BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Otwarty Konkursu Ofert na realizację w 2009 roku zadania własnego gminy o nazwie ,,Medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi, niepełnosprawnymi i osobami w starszym wieku, zadania opieki rehabilit

OGŁOSZENIE o OTWARTYM KONKURSIE OFERT


BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ

ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania własnego gminy o nazwie ,,Medyczna
i pielęgnacyjna opieka nad chorymi, niepełnosprawnymi i osobami w starszym wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej. długoterminowa pielęgniarska opieka domowa”

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Biała Piska wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
1.Wysokość środków przeznaczona na zadanie:
1) w 2009 roku kwota 120.000,00 zł. przyjęta Uchwałą Nr XLV/353/09 Rady Miejskiej w Białej
Piskiej z dnia 29 stycznia 2009 r.
2) w 2008 roku kwota 120.000,00 zł. przyjęta została Uchwałą budżetową Nr XXVII/214/08 Rady
Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 stycznia 2008 r.
2. Nazwa zadania:
,,Medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi, niepełnosprawnymi i osobami w starszym wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej, długoterminowa pielęgniarska opieka domowa”.
II. Rodzaj zadania:
Opieka nad rodzinami wielodzietnymi i pozbawionymi obecności matki, opieka nad chorymi dziećmi, osobami niepełnosprawnymi w wieku starszym, poradnictwo socjalne. Zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej w zakresie elektrolecznictwa.
III. Beneficjenci zadania:
Rodziny wielodzietne i pozbawione obecności matki, niepełnosprawne osoby chore, osoby wymagające opieki rehabilitacyjnej.
IV. Termin i warunki składania ofert.
1. Do konkursu przystąpić mogą podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873 ze. zm.), którzy złożą w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędzony i terminowy.
Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania.
2. Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru, który jest pobrania na stronie: www.bip.bialapiska.pl, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie medycznej i pielęgnacyjnej opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i osobami w starszym wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej, długoterminowa pielęgniarska opieka domowa” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2009 r. do godziny 12.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, 12 – 230 Biała Piska ul. Pl. Adama Mickiewicza 25 lub przesłać pocztą na adres wskazany w ogłoszeniu.
3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) aktualny statut podmiotu,
b) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające
status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok; w przypadku organizacji działających
krócej, za spełnienie wymogu uważa się sprawozdanie za okres: od rejestracji do daty
ogłoszenia konkursu,
d) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera).
5. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta
i umocowanie osób go reprezentujących.
V. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania opisanego w ofercie powinien rozpoczynać się z dniem podpisania
umowy i kończyć nie później niż w dniu 31.12.2009 r.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
1) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;
2) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym
umową.
VI. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.
1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2009 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
2. Do rozpatrzenia ofert zostanie powołana Komisja Konkursowa.
3. Przy rozpatrywaniu ofert komisja:
1) oceni możliwość realizacji zadania przez ubiegający się podmiot,
2) oceni przedstawioną kalkulację kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania, uwzględni wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
VII. Zasady przyznawania dotacji.
1. Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Biała Piska lub
na rzecz jej mieszkańców.
2. Dotacji nie można wykorzystać na:
1) prowadzenie działalności gospodarczej,
2) realizację zadań już zleconych danej jednostce przez gminę,
3) zadania inwestycyjne,
4) zakup nieruchomości,
5) projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
6) na prowadzenie działalności religijnej i politycznej.
3. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje
Burmistrz Białej Piskiej, po zapoznaniu się z protokołem komisji, w terminie 7 dni od daty
złożenia ofert.
4. Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie i proponowana przez komisję.
5. Rozstrzygniecie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Białej Piskiej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej
Piskiej. Dodatkowo podmioty zgłaszające oferty zostaną pisemnie powiadomione o decyzji
Burmistrza Białej Piskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, tel. 087/ 4241354.Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 4 lut 2009 13:11
Data opublikowania: środa, 4 lut 2009 13:27
Data przejścia do archiwum: środa, 12 gru 2018 13:17
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2051 razy