BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej za okres od 03 września 2008 r. do 30 września 2008 r.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywałem zadania kierownika Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, realizowałem uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie
i w granicach upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:
1.podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą
w zakresie przygotowania projektów uchwał, które są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
2.wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących:
1)opracowania materiałów dotyczących projektu budżetu Gminy Biała Piska na 2009 r.
Do przygotowania prowizorium budżetowego gminy Biała Piska na 2009 r. przyjęto następujące wskaźniki i założenia:
» planowane wydatki na rok 2009 uwzględniają prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,9 %.
» Uwzględniono wzrost planowanego średniorocznego wynagrodzenia o wskaźnik 8 %.
» Podstawą naliczenia odpisu przypadającego na pracownika na fundusz świadczeń socjalnych jest prognozowana kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej pomniejszona o potrącone od wynagrodzenia składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe w drugim półroczu 2008 r.
» Podstawą planowania wynagrodzeń osobowych
i odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli jest ustawa Karta Nauczyciela
i zatwierdzone plany organizacyjne na rok 2008/2009.
» Na podstawie wytycznych przekazanych przez odpowiednie organy administracji rządowej zostaną zaplanowane zadania z zakresu administracji rządowej.
Podstawą kalkulacji planowanego budżetu po stronie dochodów jest realne ustalenie przewidywanego wykonania w roku 2008, wykorzystanie wszystkich możliwych źródeł dochodów w celu pozyskania środków do budżetu, określenie stawek podatków, opłat z uwzględnieniem zmian na 2009 r. oraz pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
Projekt planu wydatków opracowywany jest w oparciu o:
» prognozy cen w roku budżetowym,
» przewidywany wzrost stanu zatrudnienia w roku budżetowym,
» wynagrodzenia obowiązujące w roku poprzedzającym rok budżetowy oraz ich planowany wzrost.
W terminie do dnia 25 października 2008 r. zostanie opracowane zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu, które po weryfikacji i ustaleniu ostatecznej wersji projektu budżetu Gminy Biała Piska na 2009 rok zostanie przekazane Radzie Miejskiej w Białej Piskiej
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
2) Wydałem zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Białej Piskiej.
Zmiana polegała na przesunięciu etatu w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej. Informuję, że po odejściu na emeryturę
P. Bożenny Lasota zatrudnionej dotychczas
w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej na stanowisku księgowości budżetowej nastąpił nowy podział zadań i obowiązków.
W referacie tym wprowadzono także komputerowy system księgowości budżetowej. W związku z czym nie dokonano nowej obsady tego stanowiska,
a pozyskany etat został przeniesiony do Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy celem wzmocnienia etatowego tego referatu, a tym samym pełnej realizacji zadań przypisanych temu referatowi.
3.Wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej gminy Biała Piska m.in. w sprawach dotyczących:
1) ogłoszenia konkursu na stanowisko inspektora ds. planowania przestrzennego.
Informuję, że na ogłoszenie o konkursie odpowiedziało 3 kandydatów. W wyniku przeprowadzonego I etapu postępowania konkursowego i na podstawie analizy formalno – merytorycznej przedłożonych dokumentów, komisja konkursowa stwierdziła, że kandydaci nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu
o konkursie tj. nie udokumentowali wymaganego stażu pracy zawodowej oraz doświadczenia zawodowego w zakresie planowania przestrzennego, co było wymaganiem niezbędnym podanym
w ogłoszeniu o konkursie i określonym zakresem zadań przewidzianych do wykonywania na stanowisku inspektora ds. planowania przestrzennego, i tym samym nie zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu.
2)Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
o udzielenie zamówienia publicznego na:
» dostawę nowej zamiatarki ulicznej dostosowanej do pracy z ciągnikiem,
» dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych
w miejscowościach: Bemowo Piskie, Skarżyn, Kumielsk, Komorowo, Bełcząc, Pogorzel Wielka.
3) Stosownym zarządzeniem ustaliłem normę zużycia paliwa (oleju napędowego) przez ciągnik rolniczy ZEFIR – 85 o numerze rejestracyjnym NPI 31 CP.

