BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywałem zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:
1. podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
2.wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących zmian budżetu gminy na 2008 r.
3. wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej gminy Biała Piska w sprawach dotyczących:
1) przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu będącego w dyspozycji pracowników Referatu Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
2) powołania komisji konkursowej oceniającej
i rozpatrującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez sportowych w 2008 r. Informuję, że konkurs został rozstrzygnięty, a niżej wymienionym klubom sportowym powierzono realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2008 r., tj. :
◄ Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ,,ISKRA” w Białej Piskiej – przyznana kwota dotacji – 5 tys. zł.
◄ Miejsko – Gminnemu Klubowi Sportowemu ,,ZNICZ” w Białej Piskiej – przyzna kwota dotacji – 55 tys. zł.
◄ Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu ,,DERBY” w Białej Piskiej – przyznana kwota dotacji – 6 tys. zł.
◄ Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ,,Sokół ‘’ w Białej Piskiej – przyznana kwota dotacji – 6 tys.zł
◄ Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ..Orzeł” w Drygałach – przyznana kwota dotacji – 5.000,00 zł.
◄ Uczniowskiemu Klubowi Szachowemu w Białej Piskiej – przyznana kwota dotacji – 3.000,00 zł.

Jak Państwu wiadomo Miejsko – Gminny Klub Sportowy ,,ZNICZ” w Białej Piskiej awansował do klasy wyższej, a nasze dziewczęta zdobyły po raz pierwszy Mistrzostwo Polski w piłce nożnej.
Gratuluję wspaniałym zawodnikom ,,Znicza”, ich trenerom i Zarządowi Klubu.
Zawodniczkom i trenerom P. Andrzejowi Konopka
i P. Krzysztofowi Suchwałko serdecznie gratuluję zdobycia Mistrzostw Polski MŁODZICZEK do lat 13 im. Kazimierza Górskiego reprezentacji województwa warmińsko-mazurskiego w piłce nożnej w sezonie 2007/2008.
3) powołania komisji do częściowego odbioru remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej,
4) powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa przez równiarkę Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
5) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicach wiejskich
w gminie Biała Piska.
Realizacja zadań z zakresu prac inwestycyjnych przedstawia się następująco:
◄ trwają końcowe roboty budowlane w budynku Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej.
◄Trwają roboty remontowo budowlane w Ośrodku Zdrowia w Drygałach.
◄Podpisano umowę na remont pomnika zlokalizowanego przy ul. Plac Mickiewicza w Białej Piskiej
◄Została zakończona przebudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Gruzy, Gmina Biała Piska.
◄ Przygotowano i ogłoszono zapytania ofertowe na:
•modernizację istniejącego placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Dolnej w Białej Piskiej,
•przebudowę oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowościach: Pogorzel Wielka, Oblewo, Lipińskie, Szkody, Biała Piska.
◄ Przygotowano i ogłoszono przetarg na dostawę ciągnika rolniczego,
◄ Przygotowano do ogłoszenia przetarg na wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicach wiejskich w Gminie Biała Piska.
◄ Zlecono przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania remontów strażnic OSP
w Białej Piskiej i Drygałach.
◄Przygotowany został projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy.
◄Do Starostwa Powiatowego w Piszu złożyłem wniosek o przekazanie na rzecz gminy Biała Piska nieruchomości zabudowanej obiektem stadionu sportowego wraz z przynależnościami położonego na działce nr 273/19 w Białej Piskiej przy ul. Sportowej. Powyższa prośba była podyktowana tym, iż od wielu lat obiekt ten wykorzystywany jest jako ,,stadion miejski”. Koszty związane z jego utrzymaniem ponoszone są w zasadniczej mierze z budżetu gminy poprzez dotowanie Miejskiego Klubu Sportowego ,,Znicz” w Białej Piskiej.


W okresie od 29 maja do 20 czerwca 2008 r. realizowano zadania własne i zadania zlecone gminie, wynikające z bieżącej pracy Urzędu, jak
i jednostek organizacyjnych gminy Biała Piska.
M.in. na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego w wylosowanych 31 indywidualnych gospodarstwach rolnych na terenie gminy zbierano dane: z zakresu pogłowia bydła. owiec i drobiu w okresie sprawozdawczym od m-ca grudnia 2007 r. do 30.05.2008 r.

