BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr VI/39/2003

UCHWAŁA Nr VI/39/2003
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 08 kwietnia 2003 r.
w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 41; ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późn. zm.)

Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Biała Piska na 2003 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VI/39/2003

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia 08 kwietnia 2003 r.

MIEJSKO-GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w BIAŁEJ PISKIEJ na 2003 rok

SPIS TREŚCI:

 

Rozdział I

1) Dane ogólne

2) Podmioty współdziałające na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi

3) Wnioski i propozycje

Rozdział II

Zasady wynagradzania członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę związaną z realizacją programu w 2003 r.

Rozdział III

Zadania ogólne wynikające z ustawy

Rozdział IV

Preliminarz wydatków związanych z realizacją Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ROZDZIAŁ I

1) Dane ogólne

Główne kierunki działania oraz zadania dla administracji państwowej i samorządów terytorialnych w zakresie obowiązku kształtowania polityki alkoholowej, rozwiązywania problemów wynikających z nadmiernego spożycia alkoholu oraz profilaktyki z tym związanej wytyczają:

-ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

-Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dane szacunkowe uzyskane w oparciu o prowadzone badania pozwoliły Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określić “Mapę polskich problemów alkoholowych” i wyodrębnić następujące rodzaje szkód:

1) szkody występujące u osób pijących,

2) szkody występujące u członków rodzin alkoholowych,

3) alkoholową dezorganizację środowiska pracy.

Stąd też podstawowe elementy profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi wskazują na:

1) edukację, a więc szeroki zakres dostępnych informacji propagandowych w formie narzędzi takich jak: ulotek, plakatów, spotkań z profesjonalistami, trzeźwymi alkoholikami i osobami współuzależnionymi,

2) psychoedukację i terapię, która dla osób pijących nadmiernie i w sposób szkodliwy są najskuteczniejszą formą powstrzymywania skutków rozszerzenia się problemu alkoholowego,

3) profesjonalne leczenie stosowane wobec alkoholików w oparciu o współpracę z ruchem AA, Al.-Anon, Alateen.

Celem tych działań jest:

-zmniejszenie aktualnie występujących rozmiarów problemów alkoholowych,

-zapobieganie powstawaniu nowych problemów spowodowanych nadmiernym spożyciem alkoholu,

-zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń jakie niesie za sobą nadużywanie alkoholu i innych środków chemicznych zmieniających świadomość,

- uwzględnienie problematyki przemocy w rodzinie związanej z nadużywaniem alkoholu,

-prowadzenie działań profilaktycznych wśród dzieci, młodzieży, dorosłych.

Osiągnięcie oczekiwanych rezultatów będzie możliwe przy spełnieniu następujących warunków:

-ograniczeniu i zmianie struktury spożycia napojów alkoholowych,

-zmianie zachowań i postaw obywateli oraz podmiotów związanych z obrotem napojami alkoholowymi,

-stosowaniu skutecznych form kontroli prawnej i społecznej na negatywnymi postawami i postępowaniem osób nadużywających alkoholu, a w szczególności przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

-stosowaniu nowoczesnych strategii i metod w pracy nad rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

2) PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI

Na terenie Miasta i Gminy Biała Piska następujące instytucje podejmują działania i współpracują na rzecz przeciwdziałaniu i rozwiązywania problemów alkoholowych:

1) Miejsko-Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Piskiej,

2) Punkt Konsultacyjny dla Rodzin z Problemem Alkoholowym w Białej Piskiej,

3) Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej,

4) Komisariat Policji w Białej Piskiej,

5) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

6) Ośrodek Kultury i Sportu w Białej Piskiej,

7) Szkoły podstawowe z terenu Miasta i Gminy Biała Piska,

8) Publiczne Gimnazja w : Białej Piskiej i w Drygałach,

9) Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej,

10) Stacja Opieki CARITAS w Białej Piskiej,

11) Komenda Powiatowa Policji w Piszu,

12) centrum Pomocy Rodzinie w Piszu,

13) Ośrodek Profilaktyki w Piszu,

14) Wojewódzki Ośrodek Terapii, Uzależnień i Współuzależnienia w Giżycku,

15) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu.

3) WNIOSKI I PROPOZYCJE

Analiza zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży pozwala stwierdzić, że są one często:

- objawem nadużywania alkoholu przez rodziców,

- zaniedbywania obowiązków rodzicielskich,

- rozbicia rodziny,

- aktualnych uwarunkowań bytowo-finansowych rodzin,

- czy też przejawem stosowani przemocy w rodzinie.