W okresie sprawozdawczym wykonano wiele zadań rzeczowych mających na celu:
- poprawę bazy lokalowej pięciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym dwóch
(OSP Biała Piska i Drygały) wprowadzonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- wyposażanie tych jednostek w sprzęt ochrony przeciwpożarowej w celu utrzymywania ich w ciągłej gotowości,
- osobiste wyposażenie strażaków,
- poprawę stanu technicznego pojazdów pożarniczych.
 Poprawy warunków bazy lokalowej doczekała się remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
w Drygałach. Zakres prac remontowych przewidywał: wykonanie elewacji zewnętrznej, odnowienie wszystkich pomieszczeń garażowych, zamontowanie metalowych drzwi, krat okiennych i krat zabezpieczających wejście do pomieszczenia Internetowego Centrum Edukacyjno – Oświatowego.
 Nadal trwają prace remontowe w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Piskiej. Remiza została doposażona w meble, a w oknach zamontowano żaluzje. Poprawiono także stan techniczny samochodów pożarniczych tej jednostki. Dokonano remontu głównego silnika w samochodzie marki Star 266, wymiany autopompy i trzech zaworów kablowych w Starze 244 oraz drobnych, bieżących napraw wszystkich pojazdów pożarniczych. W najbliższym czasie zostanie zakupiony i inny sprzęt strażacki, tj.: rozpieracze kolumnowe R 412, komplet klinów pod koła tupu Lukas, wentylatory oddymiające, rozdzielacze kulowe, 6 hełmów bojowych i węże tłoczne. W budynku OSP Białej Piskiej przewiduje się także zamontowanie nowych drzwi garażowych tzw. bramy wejściowej.
 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skarżynie ma nowe drzwi garażowe.
 W budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewie planuje się podwyższenie i poszerzenie wjazdu do garażu, wymianę bram garażowych, remont instalacji elektrycznej, przemurowanie otworów okiennych
i wymianę stolarki okiennej, uzupełnienie tynków zewnętrznych i malowanie elewacji. Na realizację tego przedsięwzięcia ubiegamy się o dofinansowanie z zewnątrz. Instytucja wdrażająca Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Wnioskowana kwota dofinansowania – 25.000 zł, wkład środków własnych – 10.000 zł. W tej sprawie przygotowano
i już złożono stosowny wniosek.
 W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kumielsku będzie zainstalowany kominkowy system grzewczy. Został ogrodzony teren przynależny do budynku remizy.
 W ramach działań poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy zakupiono
5 kompletów ubrań wyjściowych dla strażaków, umundurowanie, odzież specjalną i ekwipunek osobisty, w tym m.in. ubrania specjalne i obuwie specjalne skórzane.

Nadal istnieje niezbędna potrzeba wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
w pojazdy pożarnicze. W roku 2008 Gmina Biała Piska przeznaczyła kwotę 200 tys. zł. na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. W najbliższych latach (2009,2010) planuje się zakup dwóch bojowych wozów strażackich dla OSP Kruszewo i OSP Kumielsk. W tej sprawie poczyniłem już pewne starania.

Został zakończony remont w budynku Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej. Zakres prac obejmował: adaptację pomieszczeń na potrzeby Oddziału Ratownictwa Medycznego, przygotowanie pomieszczeń sanitarnych, laboratorium (dzięki tym działaniom jest w tej chwili świadczony pełny zakres usług. W tym miejscu słowa uznania za dobrą współpracę kieruję do Dyrektora SP ZOZ w Piszu P.Marka Skarzyńskiego), remont dachu polegający na ociepleniu części nad holem wraz z wymianą pokrycia dachowego (oraz rozbiórką płyt azbestowych), roboty wewnętrzne w holu (wymiana drzwi zewnętrznych, odgrzybienie ścian i zbicie tynków, malowanie, roboty drobne), roboty zewnętrzne (murki oporowe do wymiany oraz do naprawy, chodniki, schody, opaska budynku).

Zakończenia remontu doczekał się także budynek Ośrodka Zdrowia w Drygałach. Zakres prac remontowych obejmował przebudowę głównego wejścia do budynku, wydzielenie pomieszczenia wiatrołapu, oraz przystosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo została wykonana rampa zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych, która będzie służyła również jako podjazd wózków z chorymi.

