BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej za okres

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywałem zadania Kierownika Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, realizowałem uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie
i w granicach upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:
1. podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
2.wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących m.in.:
1) powierzenia stanowisk dyrektorom szkół.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursów i po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty w Olsztynie, zdecydowałem o powierzeniu stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Drygałach P. Andrzejowi Rosińskiemu, stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
P. Antoniemu Zabielskiemu, stanowiska Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej P. Jadwidze Frąckiewicz. Stanowiska dyrektorów szkół zostały powierzone na okres pięciu lat szkolnych, tj. od
01 maja 2008 r. do 31 sierpnia 2012 roku.
2) zmian budżetu gminy 2008 r.

W okresie sprawozdawczym odbył się konkurs na stanowisko Kierownika Referatu Robót Publicznych
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej. Na ogłoszenie o konkursie odpowiedział jeden kandydat, który wycofał swoją kandydaturę
i nie przystąpił do II etapu postępowania konkursowego. W związku z powyższym zdecydowałem o zarządzeniu przeprowadzenia kolejnego naboru na wyżej wymienione stanowisko.

W dniu 23 kwietnia 2008 r. podpisałem porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie w zakresie podjęcia wspólnych działań zmierzających do stworzenia Systemu Wspomagania Decyzji Określających Turystyczno - Gospodarczy Rozwój Gminy Biała Piska. System ma umożliwić określenie kierunków zrównoważonego rozwoju terenów rolnych i leśnych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań rozwoju specjalnych form turystyki
i rekreacji, obejmujących obszary specjalnej ochrony. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie zobowiązał się do upowszechniania informacji
o gminie Biała Piska i jej działalności poprzez realizację celów naukowo - badawczych
i wdrożeniowych oraz udzielania wszelkiej pomocy gminie Biała Piska w zakresie obejmującym profil badawczo- naukowy. Porozumienie z ramienia Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego będzie realizował zespół naukowo - badawczy pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Leszczyńskiej. Naukowcy przygotują mapy cyfrowe gminy. Gdyby gmina Biała Piska chciała wykonać mapy cyfrowe na własny koszt to musiałaby wydać na ten cel ogromne środki finansowe.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiłem do Zakładu Energetycznego
w Białymstoku i w Ełku o zmianę decyzji w sprawie likwidacji Posterunku Energetycznego w Białej Piskiej. Likwidacja Posterunku Energetycznego
w Białej Piskiej mogłaby spowodować wydłużenie czasu reakcji służb elektroenergetycznych
w sytuacjach klęsk żywiołowych lub zdarzeń
o znamionach klęski żywiołowej. Biała Piska to zagłębie mleczarskie. Gospodarstwa rolne nastawione na produkcję mleka muszą mieć zagwarantowany nieprzerwany dopływ energii. Posterunek Energetyczny w Białej Piskiej jest jednym z podmiotów pracujących w ramach struktur Gminnego Zespołu Reagowania, którego zadaniem jest m.in. podejmowanie działań polegających na zapewnieniu natychmiastowej i wszechstronnej pomocy poszkodowanym, zatrzymaniu lub zahamowaniu rozwoju zjawisk i zdarzeń wywołujących straty i zniszczenia oraz ograniczenia ich zasięgu. Ważnym argumentem za pozostawieniem Posterunku Energetycznego w Białej Piskiej są zerowe koszty jego utrzymania. Liczę na zrozumienie i pozostawienie Posterunku Energetycznego w naszym mieście.

Informuję, że wypłata II raty stypendiów szkolnych przyznanych na rok szkolny 2007/2008 (okres od 01 kwietnia do 30 czerwca 2008 r.) realizowana będzie w formie wypłaty jednorazowej. Przy wypłacie II raty stypendium będą uwzględniane faktury
i rachunki za okres od września 2007 r. do chwili obecnej, czyli za rok szkolny 2007/2008. Wyżej wymienione dokumenty należy składać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej
w terminie od 05 maja do 16 maja 2008 r.

