BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zdania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie kultury fizycznej w 2009 rok

OGŁOSZENIE o OTWARTYM KONKURSIE OFERT

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ

ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zdania własnego gminy w zakresie kultury fizycznej w 2009 roku

I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
1.Wysokość środków przeznaczona na zadanie:
1) na 2009 r. kwota 110.000,00 zł przyjęta Uchwałą Nr XLV/353/09 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia
29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Piska na 2009 r.;
2) w 2008 r. kwota 80.000,00 zł. przyjęta Uchwałą budżetową Nr XXVII/214/08 Rady Miejskiej
w Białej Piskiej z dnia 30 stycznia 2008 r.
2. Cel zadania:
1) propagowanie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek i zawodów sportowych, imprez
rekreacyjnych,
2) popularyzacja różnych dyscyplin sportowych.
3. Przedsięwzięcia wymagane w ramach realizacji zadania:
1) organizowanie i uczestnictwo w imprezach rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
2) propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej.
4. Beneficjenci zadania:
Dzieci i młodzież oraz pozostali mieszkańcy Gminy Biała Piska.
II. Termin i warunki składania ofert.
1. Do konkursu przystąpić mogą podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873 ze. zm.), którzy złożą w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędzony i terminowy. Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania.
2. Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru, który jest pobrania na stronie: www.bip.bialapiska.pl, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie kultury fizycznej w 2009 roku” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2009 r. do godziny 12.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej przy
ul. Pl. Adama Mickiewicza 25 lub przesłać pocztą na adres wskazany w ogłoszeniu.
3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) aktualny statut podmiotu,
b) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające
status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok; w przypadku organizacji działających krócej,
za spełnienie wymogu uważa się sprawozdanie za okres: od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
d) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera).
5. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
III. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania opisanego w ofercie powinien rozpoczynać się z dniem podpisania umowy
i kończyć nie później niż w dniu 31.12.2009 r.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
1) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;
2)sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową.
IV. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.
1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2009 r. o godz. 12.10 w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
2. Do rozpatrzenia ofert zostanie powołana Komisja Konkursowa.

3. Przy rozpatrywaniu ofert komisja:
1) oceni możliwość realizacji zadania przez ubiegający się podmiot,
2) oceni przedstawioną kalkulację kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania, uwzględni wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
V. Zasady przyznawania dotacji.
1. Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Biała Piska lub na
rzecz jej mieszkańców.
2. Dotacji nie można wykorzystać na:
1) prowadzenie działalności gospodarczej,
2) realizację zadań już zleconych danej jednostce przez gminę,
3) zadania inwestycyjne,
4) zakup nieruchomości,
5) projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
6) na prowadzenie działalności religijnej i politycznej.
3. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje
Burmistrz Białej Piskiej, po zapoznaniu się z protokołem komisji, w terminie 7 dni od daty złożenia
ofert.
4. Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie i proponowana przez komisję.
5. Rozstrzygniecie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej. Dodatkowo podmioty zgłaszające oferty zostaną pisemnie powiadomione o decyzji Burmistrza Białej Piskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 4 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej tel. 087 4241355.

Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 4 lut 2009 13:11
Data opublikowania: środa, 4 lut 2009 13:29
Data przejścia do archiwum: środa, 12 gru 2018 13:17
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2090 razy