BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej za okres od 30 stycznia 2009 r. do 30 marca 2009 r.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywałem zadania kierownika Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, realizowałem uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie
i w granicach upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:
1. Podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą
w zakresie przygotowania projektów
uchwał, które były przedmiotem planowych
i ponadplanowych obrad Sesji Rady Miejskiej
w Białej Piskiej w okresie od 30 stycznia 2009 r. do 30 marca 2009 r.
2.Wydawałem akty normatywne, tj. zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących:
1) zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na 2009 r.
2) Układu wykonawczego budżetu gminy Biała Piska na 2009 r.
3) Zmiany Zarządzenia z dnia 25 czerwca 2007 r.
w sprawie akceptacji Regulaminu Organizacyjnego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej.
1) Ogłoszenia konkursu pn. ,,Piękna Nasza Gmina Cała” na najpiękniejszą posesję
w Gminie Biała Piska
2) Ogłoszenia konkursu pn. ,,Najładniejsza jednostka pomocnicza Gminy Biała Piska” czyli najładniejszą wieś lub osiedle w gminie.
W dalszym ciągu zachęcam Państwa, a za Państwa pośrednictwem, mieszkańców Miasta i Gminy Biała Piska do udziału w konkursach i zdobycia cennych nagród.
3) Ogłosiłem Otwarte Konkursy Ofert na realizację w 2009 r. zadań własnych gminy o nazwach:
a) ,,Medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi, niepełnosprawnymi i osobami w starszym wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej, długoterminowa pielęgniarska opieka domowa” oraz powołałem komisję konkursową,
b) ,,Realizacja zadania własnego gminy
w zakresie kultury fizycznej w 2009 r.” i powołałem komisję konkursową.

Na ogłoszenia o konkursach o nazwach podanych jak wyżej, odpowiedziały zainteresowane podmioty, które w terminie złożyły swoje oferty.
Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi po uzupełnieniu dokumentów, do czego zostali wezwani oferenci.
3) W drodze stosownego zarządzenia określiłem i zatwierdziłem wzór oświadczenia
pracownika samorządowego o prowadzeniu działalności gospodarczej.
4) Wprowadziłem Plan Reagowania Kryzysowego Gminy Biała Piska.
Jak Państwu wiadomo w dniu 24 marca 2009 r. Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego, którego jestem Szefem, praktycznie uczestniczył
w katastrofie drogowej w Świdrach. Zespołowi
i wszystkim służbom uczestniczącym w akcji składam serdeczne słowa podziękowania.
5) Podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Białej Piskiej z kwoty 1.035.400,00 zł do kwoty 1.245.400,00 zł. Wszystkie nowe udziały w kapitale zakładowym ww. Spółki o łącznej wartości nominalnej
210 tys. zł objęła Gmina Biała Piska.

Jako Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białej Piskiej na dzień 04 marca 2009 r. zwołałem posiedzenie Zgromadzenia Wspólników ww. Spółki, którego przedmiotem było m.in. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Białej Piskiej za 2008 r., sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej ZWiK. Władze Spółki uzyskały absolutorium z wykonywania obowiązków
w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Rachunek zysków i strat za ww. okres obrachunkowy wykazał zysk netto w kwocie 18.296,92 zł. Dyrektorowi, Radzie Nadzorczej
i wszystkim pracownikom Spółki gratuluję, życzę dalszych sukcesów i dobrego wyniku finansowego.
W dniu 19 marca 2009 r. skierowałem do Rady Miejskiej w Białej Piskiej wniosek
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zagadnienie to będzie także przedmiotem kolejnych obrad Sesji Rady.
3.Jako kierownik jednostki organizacyjnej gminy Biała Piska wydałem akty wewnętrzne regulujące:
1) Szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych.
2) Ewidencję i sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-Ws w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Białej Piskiej oraz jednostki organizacyjne gminy Biała Piska.
3) Powołałem komisję do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na remoncie świetlicy
w Bemowie Piskim.
4) Powołałem komisje przetargowe do przeprowadzenia postępowań przetargowych
o udzielenie zamówień publicznych na:
a) dostawę paliwa – etyliny bezołowiowej 95 i 98, olejów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
b)opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji ,,Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej
w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich –
MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”,
c) świadczenie usług transportowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w 2009
roku. Usługi transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych i wewnętrznych
gruntowych oraz wykonywanie innych prac transportowych,
d) remont gminnych budynków mieszkalnych,
e) wykonanie ogrzewania kominkowego wraz
z remontem świetlic wiejskich w miejscowościach: Kumielsk, Ruda, Cibory, Sulimy, Kózki, Skarżyn, Kożuchy, Rakowo Małe, Orłowo, Kruszewo,
5) wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych
w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej za:
ewakuację oraz ochronę przeciwpożarową, udzielenie pomocy przedmedycznej,
udostępniania informacji o środowisku.
Informuję Państwa, że Instytucja Pośrednicząca potwierdziła przyznanie dofinansowania
z Funduszu Spójności dla projektu ,,Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku.
Wartość projektu szacowana jest na kwotę 80 144 000 PLN, z czego 52 % będzie stanowiła dotacja
z Funduszu Spójności. Przyznane dofinansowanie pozwoli wprowadzić system gospodarki odpadami zgodny z dyrektywami unijnymi i prawem polskim na terenie 12 gmin tworzących Związek Międzygminny ,,Gospodarka Komunalna”. W dniu 26 marca 2009 r. w Ełku miało miejsce uroczyste przekazanie dokumentów Ministerstwa Środowiska, potwierdzających przyznanie dofinansowania.

