BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej

Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywałem zadania Kierownika Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, realizowałem uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie
i w granicach upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:
1. podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
2.wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących m.in.:
1) zmian budżetu gminy na 2008 r.,
2) wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek kulturalnych. Informuję Państwa, że do wydania powyższego zarządzania obligowała mnie Uchwała Nr XXV/227/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń placówek kulturalnych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Białej Piskiej uprawnienia o stanowieniu ich wysokości. Rada Miejska w Białej Piskiej ustaliła, że obiekty
i urządzenia techniczne z dziedziny kultury,
a w szczególności: dom kultury, biblioteki i świetlice wiejskie mogą być wykorzystywane do organizowania imprez, szkoleń, kursów lub na inną pozastatutową działalność, tj. działalność wykraczającą poza zadania określone w statutach Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej, przez osoby prawne i fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą, w celach prywatnych m.in. na organizację uroczystości weselnych, jubileuszowych, komunii, zamkniętych spotkań towarzyskich etc. Pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń technicznych instytucji kultury, w tym i świetlic wiejskich, odbywać się będzie na mocy umowy najmu bądź użyczenia podpisanej pomiędzy Państwem a najemcą, a pozyskane
z tego tytułu środki finansowe przeznaczone będą na utrzymanie i rozwój domu kultury, bibliotek
i świetlic wiejskich. Zgodnie z wolą uchwałodawcy wysokość opłat za korzystanie z obiektów
i urządzeń, o których mowa powyżej została ustalona na podstawie kalkulacji kosztów związanych
z utrzymaniem obiektu lub urządzeń.
W dalszym ciągu korzystanie ze świetlic wiejskich
i klubów osiedlowych do celów prowadzenia działalności kulturalno – oświatowej i typowo sołeckiej będzie świadczone nieodpłatnie.
3) ustanowienia mediatora do spraw polubownego rozstrzygania sporów o wysokość odszkodowania za szkody łowieckie.

3. wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej gminy, Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, w sprawach dotyczących:
● powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację placu zabaw w Białej Piskiej,
● ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Referatu Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej. Informuję, że w terminie określonym ogłoszeniem o konkursie do tutejszego Urzędu wpłynęły dwie oferty, które spełniały wymogi formalno – merytoryczne. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego
i stosownie do decyzji komisji konkursowej, zdecydowałem o powierzeniu stanowiska Kierownika Referatu Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej P. Krzysztofowi Nosek. Z dniem
27 maja 2008 r. P. Nosek rozpoczął pracę
w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej.
● powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciągnika rolniczego,
● uzupełnienia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Organów Gmin i Związków Międzygminnych,
● ogłoszenia ponownego Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie kultury fizycznej w 2008 r. Z uwagi na braki formalne poprzedni nabór ofert został unieważniony,

Informuję, że od 1 maja 2008 r. Państwo
i mieszkańcy miasta i gminy Biała Piska macie możliwość załatwiania całości spraw urzędowych lub ich części drogą elektroniczną z wykorzystaniem internetu, a także śledzenia toku załatwiania swoich spraw oraz określenia etapu ich realizacji. Państwo, jako Klienci Urzędu Miejskiego i samorządowych jednostek organizacyjnych gminy, będziecie mogli m.in.: wysyłać korespondencję do urzędu bezpośrednio ze strony portalu (zapewniamy nieprzerwany dostęp do zasobów e-Urzędu przez siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę), posługiwać się formularzami elektronicznymi, które będą podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także uzyskiwać informacje
o stanie spraw i kolejności ich rozstrzygnięcia.
Z usług e-Urzędu nie będzie można korzystać tylko przy załatwianiu spraw, gdzie prawo zobowiązuje klienta do osobistego stawiennictwa w urzędzie (np.
w sprawach meldunkowych, dotyczących dowodów osobistych czy zamiaru wstąpienia w związek małżeński). Jestem przekonany, że wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów zapewni szybsze załatwienie spraw w urzędzie,
a urzędnikom ułatwi i usprawni pracę. Kolejnym usprawnieniem dla klientów Urzędu Miejskiego
w Białej Piskiej będzie uruchomienie na parterze budynku Punktu Obsługi Klienta. Planowany termin realizacji tego zadania to czerwiec 2008 r.

