BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej za okres od 28 listopada 2008 r. do 30 grudnia 2008 r.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywałem zadania kierownika Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, realizowałem uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie
i w granicach upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:
1. Podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą
w zakresie przygotowania projektów uchwał,
które były przedmiotem ponadplanowej
i są w porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
2. Wydawałem akty normatywne, tj. zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących:
1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2008 r.,
2) powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej do oceny zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Biała Piska.
Komisja działająca pod przewodnictwem Zastępcy Burmistrza Białej Piskiej, w składzie sześcioosobowym, rozpoczęła pracę i wykonuje zadania w zakresie planowania przestrzennego na terenie Gminy Biała Piska wynikające z ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Jako kierownik jednostki organizacyjnej gminy Biała Piska wydałem zarządzenia w sprawach dotyczących:
1)powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Udzielenie w 2008 r. kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 2 900 000 zł”.
2) powołania komisji do ponownego ustalenia normy paliwa dla ciągnika rolniczego Urzędu Miejskiego
w Białej Piskiej typu Zefir 85 we współpracy
z zamiatarką,
3) powołania komisji do odbioru prac budowlanych realizowanych w okresie od 28 listopada do
30 grudnia 2008 r.

Informuję Państwa, że w okresie sprawozdawczym:

1. Zakończono remonty świetlic wiejskich
w miejscowościach: Nowe Drygały, Radysy, Sokoły Jeziorne, Świdry Kościelne, Kowalewo, Bełcząc, Szkody, Pogorzel Wielka.
2. Zakończono budowę systemów ogrzewania kominkowego w świetlicach wiejskich
w gminie Biała Piska. Ogrzewanie zostało wykonane w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Nowe Drygały, Radysy, Sokoły Jeziorne, Świdry Kościelne, Kowalewo, Bełcząc, Szkody, Pogorzel Wielka.
3. Trwają roboty budowlane polegające na remoncie chodników na ulicach : Batorego, Słowackiego, Witosa, Mazurskiej, Warmińskiej oraz remonty placów postojowych przy ul. Moniuszki
i Warmińskiej w Białej Piskiej.
4. Zakupiono 125 opraw oświetlenia ulicznego.
5. Zakończono przebudowę oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Szkody,
6. Zakończono montaż 154 szt. okien
w technologii pcv w budynkach komunalnych będących własnością gminy Biała Piska
7. Wykonano kosztorysy inwestorskie dotyczące remontów świetlic wiejskich
w miejscowościach: Kumielsk, Ruda, Cibory, Sulimy, Kózki, Skarżyn, Kożuchy, Rakowo Małe, Orłowo, Kruszewo,
8. W trakcie realizacji dokumentacja dotycząca:
 modernizacji fontanny zlokalizowanej przy ul. Plac Mickiewicza miejscowości Biała Piska
 budowy drewnianych wiat przy świetlicach wiejskich zlokalizowanych w Pogorzeli Wielkiej, Sulimach, Orłowie,
 budowy placów zabaw w miejscowościach: Nowe Drygały, Kowalewo, Kaliszki, Kożuchy, Rakowo Małe, Orłowo, Kruszewo, Sokoły Jeziorne, Świdry Kościelne, Szkody, Szymki, Monety, Biała Piska (osiedle Witosa), Biała Piska (osiedle robotnicze)
9. Wykonano dokumentację projektową dotyczącą:
 zagospodarowania terenów rekreacyjnych wokół stawu w Białej Piskiej wraz z oczyszczeniem
i umocnieniem nabrzeży,
 zagospodarowania plaży wraz z budową pomostu drewnianego nad Jeziorem Roś
w miejscowości Ruda,
 budowy świetlic wiejskich w miejscowościach: Komorowo, Kaliszki, Szymki,
 inwentaryzacji budynku byłego przedszkola w Drygałach.

Ponadto dokonano sprzedaży, w formie zawartych aktów notarialnych, 5 lokali mieszkalnych położonych w budynkach dwu i wielorodzinnych
w Nowych Drygałach, Guzkach, Bemowie Piskim
i w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 21 A.

Sporządzono wykazy na sprzedaż:
< 4 lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielorodzinnych w Bemowie Piskim przy
ul. Lipowej 91, w Białej Piskiej przy ul. Mickiewicza 23, ul. Krótkiej 1 i ul. Targowej 1,
< 3 nieruchomości niezabudowanych, tj. 2 działek rolnych położonych w Białej Piskiej przy
ul. Słonecznej i w Szkodach w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
i 1 nieruchomości położonej w Białej Piskiej przy ul. Słonecznej na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wydano 5 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych.

Trwa zakładanie Ksiąg Wieczystych na nieruchomości stanowiące drogi gminne – przygotowywane są wnioski o założenie Ksiąg Wieczystych ( ostatnia transza ) na
10 obrębów wiejskich.

W zakresie windykacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów dokonano aktualizacji
i naliczono opłatę roczną osobom fizycznym nabywającym mieszkania od Spółdzielni Mieszkaniowej w Białej Piskiej.