W okresie sprawozdawczym przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie:
1. Budowy Centrum Sołeckiego
w Drygałach – budowa świetlicy wiejskiej wraz
z zagospodarowaniem terenu
- całkowity koszt realizacji zadania 1.056. 465,00 zł.
- wnioskowana kwota dofinansowania 500.000,00 zł.
- wkład środków własnych 556.465,00 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, instytucja wdrażająca Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
2. Dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
w szkołach zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska. Wniosek złożono w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” tytuł projektu „Dajmy szansę wsi – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w Gminie Biała Piska – II Etap”, wnioskowana kwota dofinansowania 365.750,00 zł., instytucja wdrażająca Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
W dniu 5 marca 2009 r. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej odbyło się spotkanie podsumowujące półmetek realizacji projektu „Dajmy Szansę Wsi - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w Gminie Biała Piska” finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. W spotkaniu uczestniczyły delegacje uczniowskie szkół wraz
z opiekunami i dyrektorami oraz kadra koordynująca projektem.
Dnia 10 marca 2009 r. miałem przyjemność wręczyć dyrektorom szkół i kadrze zarządzającej projektem laptopy zakupione za pieniądze unijne, które jak sądzę będą wspomagać realizację projektu.
3. Remont drogi gminnej, na odcinku od drogi z miejscowości Komorowo w kierunku drogi powiatowej Biała Piska – Bełcząc km 0+000 – 0+851
Dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Instytucja wdrażająca Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- całkowity koszt realizacji zadania 77.000 zł.
- wnioskowana kwota dofinansowania 37.000 zł.
- wkład środków własnych 40.000 zł.

4. Remont budynku OSP Kruszewo
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego
w Olsztynie.
- całkowity koszt realizacji zadania 35.000 zł.
- wnioskowana kwota dofinansowania 25.000 zł.
- wkład środków własnych 10.000 zł.
5. W ramach ogłoszonej rezerwy budżetowej subwencji ogólnej Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały przygotowane i złożone 2 wnioski o dofinansowanie remontów bieżących w szkołach:
 Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim.
 Szkoła Podstawowa w Skarżynie.
Koszt realizacji zadania 402.542,00zł.,wnioskowana kwota dofinansowania 201.271,00 zł.

Przygotowano i ogłoszono przetargi na:
1. Dostawę paliwa – etyliny bezołowiowej 95 i 98, oleju napędowego oraz olejów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej ( wybrano wykonawcę i podpisano umowę).
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji: „Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej
w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich
– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich” Gmina Biała Piska.
Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Bemowo Piskie – Drygały”( wybrano wykonawcę i podpisano umowę)
3. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji:„Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej
w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich
– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich” Gmina Biała Piska
Zadanie 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej Komorowo”
Zadanie 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowe Drygały”
Zadanie 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej Sulimy”
( wybrano wykonawcę i podpisano umowę)
4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji:
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich” Gmina Biała Piska
Zadanie „Kanalizacja sanitarna Kumielsk - Szkody - Radysy”( wybrano wykonawcę i podpisano umowę)
5. Remont gminnych budynków mieszkalnych.
Zadanie pierwsze: Remont budynków w Białej Piskiej przy ul. Różanej 2, ul. Sikorskiego 5
i 9, Remont budynków w Drygałach przy ul. Grunwaldzkiej 5 i 13, ul. Kościuszki 11, ul. Sienkiewicza 4 (termin otwarcia ofert 07.04.2009 r).
Zadanie drugie: Remont budynków w Bemowie Piskim przy ul. Lipowej 93 i 95.
6. Wykonanie ogrzewania kominkowego wraz z remontem świetlic wiejskich
w miejscowościach: Kumielsk, Ruda, Cibory, Sulimy, Kózki, Skarżyn, Kożuchy, Rakowo Małe, Orłowo, Kruszewo (Termin otwarcia ofert 07.04.2009 r.).
7. Świadczenie usług transportowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w 2009 roku. Usługi transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych i wewnętrznych gruntowych oraz wykonanie innych prac transportowych (termin otwarcia ofert 26.03.2009 r.).

