BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacja pracy przedszkola

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustwie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstwie , a w szczególności w Podstwie programowej wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008r. koncentrując sie na: - wspomaganiu dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień oraz kształowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej eduakcji -budowaniu systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe -kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek -rozwijaniu umiejętnośi społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi -stwarzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościch fizycznych i intelektualnych -trosce o zdrowie dzieci, ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych -budowanie dzieciecej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rowijaniu umiejętnosci prezentowania swoich przemysleń w sposób zrozumiały dla innych -wprowadzaniu dzieci w świat wartości estetycznych oraz rozwijaniu umiejętności wypowiadania się porzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne -kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowaniu tych wiadomości i umiejętnosci, które są ważne w edukacji szkolnej       Przedszkole Miejskie w Białej Piskiej zlokalizowane jest przy ul. Moniuszki 7, w wydzielonym skrzydle budynku Publicznego Gimnazjum. Usytuowanie i wyposażenie oraz organizacja pracy przedszkola stwarza bardzo dobre i bezpieczne warunki do rozwoju wychowanków.

      Placówka funkcjonuje jako pięciooddziałowa – obejmuje swoim oddzływaniem 188 wychowanków. Liczba dzieci w oddziałach nie przekracza 25. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdluższy pobyt dzieci na świeżym powietrzu.

      Zgodnie z postanowieniami statutowymi wychowankowie przebywają w zbliżonych wiekiem grupach, z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości. Każda grupa przedszkolna ma do dyspozycji salę zajęć i łazienkę. Szatnia zorganizowana jest na parterze budynku i służy wszystkim wychowankom. Dzieci mają również zagwarantowan 9 godzinną opiekę pedagogiczną, trzy posiłki przygotowane zgodnie z wymaganą normą żywieniową (śniadanie, obiad, podwieczorek)

       Działania wychowawczo – dydaktyczne prowadzone się przez 11 miesięcy w roku. Zajęcia edukacyjne przebiegają zgodnie z opracowanymi z zapisanymi w dzienniku zajęć każdej grupy ramowym rozkłądem dnia, zgodnie z “ramówką” zatwierdzoną przez radę pedagogiczną placówki. Czas trwania zajęć wychowawczo – dydaktycznych i dodatkowych dostosowany jest do wieku dzieci. Przestrzegane są też zasady higieny pracy. Planowane i realizowane z wychowankami sytuacje edukacyjne są zróżnicowane zarówno w zakresie treści jak i formy pracy.

Data powstania: środa, 27 sie 2003 13:29
Data opublikowania: środa, 27 sie 2003 13:42
Data edycji: piątek, 28 maj 2010 16:26
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 9390 razy
Ilość edycji: 16