BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr X/63/2003

U C H W A Ł A Nr X/63/03
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Piszu


      Na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z póżń zm) Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ 1
Zatwierdza się Regulamin przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Piszu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik
Do Uchwały Nr X(63)03
Rady Miejskiej w Białej Piskiej


REGULAMIN PRZEPROWADZENIA WYBORÓW ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W PISZU

I. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

§ 1.1. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na druku zawierającym wszystkie dane wymagane przepisami Zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1990r. w sprawie trybu zgłaszania radom gminy kandydatów na ławników ludowych do sądów powszechnych (M. P. Nr 26, poz.201 z późn. zm.),
2.Kandydat na ławnika na druku zgłoszenia lub w odrębnym piśmie potwierdza swoim podpisem zgodę na kandydowanie.
3.Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 lipca 2003 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Piskiej i gromadzone w Referacie Organizacyjnym.

II. ZADANIA BURMISTRZA ZWIĄZANE Z PRZEPROW ADZENIEM W ŁAWNIKÓW

§ 2.1.Burmistrz przed przekazaniem zgłoszeń do Biura Rady Miejskiej dokonuje następujących czynności:
a) sprawdza czy zgłoszenia zawierają. wszystkie dane wymagane Zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 czerwca 1990 r. w sprawie trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników ludowych do sądów powszechnych (M. P. Nr 26, poz.201 z późn. zm.)
b) sprawdza czy obywatele dokonujący zgłoszenia posiadają czynne prawo wyborcze i stale zamieszkują na obszarze gminy,
c) sprawdza czy wszyscy kandydaci potwierdzili swoim podpisem zgodę na kandydowanie, d) sprawdza czy kandydaci spełniają warunki wymienione wart. 158 § 1,3,4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.l 070 z późn. zm.) .
2. Burmistrz najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2003 r. przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej dokonane zgłoszenia wraz ze zbiorczym wykazem kandydatów na ławników.
3.Organizacyjne i techniczne wykonanie czynności, o których mowa w§ 1 i 2 niniejszego Regulaminu zapewnia Referat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Białej Piskiej.

III. POWOŁANIE I TRYB PRACY ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO KANDYDATÓW NA ŁAWNIKOW

§ 3.1.Rada Miejska w Białej Piskiej, zwana dalej Radą, najpóźniej do dnia 31 lipca 2003 powołuje Zespół opiniujący kandydatów na ławników, zwany dalej "Zespołem" 2. W skład Zespołu wchodzi 5 osób.
3. Wyboru Zespołu Rada dokonuje w głosowaniu jawnym.
4. Zespół rozpoczyna pracę z dniem powołania i kończy ją z chwilą dokonania przez Radę wyboru ławników.
5. Zespół wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
6. Pracami zespołu kieruje, zwołuje jego posiedzenia i przewodniczy im Przewodniczący. 7. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego .
8. Wszystkie postanowienia i rozstrzygnięcia Zespołu podejmowane sąw obecności co najmniej połowy jego składu, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.
9. Wszystkie rozstrzygnięcia Zespołu powinny mieć formę pisemną i powinny być podpisane przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego.

IV .ZADANIA ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

§ 4.1.Zespół dokonuje analizy dokonanych zgłoszeń i ponownego sprawdzenia czy wszystkie wymagane dane zostały w zgłoszeniach zawarte oraz czy zgłoszeń dokonały podmioty uprawnione.
2. W celu dokonania właściwej oceny kandydatów Zespół, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady, zasięga informacji o kandydatach z Krajowego Rejestru Karnego oraz od właściwych organów Policji. Wystąpienie w sprawie uzyskania tych informacji powinno nastąpić najpóźniej do dnia 15 września 2003 r.
3. W razie potrzeby Zespół może wystąpić do podmiotu zgłaszającego kandydata o przedstawienie dodatkowych informacji lub uzasadnienia.
4. W celu ustalenia listy kandydatów zaopiniowanych przez Zespół pozytywnie lub negatywnie sporządza się protokół, w którym zawarte zostają nazwiska i imiona oraz pozostałe dane kandydatów i opinia Zespołu dotycząca konkretnego kandydata zawierająca, co najmniej zapis o treści " opinia pozytywna" lub "opinia negatywna "
5. W razie potrzeby członkowie Zespołu mogą zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretną kandydaturą. W tym celu przygotowuje się kartę do głosowania z imieniem i nazwiskiem kandydata oraz napisem, "opinia pozytywna" "opinia negatywna" Każdy z uczestników posiedzenia, na którym głosowanie jest przeprowadzane oddaje na karcie głos poprzez podkreślenie wybranego przez siebie napisu. Ustalony w ten sposób wynik ostateczny uwzględniany jest w protokole, o którym mowa w ust.4 zawierającym ocenę kandydata.
Z przeprowadzonego głosowania należy sporządzić protokół.
6. Protokół, o którym mowa w ust.4 Przewodniczący Zespołu przekazuje Przewodniczącemu Rady najpóźniej do dnia 15 października 2003.r
7. Po zakończeniu prac związanych z zaopiniowaniem zgłaszanych kandydatów Zespół przygotowuje dwa rodzaje kart do głosowania " wybory ławników do Sądu Rejonowego w Pisz u " .
Karty do głosowania zawierają dane wszystkich zgłoszonych kandydatów (niezależnie od opinii wyrażonej przez Zespół.):
1. nazwisko,
2. imię,
3. adres zamieszkania (tylko miejscowość) i w kolejności alfabetycznej nazwisk.
8. Organizacyjne i techniczne wykonanie czynności, w którym mowa w §4 niniejszego Regulaminu zapewnia Biuro Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

V .GŁOSOWANIE

§ 5.1. Głosowanie w sprawie wyboru ławników odbędzie się na Sesji Rady Miejskiej najpóźniej do 31 października 2003r.
2. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Zespołu przedstawia opinię o zgłoszonych kandydatach.
3. Przewodniczący Rady informuje o sposobie głosowania. 4. Ustala się następujący sposób głosowania:
1 ).Każdy z radnych otrzyma karty do głosowania: "wybory ławników do Sądu Rejonowego w Pisz u Wydział Karny" , " wybory ławników do Sądu Rejonowego w Pisz u Wydział Rodzinny i Nieletnich".
2)głosowanie odbywa się poprzez skreślenie nazwisk kandydatów (którzy zdaniem radych nie powinni zostać wybrani) co najmniej w takiej liczbie aby na kartach pozostała liczba równa lub mniejsza od liczby ławników wybieranych do poszczególnych wydziałów ustalona przez kolegium sądu okręgowego, to jest :
4. Ławników do Sądu Rejonowego w Piszu, z czego 4 ławników w sprawach karnych, 2 ławników w sprawach rodzinnych.
Za kandydatów wskazanych przez Radę uważa się kandydatów nie skreślonych.
5.Dla przeprowadzenia głosowania Rada Miejska powołuje 3-osobową komisję skrutacyjną, której zadaniem jest:
1) rozdanie kart do głosowania,
2) czuwanie nad tajnością głosowania,
3) ustalenie wyników głosowania,
4) sporządzenie protokołu głosowania i ogłoszenie wyników.
6. Po ogłoszeniu wyników Przewodniczący Rady zarządza podjęcie uchwały o wyborze ławników.
Data powstania: poniedziałek, 14 lip 2003 10:40
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lip 2003 11:31
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2543 razy