Sprzedano nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej oznaczonej numerem 119/3
o powierzchni 145 m² położonej w Sulimach

Sporządzono wykazy na sprzedaż 4 lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych, tj.
na 1 lokal w Białej Piskiej i na 3 lokale w Bemowie Piskim w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
Ogłoszono przetarg na nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną na cele rolne oznaczoną numerem geodezyjnym 101/3
o powierzchni 0,79 ha, położoną w Kruszewie.
Wydano 2 postanowienia i 1 decyzję w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych.
Nadal trwa zakładanie Ksiąg Wieczystych na nieruchomości stanowiące drogi gminne - założono Księgi Wieczyste na 59 nieruchomości o powierzchni 26 ha. Ponadto zostały złożone wnioski o założenie Ksiąg Wieczystych dla 4 obrębów wiejskich.

W minionym okresie :
◄ odbyła się narada z kierownikami i dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy Biała Piska i spółek gminnych. Przedmiotem spotkania było m. in. omówienie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminnego od : ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia OC, ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenia komunikacyjnego.
W tej sprawie została podpisana Generalna Umowa Ubezpieczeniowa z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ZWCz ,, Pojezierze”
w Olsztynie.

◄ we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną
w Kruszewie i Komendantem Gminnym Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Piskiej w dniu 15 czerwca 2008 r. przeprowadzone zostały Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Kruszewie.


◄ dnia 18 czerwca 2008 r. odbyło się zebranie
w sołectwie Zalesie przedmiotem którego było omówienie spraw dotyczących dofinansowania przez gminę Biała Piska remontu drogi powiatowej Drygały – Zalesie oraz zakupu świetlicy od Nadleśnictwa Drygały.
◄ w dniu dzisiejszym Burmistrz Białej Piskiej
w mojej osobie i pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej brali udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego 2007/2008. Dyrekcji przedszkola, szkół, gimnazjum, a także i szkoły średniej składam podziękowanie za trud włożony
w wychowanie oraz nauczanie naszych dzieci. Słowa podziękowania kieruję także do pracowników administracji, obsługi szkół i rodziców, których wsparcie jest niezbędne przy realizacji programu wychowawczego szkoły.


Dnia 23 czerwca 2008 r. zapraszam Państwa, a za Państwa pośrednictwem, mieszkańców gminy Biała Piska do wzięcia udziału w imprezie plenerowej ,,Noc Świętojańska”, która odbędzie się w dniu 23.06.2008 r. w Parku Miejskim w Białej Piskiej.
Z uwagi na to, że tradycją jest organizowanie Nocy Świętojańskiej w przeddzień 24 czerwca, w roku bieżącym organizacja tej imprezy przypadła na poniedziałek, a nie na dzień wolny od pracy.
Program przewiduje:
17.00 – rozpoczęcie
17.15 – przedstawienie słowno – muzyczne na temat nocy świętojańskiej ze specjalnym uczestnictwem zespołu wokalnego działającego przy MGOK w Białej Piskiej
18.00 – 19.00 – koncert zespołu shantowego działającego przy Ełckim Centrum Kultury
20.00 – 1.00 – zabawa świętojańska z zespołem Lewus.


Informuje się, że na okres Lata 2008 gmina Biała Piska planuje się m.in. :
6.07.2008 r. - Obchody Jubileuszu 60 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kumielsku, 19.07.2008 r.- Imprezę z cyklu ,,Sobotni wieczór taneczny”. Miejsce – Park Miejski w Białej Piskiej.
1.08.2008 r. - Koncert zespołu rockowego ,,Noc”
z Gdyni i dyskotekę pod gwiazdami.
Miejsce – Park Miejski w Białej Piskiej.
16.08.2008 r. - Imprezę z cyklu ,,Sobotni wieczór taneczny”. Miejsce – Park Miejski w Białej Piskiej.
24.08.2008 r. – Gminne Święto Plonów. Miejsce Park Miejski w Białej Piskiej.
W tej chwili trwają prace remontowe płyty i będą ustawione nowe ławki w Parku Miejskim
w Białej Piskiej. Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w proponowanych imprezach.


Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski
Data powstania: poniedziałek, 23 cze 2008 16:13
Data opublikowania: poniedziałek, 23 cze 2008 16:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:27
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1579 razy