Powyższe uwarunkowania wskazują na konieczność podjęcia działań skierowanych na całą rodzinę. Jest to bardzo złożony problem i jego rozwiązanie możliwe jest przy koordynacji działań podejmowanych przez instytucje, zakłady pracy, grupy wsparcia etc.

Pozytywne efekty może przynieść ich dalsza zorganizowania współpraca, która powinna być koordynowana przez Punkt Konsultacyjny dla Rodzin z Problemem Alkoholowym w Białej Piskiej.

Dotychczasowa praca w zakresie profilaktyki na terenie Miasta i Gminy Biała Piskam wskazuje na konieczność kontynuacji dalszych działań wychowawczych i terapeutycznych.

Alkoholizm jest chroniczną postępującą i potencjalnie śmiertelną chorobą. Można tę chorobę powstrzymać, jeżeli osoba uzależniona podejmie systematyczne leczenie.

Alkoholicy nie chcą się leczyć z własnej woli. Bardzo często potrzebna jest motywacja zewnętrzna, która spowoduje podjęcie leczenia. Alkoholizm jest problemem całej rodziny. Pomocy potrzebują wszyscy jej członkowie. Stąd praca Punktu Konsultacyjnego w dalszym ciągu powinna:

- rozszerzać ofertę terapeutyczną dla członków rodzin alkoholowych,

- nieść pomoc ofiarom przemocy, osobom uzależnionym i współuzależnionym,

- rozwinąć pomoc w zakresie uzależnień od narkotyków.

Efekty tych działań będą bardziej skuteczne m.in. poprzez:

1) organizowanie i kierowanie na szkolenia osób zawodowo związanych z problematyką alkoholową i przemocą w rodzinie,

2) edukację rad pedagogicznych,

3) realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,

4) zwiększenie środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży szkolnej,

5) edukację rodziców w zakresie:

-rozpoznawania,

-szkodliwości brania środków odurzających,

-sposobów postępowania w przypadku kontaktu z tymi środkami.

6) zwiększenie kontroli punktów sprzedaży alkoholu w mieście i w gminie.

Rozdział II

5) ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA PRACĘ ZWIĄZANĄ Z REALIZACJĄ PROGRAMU w 2003r.

1) Wynagrodzenie członków komisji przysługuje za udział w następujących czynnościach związanych z realizacją Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w poniższych uregulowaniach :

 

a) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego - 20 zł.,

b) kontrola punktu sprzedaży napojów alkoholowych – 20 zł.,

c) przeprowadzenie rozmowy z osobą uzależnioną – 20 zł..

d) wykonywanie czynności związanej z kierowaniem do Sądu wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie

zastosowania obowiązku poddaniu się leczeniu – 20 zł.

e) wydawanie postanowień dotyczących wydania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 20 zł

2) Łączna kwota wynagrodzenia za pracę związaną z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie może przekroczyć w ciągu miesiąca kwoty :

a) w przypadku przewodniczącego komisji 15 % minimalnego wynagrodzenia,

b) w przypadku sekretarza komisji 15 % minimalnego wynagrodzenia,

c) w przypadku członków komisji 10 % minimalnego wynagrodzenia.

3) Przez minimalne wynagrodzenie rozumie się minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie obowiązujących przepisów.

4) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.2 przysługuje członkom komisji tylko wówczas, gdy potwierdzi on swój udział
w danej czynności składając własnoręczny podpis na stosownym dokumencie (np. liście obecności, czy pod protokołem
z czynności, w której brał udział).

ROZDZIAŁ III

ZADANIE I. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

L.p.

Sposób realizacji zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialny za realizację

Uwagi

1.

Kierowanie osób uzależnionych i nadmiernie pijących alkohol na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne

W miarę potrzeb

Kierownik Punktu

Konsultacyjnego

Przewodniczący

MGKRPA

 

2.

Opracowanie i wdrażanie zasad udziału służby zdrowia w udzielaniu pomocy osobom uzależnionym

Cały rok

MGKRPA

Kierownik Punktu

Konsultacyjnego

Służba Zdrowia

 

3.

Prowadzenie i udział kadry realizującej Miejsko-Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w różnorodnych formach szkoleniowych typu: warsztaty, szkolenia krótkoterminowe, konferencje i
tp.

Cały rok

Kierownik Punktu

MGKRPA

 

ZADANIE II. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONYPRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE

L.p.

Sposób realizacji zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialny

za realizację

UWAGI

1.

Rozszerzenie oferty pracy Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy i ich rodzin oraz osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Cały rok

Kierownik Punktu

MGKRPA

 

2.

Utworzenie grup samopomocowych dla współuzależnionych i maltretowanych na terenie gminy Biała Piska

 

Kierownik Punktu

MGKRPA

 

3.

