BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr VI/41/2003

Uchwała Nr VI/41/03
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 08 kwietnia 2003 r.

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Biała Piska

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1231 z późn. zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zabrania się usytuowania miejsc sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych w najbliższej okolicy:

-szkół i placówek oświatowo – wychowawczych

-obiektów kultu religijnego,

-cmentarzy,

-obiektów sportowych,

-plaży i kąpielisk,

-jednostek wojskowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Dobrzycki
Data powstania: poniedziałek, 23 cze 2003 18:00
Data opublikowania: poniedziałek, 23 cze 2003 18:00
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2103 razy