BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej za okres od 20 czerwca 2008 r. do 03 września 2008 r.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
w okresie sprawozdawczym Burmistrz Białej Piskiej nadzorował zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywał zadania kierownika urzędu miejskiego, realizował uchwały Rady Miejskiej
w Białej Piskiej, a także rozstrzygał sprawy należące do jego kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie
i w granicach upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:
1.podejmował inicjatywę uchwałodawczą w zakresie przygotowania projektów uchwał, które są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
2.wydawał akty normatywne, tj.: zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących zmian budżetu gminy na 2008 r.
3.wydawał akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej gminy Biała Piska m.in. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko inspektora ds. budownictwa.
W związku złożoną rezygnacją z pracy przez Kierownika Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy, Burmistrz Białej Piskiej ogłosił nabór na stanowisko inspektora ds. budownictwa Urzędu Miejskiego
w Białej Piskiej. Do konkursu przystąpił jeden kandydat P.Jerzy Wisztowaty, który z dniem
01 września 2008 r. został zatrudniony jako inspektor ds. budownictwa Urzędu Miejskiego
w Białej Piskiej.

W okresie sprawozdawczym:
1. zakończono remont w budynku Ośrodka Zdrowia
w Białej Piskiej. Zakres prac obejmował remont dachu polegający na ociepleniu części nad holem wraz z wymianą pokrycia dachowego (oraz rozbiórką płyt azbestowych), roboty wewnętrzne w holu (wymiana drzwi zewnętrznych, odgrzybienie ścian
i zbicie tynków, malowanie, roboty drobne), roboty zewnętrzne (murki oporowe do wymiany oraz do naprawy, chodniki, schody, opaska budynku).
2. Zakończono remont w budynku Ośrodka Zdrowia w Drygałach. Zakres prac remontowych obejmował przebudowę głównego wejścia do budynku, wydzielenie pomieszczenia wiatrołapu, oraz przystosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo została wykonana rampa zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych, która będzie służyła również jako podjazd wózków
z chorymi.
3. Zakończono modernizację istniejącego placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Dolnej
w Białej Piskiej. Plac zabaw został wykonany przez producenta urządzeń Zabawowych firmę INTER-FLORA Sp. z o.o. Wśród urządzeń zabawowych znalazły się między innymi: bramki do piłki nożnej, słupki do siatkówki, piaskownica, drążki do akrobacji, huśtawki, sprężynowce, huśtawki wagowe, karuzela, zjazd linowy i duży zestaw zabawowy
z metalową zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową.
4. Zakupiono nowy ciągnik rolniczy marki Zefir 85 (producent Pronar) oraz kosiarkę bębnową Z178 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
5. Trwają końcowe roboty budowlane w budynku strażnicy OSP w Drygałach. Zakres robót budowlanych obejmuje: remont pomieszczeń garażowych w budynku strażnicy OSP wraz
z wymianą bram garażowych.
6. Trwają roboty budowlane w budynku OSP w Białej Piskiej. Zakres robót budowlanych obejmuje: wykonanie nowej konstrukcji słupa żelbetowego oraz montaż nowych bram garażowych.
7. Rozpoczęto remont drogi gminnej od drogi krajowej nr 58 do wsi Komorowo. Zakres robót obejmuje roboty pomiarowe, profilowanie
i zagęszczanie podłoża, wykonanie nawierzchni żwirowej oraz plantowanie skarp i korony nasypów.
8. Rozpoczęto budowę ciągu pieszo rowerowego pomiędzy ulicami Moniuszki i Sikorskiego w Białej Piskiej. Zakres prac obejmuje: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie oznakowania, remont kładki dla pieszych.
9. Rozpoczęto przebudowę oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowościach: Pogorzel Wielka, Oblewo, Lipińskie, Szkody, Biała Piska. Prace polegają na wykonaniu uproszczonej dokumentacji projektowej niezbędnej do dokonania zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Piszu, dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz montaż opraw, przewodów oświetlenia ulicznego
i niezbędnego osprzętu.
10. Trwają prace przy remontach dróg zgodnie
z przyjętym harmonogramem. Uzgadniana jest
z zarządcami dróg lokalizacja masztów fotoradarów.
11. Przygotowano dokumentację Sołeckiego Centrum Kultury w Drygałach.
12. Opracowany został Gminny Program Usuwania Azbestu.
13. Przygotowano i ogłoszono przetargi na:
- wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicach wiejskich w gminie Biała Piska. Ogrzewanie ( I etap) zostanie wykonane w świetlicach wiejskich
w miejscowościach: Nowe Drygały, Radysy, Sokoły Jeziorne, Świdry Kościelne, Kowalewo, Bełcząc, Szkody, Pogorzel Wielka.
- Remont gminnych, wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Lipowej 93 i 95 w Bemowie Piskim. Zakres prac obejmuje:
a) remont dachu polegający na wymianie ceramicznego pokrycia dachowego na pokrycie
z blachodachówki.
b)Przemurowanie kominów od wierzchu kominów do poziomu połaci dachowej, wykonanie czapki betonowej, otynkowanie i pomalowanie
14. Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu na wymianę stolarki okiennej
w budynkach będących własnością Gminy Biała Piska.
15.Uzgodniono z Konserwatorem Zabytków zakres naprawczy wymiany pokryć dachowych budynków komunalnych oraz zakres wymiany okien.

