BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zdania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie kultury fizycznej w 2008 rok

Burmistrz Białej Piskiej
ogłasza konkurs ofert na realizację zdania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie kultury fizycznej w 2008 rok


I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie:
 w 2007 roku kwota 70.000,00 zł. przyjęta została Uchwałą budżetową Nr VII/42/07 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 14.02.2007r.
 w 2008 roku kwota 80.000,00 zł. przyjęta została Uchwałą budżetową Nr XXVII/214/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30.01.2008r.
1. Cel zadania:
 propagowanie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek i zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych – popularyzacja różnych dyscyplin sportowych.
2. Przedsięwzięcia wymagane w ramach realizacji zadania:
 organizowanie i uczestnictwo w imprezach rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
 propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej.
3. Beneficjenci zadania:
Dzieci i młodzież oraz pozostali mieszkańcy Gminy Biała Piska.

II. Termin i warunki składania ofert.
1. Do konkursu przystąpić mogą podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873 z późn. zmianami), którzy złożą w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędzony i terminowy.
Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania.
2. Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru, który jest pobrania na stronie: www.bip.bialapiska.pl), w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie kultury fizycznej w 2008 roku” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2008r. do godziny 12.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej przy ul. Pl. Adama Mickiewicza 25 lub przesłać pocztą na adres wskazany w ogłoszeniu.
3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) aktualny statut podmiotu,
b) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok; w przypadku organizacji działających krócej, za spełnienie wymogu uważa się sprawozdanie za okres: od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
d) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera).
5. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

III. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania opisanego w ofercie powinien rozpoczynać się z dniem podpisania umowy i kończyć nie później niż w dniu 31.12.2008r.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
 wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy
 sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową.

IV. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.
1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2008r. o godz. 12.10 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
2. Do Rozpatrzenia ofert zostanie powołana Komisja Konkursowa.
3. Przy rozpatrywaniu ofert komisja:
 oceni możliwość realizacji zadania przez ubiegający się podmiot,
 oceni przedstawioną kalkulację kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 uwzględni wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

V. Zasady przyznawania dotacji.
1. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Biała Piska lub na rzecz jej mieszkańców.
2. Dotacji nie można wykorzystać na:
 prowadzenie działalności gospodarczej
 realizację zdań już zleconych danej jednostce przez Gminę
 zadania inwestycyjne
 zakup nieruchomości
 projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy
 prowadzenie działalności religijnej i politycznej.
3. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Burmistrz Białej Piskiej, po zapoznaniu się z protokołem komisji, w terminie 7 dni od daty złożenia ofert.
4. Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie i proponowana przez komisję.
5. Rozstrzygniecie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego. Dodatkowo podmioty zgłaszające oferty zostaną pisemnie powiadomione o decyzji Burmistrza Białej Piskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 4 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej tel. 087 4241355.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 8 maj 2008 12:23
Data opublikowania: czwartek, 8 maj 2008 12:27
Data przejścia do archiwum: środa, 12 gru 2018 13:16
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2504 razy