BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Składy osobowe komisji i przedmiot ich działania

Komisja Rolnictwa -działającą w zakresie spraw dotyczących: funkcjonowania rolnictwa, gospodarki leśnej, łowieckiej, wodnej, zarządu mieniem gminnym, realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągowania wsi, telefonizacji, stanu dróg gminnych, spraw ściągalności podatku rolnego:

Skład komisji:

1. Brzózka Jerzy - Przewodniczący Komisji
2. Konopka Piotr - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Duda Sławomir - Członek Komisji
4. Staniszewska Dorota - Członek Komisji
5. Łoniewski Paweł Stanisław - Członek Komisji
6. Jachimski Arkadiusz Grzegorz - Członek Komisji
7. Podlaski Waldemar - Członek Komisji
8. Gutowska Waleria - Członek Komisji


Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i d)s Bezrobocia -działającą w zakresie spraw dotyczących: handlu, rozwoju przemysłu, zaopatrzenia ludności, planów finansowania zadań społeczno- gospodarczych, budżetu, podatków, opłat, funduszu gminnego, rozwoju miasta i gminy, opieki społecznej, zatrudniania i promocji gminy:

Skład Komisji:
1. Łoniewski Paweł Stanisław – Przewodniczący Komisji
2. Łoś Artur Mateusz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Podlaski Waldemar - Członek Komisji
4. Ożarowski Adam - Członek Komisji
5. Wojsław Krystian - Członek Komisji
6. Jachimski Arkadiusz Grzegorz - Członek Komisji
7. Grabowski Marek - Członek Komisji
8. Dąbkowski Zbigniew - Członek Komisji
9. Konopka Piotr - Członek Komisji
10. Gutowska Waleria - Członek Komisji
11. Gąska Dariusz - Członek KomisjiKomisja Oświaty, Kultury , Zdrowia i Sportu -działającą w zakresie spraw dotyczących: .oświaty, nauczania dzieci i młodzieży, funkcjonowania placówek oświaty, zdrowia, sportu, turystyki i wypoczynku, rozwoju kultury i sztuki, polityki prorodzinnej, patologii społecznej:

Skład Komisji:

1. Gutowska Waleria – Przewodniczący Komisji
2. Wojsław Krystian - Zastępca przewodniczącego Komisji
3. Dąbkowski Zbigniew - Członek Komisji
4. Ożarowski Adam - Członek Komisji
5. Łoniewski Paweł Stanisław - Członek Komisji
6. Konopka Piotr - Członek Komisji
7. Pac Jarosław - Członek Komisji


Komisja Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Przestrzegania Prawa,
Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska -działającą w zakresie spraw dotyczących
budownictwa mieszkalnego, komunalnego, planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, terenów budowlanych, przestrzegania prawa i zasad współżycia społecznego , ochrony mienia społecznego, ochrony przeciwpożarowej, ładu i porządku i ochrony środowiska:


Skład Komisji:

1. Gąska Dariusz – Przewodniczący Komisji
2. Pac Jarosław - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Staniszewska Dorota - Członek Komisji
4. Brzózka Jerzy - Członek Komisji
5. Łoniewski Paweł Stanisław - Członek Komisji
6. Łoś Artur Mateusz - Członek Komisji
7. Konopka Piotr - Członek Komisji
8. Gutowska Waleria - Członek Komisji
9. Grabowski Marek - Członek Komisji
10. Podlaski Waldemar - Członek Komisji


Komisja Rewizyjna
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przypisała szczególną rolę komisji rewizyjnej, której celem działania jest kontrola działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
 • Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Białej Piskiej składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie 5. Przewodniczącego komisji rewizyjnej i jego zastępcę wybiera Rada.
 • Przewodniczący komisji rewizyjnej organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady.
  W przypadku nieobecności przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego zastępca.
 • Członkowie komisji rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach
  w sprawach, których może powstać podejrzenia o ich stronniczość lub interesowność.
 • W sprawach, o których mowa powyżej decyduje pisemnie przewodniczący komisji rewizyjnej.
 • Wyłączony członek komisji rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

  Skład Komisji:

  1. Duda Sławomir - Przewodniczący Komisji
  2. Konopka Piotr - Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Jachimski Arkadiusz Grzegorz - Członek Komisji
  4. Podlaski Waldemar - Członek Komisji
  5. Pac Jarosław - Członek Komisji
  6. Łoniewski Paweł Stanisław - Członek Komisji
  7. Łoś Artur Mateusz - Członek Komisji  Zasady kontroli
 • Komisja rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych pod względem:
  - legalności,
  - gospodarności,
  - rzetelności,
  - celowości,
  oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
 • Komisja rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy,
 • Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady,
 • Komisja rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
  1) kompleksowe- obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
  2) problemowe- obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
  3) sprawdzające – podejmowane w celu sprawdzenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.
 • Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
 • Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa powyżej,
 • Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 5 dni roboczych, a kontrole problemowe i sprawdzająca – dłużej niż dwa dni roboczych,
 • Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności wg. kryteriów ustalonych w Statucie Miasta i Gminy Biała Piska (§ 77 ust.1)
 • Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
 • Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności:
  - dokumenty,
  - wyniki oględzin,
  - zeznania świadków,
  - opinie biegłych,
  - oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 • Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
 • Przewodniczący komisji zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy komisji w formie pisemnej,
 • Przewodniczący komisji rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
  - radnych nie będących członkami komisji,
  - osoby zaangażowane na wniosek komisji rewizyjnej w charakterze biegłych, świadków lub
  ekspertów.
 • W posiedzeniach komisji rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby,
 • Z posiedzenia komisji rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany
  przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.
 • Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym.


 • Data powstania: wtorek, 26 sie 2003 14:41
  Data opublikowania: wtorek, 26 sie 2003 14:51
  Data edycji: środa, 6 gru 2006 16:28
  Opublikował(a): Damian Modzelewski
  Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
  Artykuł był czytany: 8891 razy
  Ilość edycji: 2