BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej za okres od 30 wrzesień 2008 r. do 30 października 2008 r.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywałem zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:
1. podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
2.wydawałem akty normatywne m.in. w sprawie:
1) zmiany budżetu gminy na 2008 r.,
2) powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla rodziców uczniów. Do zadań 6 - cio osobowej komisji należy m.in. wstępna kwalifikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego pod względem spełniania kryteriów uprawniających do otrzymania pomocy materialnej oraz przedstawienie propozycji wysokości stypendiów i zasiłków w indywidualnych sprawach,
3) podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej
Piskiej. Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/295/2008 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy Biała Piska kapitał zakładowy Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej został podwyższony o 55 tys. zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Wszystkie nowe udziały w kapitale zakładowym o łącznej wartości nominalnej 55 tys. zł. objęła gmina Biała Piska.
3. jako kierownik jednostki organizacyjnej gminy Biała Piska wydawałem akty normatywne w sprawach dotyczących:
1) ogłoszenia konkursu na stanowisko podinspektora ds .planowania przestrzennego.
Jak Państwu wiadomo poprzedni konkurs na stanowisko inspektora ds. planowania
przestrzennego został zakończony na I etapie postępowania konkursowego z uwagi na to, że kandydaci nie udokumentowali pewnego doświadczenia zawodowego w zakresie planowania przestrzennego, co było wymaganiem niezbędnym podanym w ogłoszeniu o konkursie i określonym zakresem zadań przewidzianych do wykonywania na stanowisku inspektora ds. planowania przestrzennego i tym samym nie zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu. Stosownym zarządzeniem powołałem komisję konkursową. Trwa postępowanie konkursowe na w/w stanowisko urzędnicze,
2)przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów,
3)upoważnienia dyrektorów szkół, w których funkcjonują stołówki szkolne, do udzielania
zwolnień rodziców ucznia z całości lub części opłat ponoszonych za korzystanie z posiłków;
4)powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Remont chodników na ulicach: Batorego, Słowackiego, Witosa, Mazurskiej, Warmińskiej oraz remonty placów postojowych przy ul. Moniuszki i Warmińskiej w Białej Piskiej.
W okresie sprawozdawczym:
1.zakończono remont drogi gminnej od drogi krajowej nr 58 do wsi Komorowo. Zakres robót obejmował roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie nawierzchni żwirowej oraz plantowanie skarp i korony nasypów.
2.Zakończono przebudowę oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowościach: Pogorzel Wielka, Oblewo, Lipińskie, Szkody, Biała Piska. Prace polegały na wykonaniu uproszczonej dokumentacji projektowej niezbędnej do dokonania zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Piszu, dokonaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz montażu opraw, przewodów oświetlenia ulicznego i niezbędnego osprzętu.
3.Trwają roboty budowlane polegające ma budowie ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ulicami Moniuszki i Sikorskiego w Białej Piskiej. Zakres prac obejmuje: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie parkingu, wykonanie oznakowania, remont kładki dla pieszych.
4.Rozpoczęto budowę placów zabaw w miejscowościach: Bełcząc, Kumielsk, Skarżyn, Komorowo, Pogorzel Wielka, Bemowo Piskie. Place zabaw zostaną wykonany przez producenta urządzeń zabawowych firmę INTER-FLORA Sp. z o.o. Wśród urządzeń zabawowych znajdą się między innymi: słupki do siatkówki, piaskownica, drążki do akrobacji, huśtawki, sprężynowce, huśtawki wagowe, karuzela i duży zestaw zabawowy
z metalową zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową.
5.Rozpoczęto budowę systemów ogrzewania kominkowego w świetlicach wiejskich
w gminie Biała Piska. Ogrzewanie zostanie wykonane w świetlicach wiejskich
w miejscowościach: Nowe Drygały, Radysy, Sokoły Jeziorne, Świdry Kościelne, Kowalewo, Bełcząc, Szkody, Pogorzel Wielka. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania grudzień 2008 r.
6.Rozpoczęto roboty budowlane polegające na budowie kładki dla pieszych zlokalizowanej w Parku Miejskim w Białej Piskiej.
7.Zakupiono nową zamiatarkę uliczną typu ZMC 2.0 przystosowaną do pracy z ciągnikiem (producent Pronar Narew).
8.Zakupiono przyczepę ciągnikową o ładowności do 4,5 t. firmy Birawit.
9.Zlecono wykonanie (w technologii drewnianej z zachowaniem proporcji, podziału, ilości skrzydeł i szczeblin) oraz montaż 22 szt. okien w budynkach będących własnością gminy Biała Piska. Okna zostaną wykonane i zamontowane wg zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie – Delegatura Ełk.
10.Podpisano umowę wstępną dotyczącą indywidualnego projektu pt. „Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich” W ramach przedmiotowego projektu przewiduje się wykonanie:
 Budowy kanalizacji sanitarnej Bemowo Piskie - Drygały, dł. sieci 6,6 km.
 Budowy kanalizacji sanitarnej Sulimy, dł. sieci 1,4 km.
 Budowy kanalizacji sanitarnej Nowe Drygały, dł. sieci 1,4 km.
 Modernizacji oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej.
 Budowy kanalizacji sanitarnej Komorowo, dł. sieci 1,3 km.
 Budowy kanalizacji sanitarnej Kumielsk – Szkody - Radysy, dł. sieci 12,5 km.
 Modernizacji stacji uzdatniania wody w Białej Piskiej.
Szacowany budżet Projektu:
 szacunkowe maksymalne całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą 12 527 946 PLN
 wkład własny Beneficjenta w realizację Projektu wynosi 2 505 589 PLN
 wysokość dofinansowania ze środków Programu wynosi maksymalnie 10 022 357 PLN
11. Przygotowano i rozstrzygnięto przetarg na wymianę stolarki okiennej w budynkach będących własnością gminy Biała Piska.
12. Przygotowano i ogłoszono przetargi oraz zapytania ofertowe na:
 Remont chodników na ulicach : Batorego, Słowackiego, Witosa, Mazurskiej, Warmińskiej oraz remonty placów postojowych przy ul. Moniuszki i Warmińskiej w Białej Piskiej”.
 Dostawę kompletnych opraw oświetlenia ulicznego wraz z lampami.
13.Za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Piszu został złożony do Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych wniosek o dofinansowanie zakupu i montażu windy pasażerskiej w budynku Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej.
Decyzją pełnomocników PFRON zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł. na likwidację barier architektonicznych – montaż windy z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej.
14.Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie został zarekomendowany do dofinansowania wniosek na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska. Wniosek złożono w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach”.Działanie 9.1.2 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych . Tytuł projektu ,,Dajmy szansę wsi – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w Gminie Białe Piska”. Wnioskowana kwota dofinansowania 290.400,00 zł. Instytucja wdrażająca Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nadal trwa procedura przejęcia na własność gminy Biała Piska od Agencji Nieruchomości Rolnych terenów pod boiska sportowe w 11 miejscowościach gminnych. Dotychczas zostały podjęte uchwały
w sprawie nabycia gruntów oraz uchwały zobowiązujące gminę do realizacji inwestycji polegającej na urządzeniu tych terenów pod boiska. Ponadto są wydawane decyzje o warunkach zabudowy, które będą stanowiły załączniki do wniosku o nieodpłatne przekazanie tych gruntów na własność gminy.