Okres międzysesyjny to jednocześnie realizacja intensywnych prac inwestycyjnych na terenie miasta
i gminy Biała Piska. I tak:
● zostały zakończone prace adaptacyjne pomieszczeń byłego internatu Zespołu Szkół Nr 1
w Białej Piskiej na potrzeby Referatu Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej. W tym budynku od pierwszych dni czerwca 2008 r. znajdzie swoją siedzibę także Gminna Spółka Wodna, Punkt Obsługi Osób Bezrobotnych, Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Ponadto:
● trwają roboty remontowo – budowlane w budynku Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej. Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy personel medyczny
i pacjentów Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej.
● Prowadzone są prace budowlane w zakresie remontu pomieszczeń Osiedlowego Domu Kultury
w Bemowie Piskim oraz planowane jest wyposażenie pomieszczeń
w niezbędne meble i sprzęt;
● W trakcie realizacji jest budowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej, części ul. Piłsudskiego i części ul. Kościuszki w Białej Piskiej. W 2008 r. zaplanowano wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 920 m. Zakłada się realizację zadań inwestycyjnych określonych w Wieloletnim Planie Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Gminy Biała Piska na lata 2007 – 2011, w terminie krótszym o jeden rok niż planowano.
Celem usprawnienia realizacji prac inwestycyjnych
i pomniejszenia kosztów Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białej Piskiej zakupił urządzenie przeciskowe do przecisków poziomych pod przyłącza wodociągowe. Urządzenie to będzie wykorzystywane przez pracach techniką bezwykopową, tj. do wykonywania przecisków pod drogami i chodnikami.
● W poszukiwaniu nowych kierunków działalności nasza gmina dostrzegła szansę awansu społecznego i gospodarczego w rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych, a w szczególności, uwzględniając warunki środowiskowe regionu, energetyki wiatrowej. Dochody czerpane ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez elektrownie wiatrowe zasilą budżet gminy i stworzą możliwość zmniejszenia wydatków ponoszonych przez gminę na energię elektryczną oraz na zaopatrzenie w energię podmiotów zarządzanych przez gminę: szkół, instytucji i zakładów pracy. Firma otworzyła Biuro Regionalne w Białej Piskiej
i współpracuje z nami w zakresie przygotowania dokumentów planistycznych i pozyskiwania terenów pod inwestycję wiatrową.

● W ramach ogłoszonej rezerwy budżetowej subwencji ogólnej Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały przygotowane 3 wnioski o dofinansowanie remontów bieżących w Szkole Podstawowej: w Białej Piskiej, w Bemowie Piskim i w Zespole Szkół
w Drygałach. Koszt realizacji zadania to suma 179.507,87 zł., kwota wnioskowana to suma 89.753,93 zł.

● Został złożony wniosek o dofinansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
w szkołach zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska. Wniosek złożono w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” tytuł projektu „Dajmy szansę wsi – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w Gminie Biała Piska”. Wnioskowana kwota dofinansowania 334.051,00 zł., instytucja wdrażająca Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

●Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w publicznych szkołach i placówkach, na zakup
i montaż dodatkowych 5 kamer w Publicznym Gimnazjum w Białej Piskiej. Wnioskowana kwota dofinansowania 6 300 zł. Wkład środków własnych 700 zł.

Ponadto:
● rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania
remontów budynków będących własnością Gminy Biała Piska.
● Przygotowano przetargi na :
modernizację placu zabaw w Białej Piskiej,
dostawę ciągnika rolniczego.

Ustalono terminy rozstrzygnięcia przetargów na:
wymianę okien w lokalach komunalnych gminy,
remont świetlic wiejskich,
ułożenie chodników i ciągów pieszych w Białej Piskiej,

Została opracowana koncepcja kanalizacji gminy Biała Piska, dzięki której będziemy mogli podjąć właściwe decyzje w kwestii gospodarki wodno – ściekowej gminy.

Zlecono opracowanie dokumentacji na wykonanie plaży wraz z pomostem w miejscowości Ruda. Trwają również prace renowacji stawu w Białej Piskiej
i zagospodarowania terenów przyległych.

Są opracowane projekty na wykonanie wodociągów wiejskich w miejscowościach: Orłowo – Oblewo, Kumielsk – Kukły. Gmina oczekuje na wytyczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich celem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Prowadzimy także prace w zakresie montażu dodatkowych opraw i przebudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Pogorzel Wielka, Oblewo, Biała Piska, Lipińskie. Wartość szacunkowa inwestycji 42.642,19 zł,
W dalszej kolejności (plan na 2009 r. ) montaż dodatkowych opraw i przebudowa oświetlenia ulicznego przewidziana jest w Zaskwierkach,
w Skarżynie i w Nitkach. Na ten cel będzie potrzeba wyasygnować ok. 28 tys. zł.

W minionym okresie podpisałem:
› umowę na dostarczenie żwiru do wykonania bieżących remontów dróg gminnych oraz na usługi transportowe dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
› umowę na remont Ośrodka Zdrowia w Drygałach. Zakres prac remontowych przewiduje przebudowę pomieszczeń głównych, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie układu komunikacyjnego do obowiązujących przepisów.
› umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie remontu budynków strażnic Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Piskiej
i Drygałach w kwocie 23.500 zł. Wkład środków własnych wynosi 38.300 zł.;
› umowę na przebudowę oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Gruzy
i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Szkody, Oblewo, Biała
Piska i Lipińskie,
› umowy na wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania:
- plaży wraz z budową pomostu drewnianego nad jez. Roś w miejscowości Ruda,
- terenów rekreacyjnych wokół stawu w Białej Piskiej wraz oczyszczeniem i umocnieniem nabrzeży;
› porozumienie z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawie dofinansowania. remontu pomnika zlokalizowanego przy ul. Plac Mickiewicza
w Białej Piskiej w kwocie 13.000 zł. Wkład środków własnych wynosi 7.508 zł.

