BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

KADRA KIEROWNICZA URZĘDU

W Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Piskiej zostały utworzone następujące stanowiska kierownicze:
 • Zastępca Burmistrza Białej Piskiej,
 • Sekretarz Gminy pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu,
 • Skarbnik Gminy pełniąca jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Finansowego Urzędu,
 • Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami,
 • Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji,
 • Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości,
 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.


  DO WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ KIEROWNIKÓW NALEŻY:

  1. współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji,
  2. kierowanie referatem w sposób zapewniający optymalną realizację jego zadań,
  3. opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia sprawozdań i analiz dotyczących działalności kierowanej komórki,
  4. udzielanie pracownikom instruktażu oraz pełnienie nadzoru nad właściwym wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych,
  5. egzekwowanie przestrzegania przez pracowników Regulaminu Pracy i obowiązujących przepisów,
  6. stosowanie racjonalnych form i metod pracy oraz dążenie do zapewnienia właściwej atmosfery współżycia w kierowanych zespołach pracowniczych,
  7. przedkładanie przełożonym informacji i wniosków nowych inicjatyw,
  8. opracowywanie wniosków w sprawach osobowych, projektów zakresów czynności oraz tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników i doskonalenia ich pracy,
  9. zwalczanie nadużyć, przestrzeganie zasad ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  10. zapewnienie przestrzegania tajemnicy służbowej, państwowej i skarbowej,
  11. przedkładanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrzowi Miasta i Gminy.


  KIEROWNICY SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA DZIAŁALNOŚĆ KOMÓREK, KTÓRYMI KIERUJĄ A W SZCZEGÓLNOŚCI:

  1. pełne, terminowe i prawidłowe wykonywania ustalonych zadań,
  2. prawidłowość oraz celowość podejmowanych decyzji i podpisywania dokumentów,
  3. racjonalne gospodarowanie środkami,
  4. inicjowanie nowych technologii i organizacji pracy,
  5. zapewnienie zespołom pracowniczym odpowiednich warunków pracy,

  Przekazywanie przez kierownika części uprawnień i obowiązków nie zwalnia go od odpowiedzialności za nadzór nad pracą osoby przejmującej te uprawnienia i obowiązki.
Data powstania: czwartek, 28 sie 2003 14:48
Data opublikowania: czwartek, 28 sie 2003 14:51
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 13453 razy