BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej za okresod 30 października 2008 r. do 27 listopada 2008 r.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywałem zadania kierownika Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, realizowałem uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie
i w granicach upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:
1.podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą
w zakresie:
1) przygotowania projektów uchwał, które są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej,
2) wystąpiłem z wnioskiem o zwołanie ponadplanowej Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1682 N Bełcząc – Danowo- droga
krajowa Nr 58 (Świdry) od km 4+640 do km 7+240 odcinek Cibory - droga krajowa Nr 58 ( Świdry) oraz zezwolenia na zaciągnięcie zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustalaną w budżecie Gminy Biała Piska na 2008 r.
2.wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących:
1) zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na 2008 r.,
2) upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
3) przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Biała Piska na 2009 r. Projekt uchwały wraz
z objaśnieniami, prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego oraz informacją o stanie mienia komunalnego w terminie do dnia
15 listopada 2008 r. został przekazany Radzie Miejskiej w Białej Piskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, a w dniu dzisiejszym zostaną Państwu przedstawione założenia prowizorium budżetowego gminy Biała Piska na 2009 r.,
3. jako kierownik jednostki organizacyjnej gminy Biała Piska, na wniosek mieszkańców Sołectwa Lipińskie, wydałem zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyżej wymienionego sołectwa. Społeczność Sołectwa Lipińskie zdecydowała
o wyborze nowego sołtysa w osobie P. Doroty Staniszewskiej, którą witam w gronie przewodniczących jednostek pomocniczych gminy Biała Piska. Byłemu sołtysowi P. Henrykowi Lenda serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę.

Informuję, że komisja konkursowa ds. wyboru kandydata na stanowisko podinspektora
ds. planowania przestrzennego, w ogłoszonym po raz drugi konkursie na to stanowisko, dokonała wyboru kandydata na ww. stanowisko urzędnicze.
O wyniku pierwszego konkursu,
tj. braku rozstrzygnięcia m.in. z uwagi na nieudokumentowanie przez kandydatów pewnego doświadczenia zawodowego, informowałem już Państwa na poprzednich obradach sesji.
Na powtórne ogłoszenie o konkursie odpowiedział jeden kandydat, który spełnił wymagania określone ogłoszeniem o konkursie, poddał się procedurze konkursowej i decyzją komisji został wytypowany jako kandydat na stanowisko podinspektora ds. planowania przestrzennego. P. Wojciech Sakowski będzie zatrudniony na tym stanowisku urzędniczym od dnia 01 grudnia 2008 r.

W okresie sprawozdawczym:
1. Zakończono roboty budowlane polegające ma budowie ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ulicami Moniuszki i Sikorskiego w Białej Piskiej. Zakres prac obejmuje: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie parkingu, wykonanie oznakowania, remont kładki dla pieszych.
2. Zakończono budowę placów zabaw
w miejscowościach: Bełcząc, Kumielsk, Skarżyn, Komorowo, Pogorzel Wielka, Bemowo Piskie. Place zabaw zostały wykonane przez producenta urządzeń Zabawowych firmę INTER-FLORA Sp. z o.o.
W wyposażeniu placów zabaw znajdują się między innymi: słupki do siatkówki, piaskownica, drążki do akrobacji, huśtawki, sprężynowce, huśtawki wagowe, karuzela i duży zestaw zabawowy
z metalową zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową.
3. Trwają prace budowlane systemów ogrzewania kominkowego w świetlicach wiejskich
w gminie Biała Piska. Ogrzewanie zostanie wykonane w świetlicach wiejskich
w miejscowościach: Nowe Drygały, Radysy, Sokoły Jeziorne, Świdry Kościelne, Kowalewo, Bełcząc, Szkody, Pogorzel Wielka. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania grudzień 2008 r.
4. Zakończono budowę kładki dla pieszych zlokalizowanej w Parku Miejskim w Białej Piskiej.
5. Trwają remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Kowalewo, Radysy i Bełcząc. Przewidywany termin zakończenia prac grudzień 2008 r.
6. Rozstrzygnięto zapytania ofertowe na:
 Dostawę kompletnych opraw oświetlenia ulicznego wraz z lampami.
 Remont świetlicy w Bemowie Piskim (prace remontowe już rozpoczęto).
7. Rozstrzygnięto przetargi na:
 Remont chodników na ulicach : Batorego, Słowackiego, Witosa, Mazurskiej, Warmińskiej oraz remonty placów postojowych przy ul. Moniuszki i Warmińskiej w Białej Piskiej”.
 Dostawę i wymianę stolarki okiennej
i drzwi balkonowych w obiektach gminnych Gminy Biała Piska. Podpisano umowę z firmą GROT -2 Beata Olszewska Wymiana okien w realizacji. Planowane zakończenie wymiany okien 20.12.2008 r.
8. Złożono wniosek do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie o dofinansowanie remontu drogi gminnej w miejscowości Pawłocin ( długość ok. 1500 m) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