W analizowanym okresie gmina Biała Piska otrzymała:

› dofinansowanie na remont drogi gminnej dz. nr 12/101 obręb Bełcząc na odcinku drogi krajowej Nr 58 w kierunku wsi Komorowo. Długość remontowanego odcinka drogi wynosi 800 m. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 40 tys. zł.

› dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na inwestycje pn. ,,Dać Możliwości dla Twórczości”. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 50 tys. zł, wkład środków własnych to suma 10 tys.zł. Środki będą przeznaczone na zakup
i montaż wyposażenia sali teatralno – muzycznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Białej Piskiej.

W 2008 r. planujemy m.in.:
1. w miesiącu czerwcu realizację inwestycji pn. ,,Modernizacja placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Dolnej w Białej Piskiej”.
2. Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
3. Zakup i wymianę 150 okien w budynkach komunalnych będących własnością Gminy Biała Piska.
4. Wykonanie ciągów pieszych w Białej Piskiej.
5. Remonty i doposażenie świetlic wiejskich.
6. Budowę wiejskich boisk do piłki nożnej.
7. Budowę świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem tereny przy świetlicy (plac zabaw, boisko do piłki nożnej) w miejscowości Drygały.
8. Budowę sieci wodociągowej na odcinku Orłowo – Zabielne – Oblewo.
9. Remonty budynków komunalnych będących własnością Gminy Biała Piska.

Szanowni Państwo,
jak Państwu wiadomo nasza gmina ma dużo potrzeb inwestycyjnych i realizujemy je adekwatnie do Państwa oczekiwań, sukcesywnie i systematycznie. Jednakże procedura ich realizacji, a mam tu na uwadze m.in. przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, często jest niezależna od nas, wydłużona w czasie, a konieczna do wypełnienia. Stąd też prosimy o cierpliwość bowiem zaproponowane przeze mnie zadania inwestycyjne,
a uchwalone przez Wysoką Radę, są wykonywane. Rezultaty naszej pracy będą Państwu przedstawiane na bieżąco.


W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży nieruchomości w formie zawartych aktów notarialnych, tj.:
› w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców dokonano sprzedaży 3 lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielorodzinnych w Białej Piskiej i w Bemowie Piskim,
› sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami 670/6
o powierzchni 124 m2 i 671/5 o powierzchni 129 m² położonych w Białej Piskiej przy
ul. Witosa, w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich;
› sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem 1/1 o powierzchni 0,70 ha położonej w Białej Piskiej na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadkami „ Eko - Mazury ” Sp. z o. o. z siedzibą w Ełku.

Sporządzono wykazy na sprzedaż lokali mieszkalnych 3 lokali mieszkalnych,
1 nieruchomości niezabudowanej i 1 zabudowanej.
Trwa zakładanie Ksiąg Wieczystych na nieruchomości stanowiące drogi gminne - założono Księgi Wieczyste na 78 nieruchomości o powierzchni 25 ha ponadto zostały złożone wnioski o założenie Ksiąg Wieczystych na 6 obrębów wiejskich.

W zakresie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – naliczana jest opłata roczna osobom, którzy nabywając mieszkania od Spółdzielni Mieszkaniowej przyjęli obowiązek wieczystego użytkowania udziału w gruncie pod blokami.
W zakresie zadań z gospodarki łowieckiej zorganizowano mediację w sprawie określenia wysokości odszkodowania za wyrządzone szkody na użytkach zielonych przez zwierzynę leśną – dziki.
Ponadto realizowano zadania własne i zlecone gminie, tj. zadania ustawowe oraz obowiązujące na mocy wydanych przepisów wykonawczych.

Szanowni Państwo,
odpowiadając na prośbę P.Antoniego Dąbrowskiego Delegata Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej informuję, że w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej (pokój nr 1) będzie udzielana pomoc w wypełnianiu formularzy – wniosków o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów rolnych, na których są umiejscowione linie przesyłowe. Powyższe zostało umotywowane niemożliwością skorzystania z pomocy Biura Terenowego Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej, bowiem najbliższe znajduje się
w Szczytnie i trudnościami jakie napotykają wnioskodawcy w wypełnieniu stosownych formularzy.Data powstania: poniedziałek, 2 cze 2008 13:14
Data opublikowania: poniedziałek, 2 cze 2008 13:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:28
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1594 razy