Okres sprawozdawczy to jednocześnie okres wakacyjno – urlopowy, a więc czas uroczystości gminnych i imprez kulturalnych.
Jak Państwu wiadomo:
- w dniu 6 lipca 2008 r. uroczyście obchodziliśmy jubileusz 60. lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kumielsku. W imieniu Burmistrza Białej Piskiej, własnym i całego społeczeństwa gminy Biała Piska ponownie kieruję słowa do Druhów strażaków tej i wszystkich jednostek OSP słowa podziękowania za działalność ratowniczą, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie. Wyrażam podziw i szacunek dla ofiarności i bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.
- Dnia 10 lipca 2008 r. odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Referatu Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
w której mieści się Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Gminna Spółka Wodna i Punkt Obsługi Osób Bezrobotnych.
- W dniach 20 - 29 lipca 2008 r. gmina Biała Piska gościła 60 - cio osobową grupę skautów
z niemieckich gmin partnerskich Eggebek i Oeversee z Niemiec uczestniczących
w Międzynarodowym Obozie Harcersko – Skautowskim zlokalizowanym nad jez. Roś.
Goście wraz z harcerzami naszej gminy wypoczywali
i uczyli się technik harcerskich.
Koszt pobytu młodzieży finansowany był z budżetu gminy Biała Piska i ze środków Organizacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Na ten cel Urząd Miejski w Białej Piskiej pozyskał dofinansowanie w kwocie 28.320,00 zł.
- W okresie lata 2008 mieszkańcy Miasta i Gminy Biała Piska mieli możliwość skorzystania
z imprez pt. ,,Sobotni wieczór taneczny" i imprez organizowanych na plaży miejskiej
w Rudzie.
- Dnia 24 sierpnia 2008 r. w Białej Piskiej uczestniczyliśmy w Gminnym Święcie Plonów dziękując rolnikom za trud pracy i zebrane plony.
- W dniu 31 sierpnia 2008 r. w Białej Piskiej odbyły się uroczystości związane z 69.rocznicą wybuchu II wojny światowej i odsłonięciem pomnika Upamiętniającego Żołnierzy Podlaskiej Brygady Kawalerii oraz Żołnierzy Polskich Walczących
z Niemcami o Wolność Tej Ziemi.


Informuję, że od dnia 14 lipca 2008 r. (poniedziałek) zostały uruchomione kursy autobusów w linii bezpośredniej, tj. z Białej Piskiej przez Ruciane Nida - Szczytno do Olsztyna. Odjazd autobusów z przystanku na ul. Plac Mickiewicza w Białej Piskiej do Olsztyna ustalono na godz. 5.50
i 15.30, powrót z Olsztyna do Białej o godz. 11.30
i godz. 20.00. Bezpośrednie połączenia komunikacyjne z Olsztynem są spełnieniem naszych oczekiwań w tym zakresie i ułatwiają nam dojazd do siedziby województwa

W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej. Informuje się, że Urząd Miejski w Białej Piskiej w każdy roboczy dzień tygodnia pracuje w godz. od 7.00 – 15.00.

Pragnę nadmienić, że w dniu 5 sierpnia 2008 r. miała miejsce kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Stanu Cywilnego w Białej Piskiej przez Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Kontrolą objęto sprawdzenie realizacji zadań w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk w okresie lat 2007 - 2008.

W wyniku kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, która odbyła się w dniach 7.04.2008 - 11.06.2008 r. i była planowaną kontrolą rutynową do Urzędu wpłynęło 19 zaleceń pokontrolnych,
z których:
- 7 dotyczyło zaleceń z zakresu rachunkowości za okres I, II 2007 r.,
- 9 dotyczyło drobnych uwag z zakresu działalności urzędu w 2007 r.,
- 3 dotyczyły spraw związanych z działalnością poprzedniego Burmistrza.

Wz. Burmistrza Białej Piskiej
Zastępca Burmistrza
Wojciech Stępniak

Data powstania: piątek, 12 wrz 2008 13:46
Data opublikowania: piątek, 12 wrz 2008 14:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:27
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1538 razy