Ponadto przygotowywane są tereny pod budowę
3 świetlic w: Szymkach, w Komorowie
i w Kaliszkach. W Szymkach na ten cel jest zarezerwowany własny teren gminny,
w pozostałych miejscowościach będą pozyskane na warunkach podanych powyżej grunty
z Agencji Nieruchomości Rolnych.

W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu w okresie sprawozdawczym, Urząd Miejski w Białej Piskiej zatrudniał:
» 39 osób w ramach robót publicznych,
» 1 osobę w ramach prac interwencyjnych na pełny etat i 24 osoby na ½ etatu,
» 11 osób w ramach stażu,
» 3 osoby w ramach przygotowania zawodowego,
» 98 osób w ramach prac społeczno – użytecznych.
Łączne zatrudnienie w tym okresie znalazły 152 osoby.

W dniach od 30 września do 30 października 2008 r. przeprowadzono rejestrację przedpoborowych (mężczyzn) rocznik 1990.

Z zakresu spraw statystyki rolniczej w 16 gospodarstwach losowo wybranych ustalono wysokość plonów ziemniaka, plonów z użytków zielonych i innych roślin pastewnych, a także ustalono szacunkowy wynik III plonów i zbiorów głównych ziemiopłodu w gospodarstwach rolnych uzyskanych w 2008 roku.

W zakresie gospodarki rolnej, leśnej i ochrony środowiska:
1. sporządzano umowy dzierżawy na grunt pod garaż i z przeznaczeniem na działki warzywne,
2. wydano 7 decyzji na wycinkę drzew będących własnością osób fizycznych.

W związku z drastycznym spadkiem cen mleka wystosowałem apel do Parlamentarzystów Województwa Warmińsko – Mazurskiego o interwencję i podjęcie natychmiastowych działań mających na celu przeciwdziałanie systematycznie powtarzającemu się kryzysowi w branży mleczarskiej, a w konsekwencji czego zapobieżenie upadkowi wielu producentów mleka.

Sprzedaż nieruchomości w formie zawartych aktów notarialnych przedstawia się następująco:
1. sprzedano dwa lokale mieszkalne na rzecz najemców,
2. sprzedano nieruchomość niezabudowaną położoną w Orłowie na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Białej Piskiej i nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, położoną
w Drygałach przy ul. Zielonej.

Sporządzono wykazy na sprzedaż 6 lokali mieszkalnych położonych w Białej Piskiej, Bemowie Piskim i w Guzkach.

Wydano 2 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych.

Przygotowano dokumentacje do zawarcia aktów notarialnych na 5 lokali mieszkalnych,
3 na nieruchomości niezabudowane i 1 budynek mieszkalny jednorodzinny.

Nadal trwa zakładanie Ksiąg Wieczystych na nieruchomości stanowiące drogi gminne - zostały złożone wnioski o założenie Ksiąg Wieczystych na 7 obrębów wiejskich.
W okresie sprawozdawczym w Białej Piskiej przeprowadzono:
1.badania mammograficzne, cytologiczne, pomiar ciśnienia krwi i poziomu cukru. Wszystkim
Paniom, które skorzystały z zaproszenia na badania i osobom zaangażowanym w przeprowadzenie tzw. ,,Białej Soboty” serdecznie dziękuję.
2.II Turniej Gmin Powiatu Piskiego, który odbył się
w minioną niedzielę.
W związku ze zbliżającą się 90 rocznicą Święta Niepodległości zapraszam Państwa do licznego udziału w uroczystych obchodach Święta w dniu
11 listopada o godz. 11.00.
Data powstania: środa, 5 lis 2008 10:01
Data opublikowania: środa, 5 lis 2008 10:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:27
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1575 razy