W minionym okresie czasu dużo uwagi poświęciliśmy realizacji zadań przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego w drodze ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Od 01 maja 2008 r. mamy obowiązek ustawowy w zakresie uruchomienia elektronicznego obiegu dokumentów, tzw. e - obiegu oraz przyjmowania podań i wniosków opatrzonych e – podpisem. Urząd Miejski w Białej Piskiej uruchamia system informatyczny umożliwiający naszym klientom korzystanie
z elektronicznej skrzynki podawczej
i wnoszenia wniosków, pism i spraw drogą elektroniczną.


W okresie od 01 kwietnia do 29 kwietnia 2008 r.:

1. zostały rozpoczęte roboty remontowo - budowlane w budynku Ośrodka Zdrowia
w Białej Piskiej.
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie pomieszczeń Referatu Robót Publicznych
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w budynku dawnego internatu.
3. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji dotyczącej:
 zagospodarowania plaży wraz z budową pomostu drewnianego nad jeziorem Roś
w miejscowości Ruda.
 zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wokół stawu w Białej Piskiej wraz
z oczyszczeniem i umocnieniem nabrzeży.
4. Został złożony wniosek o dofinansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
w szkołach zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska. Wniosek złożono w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” tytuł projektu „Dajmy szansę wsi – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w Gminie Biała Piska”. Wnioskowana kwota dofinansowania 334.051,00 zł., instytucja wdrażająca Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Przygotowano i wysłano zapytania ofertowe na wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego budynku świetlicy wiejskiej oraz opracowanie pełnej dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej
w Drygałach.
6. Przygotowano i ogłoszono przetargi na:
 opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania remontów budynków będących własnością Gminy Biała Piska.
 dostarczenie żwiru do wykonania bieżących remontów dróg gminnych oraz usługi transportowe dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
 usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz usługi transportowe dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
7. Podpisano umowę na opracowanie części dokumentacji niezbędnej do wykonania remontów budynków będących własnością Gminy Biała Piska.

Z zakresu rolnictwa
Na potrzeby Głównego Urzędu Skarbowego
w wylosowanych 13 indywidualnych gospodarstwach rolnych na terenie gminy zbierano dane z zakresu pogłowia trzody chlewnej i produkcji żywca wieprzowego w okresie sprawozdawczym od miesiąca grudnia 2007 r. do 31 marca 2008r. oraz dokonano rozeznania wśród rolników o stanie przezimowania upraw – zbóż ozimych. Zebrane dane umieszczono w ankiecie R- KSRB.

Z zakresu gospodarki leśnej i ochrony przyrody
Dokonano analizy i wydano 9 decyzji w sprawie wycinki drzew będących własnością osób fizycznych
i osób prawnych. Ponadto:
> sprawdzono zasadność złożonych 4 podań o pilne usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu.
> nadzorowano i koordynowano wycięcie 5 sztuk drzew i ogłowienia z pozostawieniem „szkieletu korony” kolejnych 13 sztuk drzew na projektowanym parkingu i placu zabaw w Białej Piskiej przez Firmę PPUH Elektromet w Białej Piskiej (zabezpieczenie sprzętowe).
W zakresie zadań z gospodarki łowieckiej
> na wniosek poszkodowanych rolników – zorganizowano i przeprowadzono mediacje
o wysokość odszkodowań za wyrządzone szkody,
> prowadzono windykację czynszów od kół łowieckich.
W zakresie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
zaktualizowano ewidencję i 96 właścicielom mieszkań znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Białej Piskiej naliczono opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów. Powyższe dotyczy wieczystego użytkowania udziału w gruncie pod blokami.

Sprzedaż nieruchomości w formie zawartych aktów notarialnych
W trybie bezprzetargowym na rzecz najemców sprzedano 4 lokale mieszkalne położone
w budynkach wielorodzinnych: w Bemowie Piskim przy ul. Lipowej 99, w Białej Piskiej przy ul. Kościuszki 21 i przy ul. Moniuszki 10 oraz w Monetach 16.
Sprzedano dwie nieruchomości niezabudowane położone w Kowalewie i w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki.
Sporządzono wykazy na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 9 nieruchomości
tj. lokali mieszkalnych na rzecz najemcy.

Wydano 2 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych.

