rozdziale IX pkt 5,6,7,11 SWIZ oraz złożenie oświadczenia określonego w rozdziale IX pkt 4 SIWZ. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w rozdziale IX pkt 8 SWIZ oraz złożenie oświadczenia określonego w rozdziale IX pkt 4 SIWZ. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w rozdziale IX pkt 4 SIWZ. Spełnienie warunków musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami i oświadczeniami dołączonymi do oferty (zgodnie z rozdziałem IX SIWZ). Ocena spełnionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełniają wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (Załącznik nr 1 do SIWZ). (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument należy złożyć wspólnie). 2.Formularz cenowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument należy złożyć wspólnie). 3.Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich). 4.Oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ). (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich). 5.Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim zakresem rzeczowym i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu (zakresu), inwestora, dat wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających,że te usługi zostały wykonane należycie. Wymagane minimum: trzy remonty elewacji łącznie z ociepleniem budynku (Załącznik nr 4 do SIWZ). (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny oraz doświadczenie). 6.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, w tym osoby posiadającej uprawnienia kierownika budowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokument składa ten z Wykonawców, który spełnia warunek udziału w postępowaniu lub ci którzy Wykonawcy, którzy łącznie spełnią warunek udziału w postępowaniu). 7.Dokumenty stwierdzające, że osoby o których mowa w pkt. 6, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz aktualny dokument stwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 8.Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnienie danego warunku). 9.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 10.Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 11.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - wymagane jeśli Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy pomocy innych podmiotów. 12.Parafowany wzór umowy. 13.Kosztorys ofertowy wykonany na bazie kosztorysu ślepego..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.bialapiska.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2009 godzina 11:00, miejsce: ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o., ul. TARGOWA 1, 12-230 BIAŁA PISKA.

IV.3.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 9 kwi 2009 11:45
Data opublikowania: czwartek, 9 kwi 2009 12:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 maj 2009 08:51
Opublikował(a): Agnieszka Szumowska
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 3736 razy