W trakcie przygotowywana jest dokumentacja do ogłoszenia przetargów na:
1. „ Likwidację barier architektonicznych na terenie Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej ”
– zakup i montaż windy.
2. Remont gminnych budynków mieszkalnych w Białej Piskiej: ul. Moniuszki 5,6,8,10,12, Mickiewicza ul. 6,14,20, ul. Sienkiewicza 7, ul. Żeromskiego 4.
3. Zakup pospółki do wykonania bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych
o nawierzchniach żwirowych.
4. Dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych
w miejscowościach: Biała Piska – Osiedle Witosa, Osiedle Robotnicze, Nowe Drygały, Kowalewo, Kaliszki, Sokoły Jeziorne, Świdry Kościelne, Szkody, Kożuchy, Rakowo Małe, Kruszewo, Monety, Szymki, Orłowo.
5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji:„Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej
w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich
– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich” Gmina Biała Piska
Zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej”
6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji: „Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej
w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich
– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich” Gmina Biała Piska
Zadanie „Budowa stacji uzdatniania wody w Białej Piskiej”
7. Zakup specjalnego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP Kumielsk.

W pierwszym kwartale 2009 r. stan zatrudnienia na terenie Miasta i Gminy Biała Piska, w różnych formach zatrudnienia, przedstawiał się następująco:

Roboty publiczne - 39
Prace interwencyjne
Na ½ etatu - 37
Prace interwencyjne na pełny etat- 2
Stażyści -30
Zobowiązania zatrudnienia wynikające podpisanych umów - 22
Ogółem: 130 osób

W analizowanym okresie sprzedano:
1.w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy 4 lokale mieszkalne położone w Białej Piskiej,
w Nowych Drygałach i w Bemowie Piskim.
2.Sprzedano nieruchomość niezabudowaną położoną w Białej Piskiej przy ul.Słonecznej
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość niezabudowaną numer 415
o powierzchni 1600 m kw. położoną w obrębie wsi Szkody, przeznaczoną na cele rolne.
Wydano 7 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych.

Sporządzono 8 wniosków o założenie Ksiąg Wieczystych na drogi gminne położone na terenach wiejskich.

Wszczęto procedury w sprawie przygotowania działek budowlanych położonych w Białej Piskiej przy ul. Prusa.

W okresie sprawozdawczym, tj. w dniu 18 marca 2009 r. w Białej Piskiej odbyła się konferencja szkoleniowa dla mikro i makro przedsiębiorców
z gminy Biała Piska. Tematem przewodnim konferencji były informacje o funduszach strukturalnych Unii Europejskiej jako źródłach finansowania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu
P. Wioletta Śląska – Zyśk przedstawiła wyczerpujące informacje o lokalnym rynku pracy, a prelegenci Powiatowej Rady Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej w Piszu zapoznali z wapnowaniem gruntów rolnych jako alternatywą ograniczenia stosowania nawozów oraz z możliwością występowania odszkodowawczego za umieszczone na gruntach rolnych słupy energetyczne.
Zaprezentowana tematyka szkoleniowa spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych
i wzbudziła ożywioną dyskusję.

Odbyło się 79 zebrań sprawozdawczych rocznych
z zarządcami wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada swoje udziały. W spotkaniach wzięli udział wyznaczeni przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Jak Państwu wiadomo na dzień 7 czerwca 2009 r. został wyznaczony termin wyborów do Parlamentu Europejskiego. Realizując kalendarz wyborczy na terenie Miasta i Gminy Biała Piska wyznaczyłem miejsca na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych i plakatów komitetów wyborczych.

Za Państwa pośrednictwem kieruję apel do Mieszanek Miasta i Gminy Biała Piska o wzięcie udziału w badaniach mammograficznych zaplanowanych w Białej Piskiej w dniu
16 kwietnia 2009 r. Badania wykona Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej
w Białymstoku posiadająca umowę z Warmińsko – Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.
Z bezpłatnych badań mammograficznych mogą skorzystać Panie w wieku 50 – 69 lat (pełne roczniki 1940 – 1959) .
Informuję, że do dnia 20 kwietnia 2009 r. (pokój nr 8) przyjmowane są zgłoszenia dotyczące uhonorowania rodziców medalem ,,Za zasługi dla Obronności Kraju”, których trzech lub więcej synów pełni lub pełniło nienaganną służbę wojskową.

Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski
Data powstania: środa, 8 kwi 2009 07:36
Data opublikowania: środa, 8 kwi 2009 07:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:28
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1563 razy