BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

REGULAMIN PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIAŁEJ PISKIEJ

Na podstawie art. 104 § 2 /§1/ ustawy z dnia 26.VI.1974r. Kodeks pracy § Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami / ustalam, co następuje:

I PRZEPISY WSTĘPNE§ 1Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§ 2


Postanowienia dotyczą wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

§ 3


Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu się z regulaminem; oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika i datę, zostanie dołączone do akt osobowych.

§ 4


Ilekroć w regulaminie jest mowa o pracodawcy, należy przez to rozumieć dyrektora szkoły.

II OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓWPodstawowym obowiązkiem pracownika jest:
1. Rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę.
2. Stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
3. Przestrzegać ustalonego czasu pracy.
4. Przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku.
5. Przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych.
6. Podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy.
7. Dbać o dobro zakładu pracy i jego mienie.
8. Przestrzegać zasad współżycia społecznego.
9. Dbać o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy.
10. Należycie zabezpieczyć, po zakończeniu pracy, narzędzia, urządzenia i pomieszczenia pracy.
11. Okazywanie pomocy podwładnym.
12. Zapobieganie sprzeniewierzeniom i kradzieżom majątku zakładu pracy.§ 51. Wstęp i przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy w stanie po użyciu alkoholu jest zabronione.
2. Na teren zakładu nie wolno wnosić alkoholu.

§ 61. Zabrania się pracownikom opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy bez zgody przełożonych.

§ 71. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracownik jest zobowiązany rozliczyć się z zakładem.

§ 81. Wprowadza się zakaz palenia tytoniu w budynkach szkolnych.


III CZAS PRACY§ 9Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.
1. Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnym okresie rozliczeniowym
2. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.

§ 101. Czas pracy ustala się następująco:
a) 7 godzin 45 minut pracy dziennie obowiązuje pracowników administracji.
b) 8 godzin pracy dziennie obowiązuje pracowników obsługi.
c) dzienny rozkład czasu pracy dla pracowników pedagogicznych ustala kierownik zakładu.


§ 11Pora nocna obejmuje czas pomiędzy godziną 22:00 do 6:00, za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami o wynagrodzeniu.

§ 12Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy.

§ 13Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.

§ 14Przyjście do pracy pracowników administracji i obsługi potwierdzają wpisem w karcie czasu pracy.

§ 151. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż określona w umowie o pracę rozliczony jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.
2. Pracownikowi delegowanemu do innej miejscowości wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje, gdy otrzymał polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych czas pracy był kontrolowany.

IV OBOWIĄZKI PRACODAWCY1. Zakład pracy obowiązany jest zapewnić pracownikowi przydział pracy zgodnie z umową o pracę oraz dostarczyć potrzebnych do pracy narzędzi i materiałów.
2. Zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz jego podstawowymi uprawnieniami.
3. Organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy.
4. Zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bhp.
5. Terminowo i prawidłowo wypełniać wynagrodzenie.
6. Ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
7. Zaspokajać, w miarę posiadanych środków, bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników.
8. Należycie obchodzić się z pracownikami, szanować ich godność osobistą oraz sumiennie i terminowo załatwiać wnoszone przez nich lub w ich imieniu przez związki zawodowe wnioski, skargi i zażalenia.
9. Ściśle przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa pracy.

V ZAWIERANIE UMOWY O PRACĘ§ 16Pracownik nowoprzyjęty do pracy winien złożyć uprzednio w zakładzie pracy dokumenty:
 Świadectwo pracy,
 Zaświadczenie o wykorzystaniu ostatniego urlopu i zasiłku rodzinnego,
 Opinię służbową,
 Odpis świadectwa ukończenia szkoły,
 Dyplom lub inne dokumenty świadczące o wykształceniu i posiadanych umiejętnościach zawodowych,
 Fotografie,
 Zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan zdrowia pracownika jak również przydatność do wykonywania określonego zawodu,
 Podanie
 Kwestionariusz osobowy
 Dowód osobisty z adnotacją o poprzednim miejscu zatrudnienia, książeczkę ubezpieczeniową.

VI URLOPY I ZWOLNIENIA OD PRACY§ 171. Urlopy wypoczynkowe udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby zakładu pracy.
2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników, o terminie urlopu pracownika zawiadamia się nie później niż na miesiąc przed dniem jego rozpoczęcia.
3. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy (osoby uprawnionej) na karcie urlopowej.
4. Na wniosek pracownika, w wyjątkowych sytuacjach, urlop wypoczynkowy może być udzielony poza planem urlopów.
5. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu za jego zgodą w sytuacjach koniecznych dla dobra zakładu pracy.
6. Niewykorzystaną część urlopu z powodów obiektywnych – pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.
7. Urlop niewykorzystany zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca I kwartału następnego roku.
8. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

§ 181. Pracownikowi, na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny.
2. Na zasadach określonych przepisami szczegółowymi udziela się urlop bezpłatny pracownikowi:
a) w celu sprawowania osobistej opieki nad swoim dzieckiem (urlop wychowawczy),
b) dla umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora,
c) podejmującemu naukę w formach pozaszkolnych, studiach, bez skierowania pracodawcy,
d) skierowanemu do pracy za granicą, na okres skierowania,
e) na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika.