Ze środków Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej został wykonany Plac Zabaw na ul. Dolnej
w Białej Piskiej. Składaliśmy wniosek
o dofinansowanie, ale niestety żadnej pomocy
w tym względzie nie było. Wśród urządzeń zabawowych znalazły się między innymi: bramki do piłki nożnej, słupki do siatkówki, piaskownica, drążki do akrobacji, huśtawki, sprężynowce, huśtawki wagowe, karuzela, zjazd linowy i duży zestaw zabawowy z metalową zjeżdżalnią
i ścianką wspinaczkową. Takich i podobnych wyposażeń doczekają się planowane do modernizacji place zabaw w kolejnych
6 miejscowościach gminnych.

Na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
i w celu poprawy stanu nawierzchni dróg
i poboczy dróg gminnych zakupiono nowy ciągnik rolniczy marki Zefir 85 (producent Pronar), wał 5 - tonowy oraz kosiarkę bębnową Z178.
Remontowano drogę gminną od drogi krajowej nr 58 do wsi Komorowo. Zakres robót obejmował roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie nawierzchni żwirowej oraz plantowanie skarp i korony nasypów. Powołałem komisję do odbioru tej drogi.

Gmina Biała Piska wspólnie z Powiatem Pisz podjęła się wykonania drogi asfaltowej
w miejscowości Kumielsk, budowy chodnika na ul. Sikorskiego, a także drogi do Zalesia.

Budowano ciąg pieszo - rowerowy pomiędzy ulicami Moniuszki i Sikorskiego w Białej Piskiej. Zakres prac obejmował: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie oznakowania, przebudowę mostu. Powołałem komisję do odbioru tej inwestycji.Odzyskany materiał z obecnego mostu zostanie wykorzystany do budowy mostu w Parku Miejskim w Białej Piskiej.

W miejscowościach: Pogorzel Wielka, Oblewo, Lipińskie, Szkody, Biała Piska trwa przebudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach. Prace polegają na wykonaniu uproszczonej dokumentacji projektowej niezbędnej do dokonania zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Piszu, dokonaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz montażu opraw, przewodów oświetlenia ulicznego
i niezbędnego osprzętu.

Przygotowano i ogłoszono przetargi na:
 wykonanie ogrzewania kominkowego
w świetlicach wiejskich w gminie Biała Piska. Ogrzewanie zostanie wykonane w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Nowe Drygały, Radysy, Sokoły Jeziorne, Świdry Kościelne, Kowalewo, Bełcząc, Szkody, Pogorzel Wielka, Ruda, Cibory, Sulimy, Kózki, Skarżyn, Kożuchy, Kumielsk, Rakowo Małe, Orłowo, Kruszewo.
 Remont gminnych, wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Lipowej 93 i 95 w Bemowie Piskim. Zakres prac obejmuje: remont dachu polegający na wymianie ceramicznego pokrycia dachowego na pokrycie
z blachodachówki oraz przemurowanie kominów od wierzchu kominów do poziomu połaci dachowej, wykonanie czapki betonowej, otynkowanie
i pomalowanie.

Ponadto przygotowano dokumentację Sołeckiego Centrum Kultury w Drygałach. Rada Sołecka Sołectwa Drygały jednomyślnie uchwaliła Plan Odnowy Drygał. Na realizację tej inwestycji w budżecie gminy zostały zabezpieczone niezbędne środki finansowe
w kwocie 1 mln 25 tys.zł.

Opracowano Gminny Program Usuwania Azbestu oraz uzgodniono z Konserwatorem Zabytków zakres naprawczy wymiany pokryć dachowych budynków komunalnych oraz zakres wymiany drzwi.

Zgodnie z harmonogramem remontów dróg gminnych na 2008 r. nieprzerwanie trwają prace remontowe dróg. Z zarządcami dróg uzgadniana jest lokalizacja masztów ( I etap) i fotoradarów.

Na modernizację, poprawę estetyki i remonty prowadzone w obiekcie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej, Urząd Miejski
w Białej Piskiej wyasygnował środki finansowe zarówno w 2007, jak i w 2008 roku. Przykładem może być też budowa sali teatralno – muzycznej. Na ten cel gmina wyłożyła kwotę 61.400,00 zł. Kolejne 80 tys. zł. to środki finansowe jakie gmina Biała Piska wyłożyła na organizację wszystkich imprez organizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej.