Szkolenia osób zawodowo związanych
z problematyką w zakresie przemocy
w rodzinie (Policja, pracownicy MGOPS , Stacji ,,CARITAS, pedagodzy , kuratorzy społeczn
i)

Cały rok

Kierownik Punktu

MGKRPA

 

4.

Włączenie członków rodzin do wspierania działań w obronie przed przemocą w rodzinie.

Cały rok

Kierownik Punktu

MGKRPA

 

5.

Rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą oraz udzielanie pomocy prawnej (np. ulotki z podaniem numerów infolinii, podawanie ustnych i wywieszanie pisemnych informacji na tablicach ogłoszeń, witrynach sklepowych, emisja ogłoszeń w lokalnej telegazecie itp.)

Cały rok

Kierownik Punktu

MGKRPA

Policja

 

ZADANIE III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMATYCZNEJ I EDUKACJI W SZCZEGÓLNOŚCI DLA MŁODZIEŻY I DZIECI PROFILAKTYKA SZKOLNA

L.p.

Sposób realizacji zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialni
za realizację

Uwagi

1.

Wdrażanie i realizowanie programów profilaktycznych :

-,,NOE,,

-,,Trawka i co dalej ? ,,

-,,Tak czy Nie ? ,,

-,,Przemoc wobec dzieci,,

-,, Śnieżna Kula,,

- inne programy lub przedstawienia

Cały rok

Kierownik Punktu

Pedagodzy szkolni

Nauczyciele szkół

 

2.

Zorganizowanie konkursów o tematyce alkoholowej,

o przemocy w rodzinie i narkomanii:

-literackiego,

-plastycznego,

-testowego z wiedzy o alkoholiźmie

i narkomanii

Cały rok

Kierownik Punktu

MGKRPA

OKiS

Szkoły

 

3.

Organizowanie form spędzania wolnego czasu zwłaszcza w postaci obozów terapeutycznych,

zimowisk, wycieczek dla dzieci z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą oraz zajęć profilaktycznych pozalekcyjnych

Cały rok

Kierownik Punktu

Nauczyciele szkół

 

4.

Szkolenia w ramach wczesnego rozpoznawania problemu alkoholowego, narkotykowego oraz o przemocy w rodzinie

Cały rok

Kierownik Punktu

MGKRPA

 

5.

Zaopatrywanie szkół, instytucji, urzędów, zakładów pracy w publikacje, plakaty, ulotki, itp.

Cały rok

Kierownik Punktu

MGKRPA

 

6.

Wydawanie i rozpowszechnianie okolicznościowych informacji, ulotek
o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym

W zależności od potrzeb

Zespoły powołane

przez MGKRPA

 

7.

Wspieranie realizatorów szkolnych programów profilaktycznych

Cały rok

Nauczyciele szkół

 

ZADANIE VI. PROFILAKTYKA POZASZKOLNA

L.p.

Sposób realizacji zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialni

za realizację

Uwagi

1.

Organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży :

-organizowanie imprez i uroczystości promujących trzeźwe obyczaje i zdrowy styl życia

- organizowanie I gminnych “ Dni Rodziny” w ramach V Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Cały rok

 

 

 

V - VI

Kierownik Punktu

 

 

Zespół powołany przez Komisję Oświaty

 

2.

Upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach wynikających z nadużywania alkoholu poprzez zapewnienie łatwego dostępu do informacji zawartych w publikacjach broszurach itp.

Cały rok

Kierownik Punktu

MGKRPA

 

3.

Uczestniczenie członków komisji, osób zawodowo związanych z problematyką alkoholową i innymi uzależnieniami w szkoleniach organizowanych przez PARPA i Pełnomocnika Wojewody ds. Profilaktyki Alkoholowej

Cały rok

Kierownik Punktu

Przewodniczący

Komisji

 

 

ZADANIE IV. KONTROLA PRZESTRZEGANIA ZASAD OBROTU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI

L.p.

Sposób realizacji zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialni

za realizację

Uwagi

1.

Prowadzenie kontroli i rekontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości art.14
i 15 ustawy

Cały rok

Upoważnieni

członkowie komisji,

Policja

 

2.

Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży alkoholu w czasie trwania imprez okolicznościowych

Cały rok

Upoważnieni

członkowie komisji,

Policja

 

3.

Kontrola realizacji uchwały Rady Miejskiej

w Białej Piskiej określającej zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów

Cały rok

Upoważnieni

Członkowie

Komisji,

Policja

 

ZADANIE V. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW PRACUJĄCYCH NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

L.p.