W zakresie zadań z gospodarki łowieckiej:
a) Zorganizowano i przeprowadzono na wniosek poszkodowanego rolnika mediację
o wysokość odszkodowania.
b) Pozytywnie zaopiniowano wnioski przedłożone przez Koła Łowieckie w sprawie zwiększenia odstrzałów przez Nadleśnictwa na zwierzynę leśną – dziki.

W zakresie gospodarki leśnej i ochrony przyrody:
a) Sprawdzono zasadność złożonych podań o wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu: w Pogorzeli Wielkiej, Kowalewie, Konopkach, Rakowie Małym i Białej Piskiej,
b) Opracowano 11 decyzji w sprawie usunięcia drzew,
c) Skierowano 5 wniosków do Starostwa Powiatowego w Piszu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Biała Piska.

W analizowanym okresie zatrudnienie w niżej wymienionych formach zatrudnienia uzyskało:
1.w ramach robót publicznych – 77 osób,
2.w ramach prac interwencyjnych na ½ etatu – 24
osoby,
3.w ramach prac interwencyjnych na pełny etat – 1
osoba,
4.w ramach stażu absolwenckiego – 14 osób,
5. w ramach przygotowania zawodowego – 2 osoby,
6. w ramach prac społeczno – użytecznych – 100
osób.
Łączne zatrudnienie w wyżej wymienionym okresie to 218 osób.

Łączna kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym to suma 55 652,11zł, z tego zarządcom wypłacono kwotę 43.833, 83 zł, ryczałt – 11 818, 28 zł, suma wynikająca z decyzji wydanych w ww. okresie to 6895,77zł.

Przygotowano terminarz choinek noworocznych dla dzieci z terenu gminy Biała Piska w 2009 r. Termin choinek zostanie połączony z datą oddania do użytku nowo wyremontowanych świetlic wiejskich
i zostanie podany po 01 stycznia 2009 r. Choinki noworoczne dla dzieci odbędą się w następujących miejscowościach:
1. Bełcząc ( z udziałem dzieci z Danowa
i Komorowa),
2. Kożuchy ( z udziałem dzieci z Pawłocina
i Kożuch Małych),
3. Kruszewo ( z udziałem dzieci z Lis i Konopk),
4. Ruda ( z udziałem dzieci z Orłowa, Oblewa, Zabielnego i Giętkie)
5. Zalesie ( z udziałem dzieci z Myszek i Dmus),
6. Bemowo Piskie,
7. Szkody ( z udziałem dzieci z Kózek, Kolonii Szkody i Radys).

Jak Państwu wiadomo, tradycyjnie w okresie przedświątecznym, mieszkańcy Miasta i Gminy Biała Piska, radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i innych jednostek wzięli udział w spotkaniach opłatkowych. Wszystkich, którzy skorzystali z zaproszenia serdecznie dziękuję za udział w spotkaniach opłatkowych.

Jednocześnie informuję, że w dniu 31 grudnia 2008 r. (środa) godz. 24.00 w Białej Piskiej odbędzie się pokaz sztucznych ogni. Na ten cel gmina Biała Piska przeznaczyła niewielkie środki finansowe.

Informuję, że prowizorium budżetowe gminy na 2009 r. przewiduje fundusz reprezentacyjny w kwocie 12 tys. zł. Jak Państwu wiadomo gmina Biała Piska ma podpisane umowy partnerskie o współpracy
z gminami Eggebek i Oeversee w Niemczech. W celu godnego przyjęcia delegacji gmin niemieckich, projekt budżetu na 2009 r. zabezpiecza środki finansowe na ww. cel.

Ponadto miejscowy Oddział Ratownictwa Medycznego otrzymał nową karetkę. W tym miejscu Dyrektorowi SP ZOZ w Piszu P.Markowi Skarzyńskiemu przekazuję serdeczne podziękowania za dobrą dotychczasową współpracę.

Wszystkim Państwu i Państwa rodzinom, sąsiadom, znajomym na nadchodzący Nowy 2009 Rok życzę spełnienia wszelkich marzeń, pełnego optymizmu, wiary i nieustających Łask Bożych.
Żebyście każdego dnia Nowego Roku spotykali na swojej drodze życzliwych ludzi i by nie opuszczała Was miłość najbliższych. Niech w Państwa rodzinach panuje zgoda i dostatek. Niech nie zabraknie dobrego zdrowia i pomyślności wszelakiej.
Niech Nowy 2009 Rok pozwoli na realizację zamierzeń, stanie się impulsem rozwoju
i wzmocni potencjał intelektualny, kulturowy
i gospodarczy gminy – na miarę historycznych
i współczesnych tradycji.
Niech się spełnia dobro, niech spływa na Państwa szczęście, radość i pomyślność.
Szczęśliwego Nowego Roku!

Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski
Data powstania: poniedziałek, 5 sty 2009 11:00
Data opublikowania: poniedziałek, 5 sty 2009 14:14
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:27
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1545 razy