Poprawiono warunki nauki i wyposażenia szkół
w okresie wakacyjnym. Na ten cel gmina Biała Piska poniosła wydatek rzędu 250 tys. zł.

Nadal stwarzamy miejsca pracy dla osób poszukujących pracę. Średnie miesięczne zatrudnienie przy Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej w ramach różnych form zatrudnienia (roboty publiczne, prace interwencyjne, staże, przygotowanie zawodowe, prace społeczno – użyteczne) to ok.212 osób. Jest to m.in. efekt znakomitej współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu i dobra działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu.

Przygotowano i złożono wniosek na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 i 88 Karty Nauczyciela. Instytucja wdrażająca Ministerstwo Edukacji Narodowej, wnioskowana kwota dofinansowania – 37.055,85 zł.

Do końca 2008 r. zamierza się przeprowadzenie przetargów na:
 remont ok. 30 budynków komunalnych
w całej gminie, tj. w miejscowościach: Biała Piska, Bemowo Piskie, Drygały łącznie z budynkami wspólnot mieszkaniowych,
 dostawę i wymianę stolarki okiennej
i drzwi balkonowych w mieszkaniach gminnych,
 dostawę nowej zamiatarki ulicznej dostosowanej do współpracy z ciągnikiem,
 dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych na placach zabaw w miejscowościach: Bemowo Piskie, Skarżyn, Kumielsk, Komorowo, Bełcząc, Pogorzel Wielka,
 remont chodników na ulicach: Batorego, Słowackiego, Witosa, Mazurskiej, Warmińskiej
oraz poszerzenie i remont parkingów przy ul.Moniuszki i Warmińskiej. Przy ul. Konopnickiej powstanie nowy parking. Jest już przygotowana stosowna dokumentacja,
 wykonanie płyt 20 boisk w gminie,
 wykonanie dokumentacji na kanalizację.

Przygotowana jest dokumentacja na wodociągowanie wsi. W tej sprawie oczekujemy na ogłoszenie konkursów unijnych.

Finalizujemy sprawę przejęcia na stan gminy ok. 11 ha gruntów pod budownictwo komunalne. Przyszłościowo większe projekty rozpoczęte to: kanalizacja, sprawa selektywnej zbiórki odpadów, siłownie wiatrowe i drogi.
Sprzedaż nieruchomości gminnych przedstawia się następująco:
w formie zawartych aktów notarialnych dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3
w budynku wielolokalowym w Białej Piskiej przy ul. Piłsudskiego 2 i lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki 10.
Ogłoszono przetarg na nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położoną w Białej Piskiej przy ul. Cichej.
Wydano 3 postanowienia i 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych.
Przygotowano dokumentację do zawarcia aktów notarialnych na 3 lokale mieszkalne,
1 nieruchomość zabudowaną i na 1 działkę rolną.
Trwa zakładanie ksiąg wieczystych na nieruchomości stanowiące drogi gminne . Założono księgi wieczyste na 59 nieruchomości o pow. 26 ha. Ponadto zostały złożone wnioski o założenie ksiąg wieczystych na
4 obręby wiejskie.

Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski


Biała Piska, 2008.09.30


SPRAWOZDANIE
z wyjazdu służbowego za granicę


A. Część ogólna

1. Delegacja w składzie:

1.1. Przewodniczący: Ryszard Sławomir Szumowski Burmistrz Białej Piskiej
1.2. Członkowie delegacji: Krystyna Niebrzydowska Sekretarz Gminy Biała Piska
Elżbieta Sakowska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Białej Piskiej
Dorota Hanna Stefanów Wicedyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej
Jadwiga Frąckiewicz Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej
Paulina Wysocka Tłumacz

2. Cel wyjazdu:
Uczestnictwo w spotkaniu trójstronnym gmin: Biała Piska – Eggebek – Oeversee, którego głównym celem było ustalenia zasad dalszej współpracy partnerskiej pomiędzy gminami, zapoznanie się
z przedstawicielami niemieckich gmin partnerskich,
z infrastrukturą gmin i wstępne określenie programu współpracy partnerskiej na 2009 rok.