Sposób realizacji zadania

Termin
realizacji

Odpowiedzialni za

realizację

Uwagi

1.

Wspieranie edukacyjne i lokalowe podmiotów realizujących zadania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych

Cały rok

Kierownik Punktu

Przewodniczący

komisji

 

2.

Uzyskiwanie opinii sądowo-psychiatrycznych

do prac komisji

Cały rok

Kierownik Punktu

 

3.

Finansowanie w miarę potrzeb treningów dla osób uzależnionych i współuzależnionych – wyjazdów na spotkania trzeźwościowe, obozy terapeutyczne, wycieczki, rekolekcje itp.

Cały rok

Kierownik Punktu

 

ROZDZIAŁ IV

PRELIMINARZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ MIEJSKO-GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2003 r.

L.p.

Nazwa zadania

Termin

Realizacji

Realizator

Kwota

I.

 

 

1.

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

Zwiększenie dostępności terapeutycznej

dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

 

Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

Prowadzenie grupy wsparcia dla osób
z problemem alkoholowym

Grupa profilaktyczno- terapeutyczna dla dzieci i młodzieży

 

Wdrażanie programów krótkiej interwencji nadużywania alkoholu

 

Kierowanie osób uzależnionych nadmiernie na leczenie odwykowe – w tym koszty podróży za udział w sprawach sądowych

Wynagrodzenie członków Miejsko- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Piskiej

 

Organizowanie kursów, rekolekcji dla osób uzależnionych i współuzależnionych

 

 

 

5 dni w tygodniu

3 godz. w tygodniu

 

3 godz. w tygodniu

Cały rok

cały rok

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

Pracownik Punktu

Terapeuta

Uzależnień

Psychoterapeuta

MGKRPA

 

MGKRPA

 

MGKRPA

 

 

 

15.000 zł

5.900 zł

 

4.700 zł

1.000 zł

 

1.000 zł

 

 

6.000 zł

 

 

3.000 zł

 

 

II.

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

 

W zależności od potrzeb zatrudnienie psychologa i prawnika celem zapewnienia poradnictwa prawnego w zakresie rodzinnych problemów alkoholowych i przemocy domowej

Organizowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych , współuzależnionych i dla młodzieży

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

 

Kierownik Punktu

MGKRPA

 

MGKRPA

Kierownik Punktu

 

 

 

 

1.000zł

 

 

3.000 zł

III.

 


1.

 

 

2.

 

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

 

 

7.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży

 

 

Zajęcia profilaktyczno- edukacyjne w świetlicach dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych

 

Wdrażanie programów profilaktycznych ,, NOE,, , ,,TAK czy NIE ,, , ,, Trawka i co dalej ? ,, , ,, Śnieżna Kula,,

 

Organizowanie konkursów i imprez kulturalno-rozrywkowych

 

Organizacja obozów terapeutyczno - profilaktycznych

 

Organizowanie kursów i konferencji dla młodzieży pomagające kształtować postawy abstynencie i trzeźwościowe

Zakup wydawnictw profilaktycznych i informacyjnych , plakatów, ulotek, ulotek informacyjnych zawierających informacje o możliwościach wsparcia i pomocy rodzinie przed przemocą .

Wspieranie realizatorów szkolnych programów profilaktycznych

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Zimowe, letnie

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Punkt Konsultacyjny

 

 

MGKRPA

 

Kierownik Punktu

MGKRPA

 

MGKRPA

 

MGKRPA

 

Kierownik Punktu

MGKRPA

 

 

Nauczyciele szkół

 

 

 

 

 

2.000 zł

 

10.000 zł

 

2.000 zł

 

 

15.000 zł

 

1.500 zł

 

2.000 zł

 

 

1.500 zł

IV.

 

 

1.

 

 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywanie problemów alkoholowych

Wspieranie w miarę możliwości finansowych działalności profilaktyczno- terapeutycznej prowadzonej w ramach świetlic i przez placówki oświatowe

 

 

 

W trakcie realizacji programu

 

 

 

MGKRPA

 

 

 

2.400 zł

V.

 

1.

 

2.

 

3.

Inne zadania

 

Szkolenia doskonalące dla członków komisji i osób zawodowo związanych z problematyką alkoholową i przemocą w rodzinie

Szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych

 

Wydawanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

 

 

Cały rok

 

W zależności od

potrzeb

Cały rok

 

MGKRPA

 

Instruktor szkoleń

 

 

MGKRPA

 

 

1.500 zł

 

500 zł

 

 

1.000 złPrzewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Dobrzycki
Data powstania: poniedziałek, 23 cze 2003 17:55
Data opublikowania:
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2891 razy