Zwrócono się do Pań i Panów Sołtysów o sporządzenie wykazów strat spowodowanych przez bobry na terenie każdego sołectwa.W wyżej wymienionym okresie podpisałem porozumienie:
1. z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
2. z Wójtem Gminy Kolno (woj. podlaskie w sprawie współdziałania na rzecz poprawy komunikacji drogowej w zakresie bezpiecznej przeprawy przez rzekę Wincenta, poprzez budowę mostu,
3. porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Departament Infrastruktury i Geodezji w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych polegającego na remoncie drogi gminnej dz.nr 12/101 obręb Bełcząc, na odcinku od drogi krajowej Nr 58 w kierunki wsi Komorowo. Długość remontowanego odcinka drogi wynosi 800 metrów. Koszt inwestycji to kwota rzędu 100.000,00 zł. Gmina zadeklarowała udział środków
własnych w kwocie 55.000,00 zł., dofinansowanie stanowi 45 % całości inwestycji, tj. kwotę 45.000,00 zł. Termin wykonania oraz rozliczenia inwestycji określa się na miesiąc wrzesień 2008 r.
4. w związku z licznymi wnioskami mieszkańców Bemowa Piskiego wystąpiłem do Rejonowego Zakładu Infrastruktury w Olsztynie w sprawie określenia warunków przekazania gminie Biała Piska kotłowni wraz z infrastrukturą ciepłowniczą.
5.z Urzędem Skarbowym w Piszu w sprawie zasad wydawania druków i przyjmowania zeznań podatkowych za 2007 r. przez pracowników Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
W celu ułatwienia podatnikom składania zeznań podatkowych za 2007 r. w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej został uruchomiony punkt wydawania druków i przyjmowania zeznań podatkowych. Mieszkańców gminy Biała Piska, którzy dotychczas nie złożyli
zeznań za ubiegły rok podatkowy zapraszam do ich pozostawienia w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, tj. bez konieczności wyjazdu do Urzędu Skarbowego w Piszu.

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w sprawie bezpośredniego uruchomienia połączeń komunikacyjnych z Białej Piskiej do Olsztyna, informuję, że Firma Przewozowa Trans - Kom Pisz uzyskała zezwolenie na obsługę wyżej wymienionej trasy. Autobus jadący z Białej Piskiej przez Szczytno do Olsztyna, odjeżdża z Białej Piskiej ok.godz.7.00. Informuję, że wspólnym wysiłkiem Burmistrzów Gmin i Starosty Powiatu Piskiego podejmowane są działania i prowadzone prace w zakresie poprawy stanu technicznego torowiska i uruchomienia szynobusu na trasie Olsztyn - Szczytno - Biała Piska - Ełk.

Informuję Państwa, że dzień 02 maja 2008 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
i jednostek organizacyjnych gminy Biała Piska. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – pracodawca za święta przypadające w dni dodatkowo wolne od pracy (3 maja 2008 r.) ma obowiązek udzielić pracownikowi innego dnia wolnego, który wyznaczyłem na dzień 2 maja 2008 r.

Szanowni Państwo,
już niebawem po raz trzeci będziemy obchodzić
w Polsce Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to ustanowione zostało przez Sejm w 2004 r. Jego celem jest popularyzacja wiedzy o polskich symbolach narodowych, które wyrażają i podkreślają naszą tożsamość i wartości. Flaga jako jeden
z symboli narodowych zajmuje szczególne miejsce
w naszej tradycji i kulturze. Jest widoczną oznaką naszej pamięci i wdzięczności dla naszych przodków, którym zawdzięczamy wolną Najjaśniejszą Rzeczpospolitą.
Dlatego też zwracam się do Państwa z zaproszeniem do udziału w dniach 2 i 3 maja we wspólnym przedsięwzięciu pt.: "Pamiętaj, wywieś flagę!".

Przed nami 3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wszystkich Państwa, a za Państwa pośrednictwem mieszkańców jednostek pomocniczych gminy, zapraszam do wzięcia udziału w imprezie rekreacyjnej organizowanej dnia 3 maja (sobota) w godz. od 15.00 do 2.00 w Parku Miejskim w Białej Piskiej. Program imprezy przewiduje:
- zabawy rekreacyjne dla dzieci,
- blok konkursów i rozgrywek sportowych,
- występy zespołów tanecznych z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej,
- zabawę taneczną. Gra zespół Silver z Pisza.

Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski


Data powstania: czwartek, 8 maj 2008 12:54
Data opublikowania: czwartek, 8 maj 2008 13:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:28
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1674 razy