§ 19W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy:
1. W celu wykonywania zadań lub czynności:
a) ławnika w sądzie
b) członka komisji pojednawczej,
c) obowiązku świadczeń osobistych,
d) wykonywanie powszechnego obowiązku obrony,
e) stawiania się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, sądu pracy,
f) przeprowadzenie badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych, jeśli nie jest możliwe przeprowadzenie badań w czasie wolnym od pracy.
2. W celu występowania w charakterze:
a) biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń,
b)strony lub świadka w postępowaniu przed komisją pojednawcza.

§ 20Pracownikom pełniącym funkcję wykładowców w szkołach zawodowych, w szkołach wyższych przysługuje zwolnienie od pracy na czas niezbędny do prowadzenia zajęć, w wymiarze nieprzekraczającym 6 godzin tygodniowo lub 24 w miesiącu, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 211. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela pracodawca, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia.
2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia.

§ 22Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy za czas obejmujący:
1. 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy,
2. 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

§ 231. Pracownicy (również pracownikowi) wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2. Ponadto pozostają w mocy szczególne uprawnienia pracowników do innych zwolnień z pracy i urlopów okolicznościowych przewidzianych przez obowiązujące przepisy.

VII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA§ 24Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

§ 25Pracodawca jest zobowiązany:
1. Zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej.
2. Prowadzić systematycznie szkolenie pracowników w zakresie bhp.
3. Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
4. Kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie.
5. Wydać pracownikowi, przed rozpoczęciem pracy, odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.

§ 26Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu z zakresu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, podlegają także szkoleniom okresowym.

§ 271. Pracownikom przydzielane są nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem.
2. Pracownikom przydzielane są środki higieny osobistej w ilości i na zasadach ustalonych w zakładowej tabeli norm przydziału środków higieny osobistej.

§ 28W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

§ 28 aInstrukcja o ryzyku zawodowym, które wiążę się z wykonywana pracą, przekazywana będzie podczas szkoleń bhp.
VIII OCHRONA PRACY KOBIET§ 29Kobiecie zakazane jest ręczne dźwiganie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:
a) 12 kg – przy pracy stałej
b) 20 kg – przy pracy dorywczej

§ 301. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej
2. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
3. Kobiety opiekujące się dziećmi w wieku do 4 lat nie wolno bez jej zgody zatrudnić w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

§ 311. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczonych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda.


IX WYPŁATA WYNAGRODZENIA§ 32Pracownikom przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednio do wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości pracy.

§ 33Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie określonym przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.


§ 34Szczegółowe zasady wynagrodzenia, przyznawania dodatków i premii określa zakładowy regulamin wynagrodzenia.

§ 34 aTermin wypłaty wynagrodzenia ustala się na dzień 28 każdego miesiąca i wypłaca się na ROR – po uprzednim wyrażeniu zgody przez pracownika.

X WYRÓŻNIENIA I NAGRODY§ 35Za przejawianie inicjatywy w pracy, uzyskanie szczególnych osiągnięć i efektów w pracy mogą być przyznane następujące wyróżnienia:
a) gratyfikacja pieniężna
b) awans na wyższe stanowisko.

§ 36Opuszczenie całości lub części dnia pracy, bez uprzedniego zwolnienia przez pracodawcę, usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności:
1. Wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy pracownika lub izolacja z powodu choroby zakaźnej,
2. Wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki,
3. Okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8,
4. Nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy,
5. Konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach do 8 godzin od zakończenia podróży, jeżeli warunki odbywania tej podróży uniemożliwiły odpoczynek nocny.

§ 371. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien uprzedzić swego przełożonego.
2. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy.
3. W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany zawiadomić zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym dniu nieobecności, nie później jednak niż w dniu następnym, osobiście, przez inne osoby lub za pośrednictwem poczty. W tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.
4. W razie nieobecności w pracy w związku z:
a) niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźnej,
b) chorobą członka rodziny pracownika, wymagającą sprawowania przez pracownika osobistej opieki, pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczając przełożonemu zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.

§ 381. Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nieusprawiedliwiona należy do pracodawcy lub osoby przez nią wyznaczonej.
2. Pracownik stawiający się do pracy po okresie nieobecności jest obowiązany niezwłocznie podać przyczynę nieobecności na piśmie.

§ 39W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nie przestrzegania ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:
1. Spóźnia się do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy bez usprawiedliwienia,
2. Stawia się do pracy w stanie po użyciu alkoholu,
3. Używa alkohol w czasie pracy,
4. Wykonuje polecenia w sposób niezgodny z otrzymanymi od przełożonych wskazówkami,
5. Wykazuje obraźliwy lub lekceważący stosunek do przełożonych i współpracowników,
6. Nie przestrzega tajemnicy służbowej. Mogą być stosowane kary:
a) kara upomnienia,
b) kara nagany,
c) zwolnienie z pracy z zachowaniem warunków wypowiedzenia,
d) zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia.

§ 401. Jeżeli stosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaranie wnieść sprzeciw.
2. Udzielone pracownikowi kary dyscyplinarne podlegają zatarciu po upływie roku nienagannej pracy w zakładzie.

§ 41Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - może być zastosowana również kara pieniężna.

§ 42Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiętnej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń zaliczek pieniężnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych.

§ 431. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

§ 441. Kary stosuje Dyrektor i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika.
2. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
3. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika.

Regulamin ogłoszono w dniu 18 listopada 1996r.
Data powstania: środa, 3 wrz 2003 14:19
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2003 14:47
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 10695 razy