Z zakresu spraw statystyki rolniczej :
 Dokonano szacowania plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w układzie całej gminy, tj.:
 szacunek wynikowy trzech zbóż, ziemniaków, okopowych, pastewnych i pozostałych upraw na gruntach ornych.
 szacunek powierzchni plonów i zbiorów
z łąk trzeci pokos w przeliczeniu na siano.
 szacunek powierzchni, plonów i zbiorów upraw ogrodniczych i sadowniczych
w gospodarstwach indywidualnych - szacunek wynikowy

W zakresie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w dalszym ciągu aktualizowana jest ewidencja
o nowych użytkownikach wieczystych, tj. o osoby fizyczne ze Spółdzielni Mieszkaniowej po uzyskaniu własności lokalu mieszkalnego.
W zakresie gospodarki leśnej i ochrony przyrody analizowano i załatwiano podania o wycinkę drzew będących własnością osób fizycznych.
W formie zawartych aktów notarialnych sprzedano:
1.cztery nieruchomości niezabudowane położone
w Białej Piskiej przy ul. Cichej i ul. Sportowej oraz
w Drygałach przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Zielonej.
2.dwa lokale mieszkalne w budynkach wielolokalowych położone w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki i Konopnickiej.

Od Nadleśnictwa w Drygałach wykupiono lokal użytkowy – świetlicę wiejską w Zalesiu.

Sporządzono wykazy na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych
w Drygałach przy ul. Kościuszki.

Wydano 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych.

Przygotowano dokumentację do zawarcia aktów notarialnych dla 5 lokali mieszkalnych.

Nadal trwa zakładanie Ksiąg Wieczystych na nieruchomości stanowiące drogi gminne - zostały złożone wnioski o założenie Ksiąg Wieczystych na
4 obręby wiejskie.

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania własne gminy i z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, wynikające z bieżącej pracy, jak
i przekazywane doraźnie, a także wykonywano uchwały organu stanowiącego gminy.

W analizowanym okresie, w ramach umów
z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu, zatrudnienie uzyskało:
 40 osób w ramach robót publicznych,
 25 osób na ½ etatu w ramach prac interwencyjnych,
 100 osób w ramach prac społeczno – użytecznych,
 12 stażystów,
 3 osoby w ramach przygotowania zawodowego.
Łączna liczba zatrudnionych to 170 osób.

Informuję, z uwagi na liczne sygnały od producentów mleka oraz w oparciu o własne obserwacje
w zakresie drastycznego spadku cen mleka
i pogłębiającą się dekoniunkturę w branży mleczarskiej zaplanowałem na dzień 02 grudnia 2008 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej (siedziba Referatu Robót Publicznych i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej), spotkanie z rolnikami gminy Biała Piska – członkami Spółdzielni Mleczarskiej ,,Ostrołęka”
w Ostrołęce i Spółdzielni Mleczarskiej ,,MLEKPOL”
w Grajewie. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni Panowie Prezesi wyżej wymienionych spółdzielni.
Zapraszam Państwa Sołtysów do udziału w spotkaniu i jednocześnie proszę o powiadomienie mieszkańców swoich sołectw o możliwości uczestnictwa w debacie poświęconej omówieniu m.in. następujących zagadnień:
1. Oceny sytuacji rynku mleka
z perspektywy działań podejmowanych przez spółdzielnie mleczarskie skupiające dostawców mleka z gminy Biała Piska.
2. Przewidywanych kierunkach i możliwościach rozwoju spółdzielczości mleczarskiej.
3. Kwotowaniu produkcji mleka
w kontekście funkcjonowania spółdzielni mleczarskich.


Burmistrz Białej Piskeij
Ryszard Sławomir Szumowski

Data powstania: poniedziałek, 1 gru 2008 10:03
Data opublikowania: poniedziałek, 1 gru 2008 10:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:27
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1592 razy