BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr VI/40/2003

Uchwała Nr VI/40/03
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 8 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych dla spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(j.t.Dz.U.z 2001r. Nr 142, oz.1591 z późn.zm.)oraz art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz.1231 z późn.zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu(z wyjątkiem piwa)

1) do spożycia poza miejscem sprzedaży:

a) na terenie miasta Biała Piska 15 punktów,

b) na terenie gminy Biała Piska 25 punktów,

2) do spożycia w miejscu sprzedaży:

a) na terenie miasta Biała Piska 5 punktów,

b) na terenie gminy Biała Piska 3 punktów.

§ 2. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie miejscowości Bemowo Piskie, w którym znajduje się Jednostka Wojskowa.

1) do spożycia poza miejscem sprzedaży 4 punktów,

2) do spożycia w miejscu sprzedaży 3 punktów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Dobrzycki
Data powstania: poniedziałek, 23 cze 2003 17:58
Data opublikowania: poniedziałek, 23 cze 2003 17:59
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2157 razy