3. Czas trwania i miejsce delegacji:
22 – 26 września 2008 r. Niemcy; Gminy partnerskie Eggebek i Oeversee.

B. Część szczegółowa

Program pobytu delegacji gminy Biała Piska
w gminach Eggebek i Oeversee
22 września 2008 r.
Przyjazd do Gminy Eggebek. Miejscowość Landstedt
Zakwaterowanie i wspólna kolacja
23 września 2008 r.
Zapoznanie się z urzędem Oeversee i jego trzema gminami.
Odwiedziny w szkole w Tarp, przedszkolu, Ochotniczej Straży Pożarnej,
w Firmie dla zwierząt domowych Trixi, zwiedzenie gospodarstwa rolnego, zapoznanie się
z funkcjonowaniem ferm wiatrowych.
24 września 2008 r.
Wspólna wycieczka rowerowa z Landstedt do Eggebek, zwiedzanie przedszkola, szkoły
w Eggebek, zapoznanie się z urzędem w Eggebek
i jego ośmioma gminami, odwiedziny stanicy harcerskiej w Tydal i zapoznanie z działalnością straży pożarnej w Eggebek. Zapoznanie się
z instalacjami do produkcji metanu gdzie wykorzystuje się odpady do jego wytwarzania
z produkcji roślinnej.


25 września 2008 r.
Zwiedzanie DEULA Ośrodka badawczo – szkoleniowego dla rolnictwa, dla regionu Schleswig – Holstein w Rendsburgu i Kanału Kilońskiego, zwiedzanie wystawy ogrodniczej.
Uroczyste pożegnanie
26 września 2008 r.
Zakończenie wizyty i odjazd na lotnisko.

Ze strony niemieckiej odpowiedzialnym za program
i przebieg wizyty byli Burmistrzowie Gmin Eggebek
i Oeversee. Honory gospodarza pełnił Burmistrz Eggebek.

C. Ustalenia wizyty

Na podstawie prowadzonych rozmów z Burmistrzami partnerskich gmin i członami delegacji ze strony niemieckiej, przedstawionego programu, poznanych jednostek organizacyjnych gmin, ich struktury
i zasad działania oraz rozmów prowadzonych
z kierownikami i dyrektorami tych jednostek zdecydowano o:
1. dalszej kontynuacji współpracy partnerskiej,
2. pielęgnowaniu przyjacielskich stosunków jednostek terytorialnych i obywateli,
3. wspieraniu wymiany młodzieży w celu zbliżenia do siebie młodych pokoleń,
4. inicjowaniu i wspieraniu spotkań, wymianie doświadczeń organizacji harcerskich i szkół naszych gmin oraz przedszkoli
5. przyczynianiu się do wzajemnego zrozumienia kultur i języków obywateli gmin,
6. włączeniu do tych działań przedstawicieli gmin.

Ustalenia wstępne programu współpracy na 2009 rok:
1.uroczyste obchody 5. rocznicy podpisania umowy partnerskiej pomiędzy gminami Biała Piska – Eggebek i Oeversee. Gospodarz spotkania – Gmina Biała Piska.
2.Wyjazd harcerzy gminy Biała Piska na Międzynarodowy Obóz Harcerski w Niemczech.
3.Wyjazd delegacji szkół gimnazjalnych do Niemiec.
4.Rozpoczęcie współpracy w dziedzinie rolnictwa
i straży pożarnych.
5.Określenie przez gminy partnerskie dalszych dziedzin współpracy partnerskiej.

D. Podsumowanie wizyty

Wizyta przebiegła w serdecznej i miłej atmosferze. Gospodarze Gminy Oeversee i Eggebek dołożyli wszelkich starań aby delegacja polska mogła zapoznać się z uwarunkowaniami działalności gmin niemieckich i ich jednostek organizacyjnych, co pozwoli na wytyczenie dalszych kierunków współpracy na lata następne.


Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir SzumowskiData powstania: sobota, 4 paź 2008 15:32
Data opublikowania: sobota, 4 paź 2008 15:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:27
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1519 razy